Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (3), Fremskrittspartiet (2),  Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Hvorfor foreslår regjeringen å oppheve anmodningsvedtak nr. 907, 11. mai 2021 «Stortinget ber regjeringen sikre bedre tilbud til dem som trenger varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt legge frem en opptrappingsplan for VTA-plasser», og hva er status på opptrappingsplanen (all den tid vedtaket foreslås opphevet og heller ikke anses som fulgt opp)?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Hvordan vil statsråden møte utfordringen med bedrifter som ikke får tak i arbeidskraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til landbruks- og matministeren

  I muntlig spørretime 9. november fikk statsråden konkret spørsmål fra representanten Sivert Bjørnstad om hun også i år vil gjenta budskapet om at det er en uting med billig mat. Jeg antar det var en forglemmelse som gjorde at statsråden ikke svarte Bjørnstad i selve spørretimen, så derfor gjentas spørsmålet her. Vil statsråden også før årets jul si som hun gjorde i VG i fjor, at priskrig om billig mat er respektløst og en uting?
 • Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Det er urovekkende å høre statsrådens begrunnelse for innstrammingene i adgangen til innleie. Det er et faktum at det store flertallet har faste, hele stillinger, og at bedriftene har ulike sesongsvingninger. Flere høringsinstanser har spilt inn at det er behov for overgangsordninger for bindende tilbud og inngåtte kontrakter. Kan statsråden redegjøre for hvordan bedrifter som allerede har eksisterende avtaler om innleie, vil bli berørt av regjeringens forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak?
 • Spørretimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Innstrammingene i innleie vil få store konsekvenser for mange bedrifter og tusenvis av arbeidstakere. Når regjeringen nå likevel kjører flat pedal og overkjører tilbakemeldingene fra næringslivet, er det derfor viktig at man som et minimum avklarer når reglene trer i kraft. I Prop. 131 L (2021–2022) om innleie skriver departementet at de foreslår at endringsloven settes i kraft fra den tid Kongen, altså regjeringen, bestemmer. Videre står det at det tas sikte på ikrafttredelse fra 2023. Når i 2023 kan vi forvente ikrafttredelse?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle