Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (3), Fremskrittspartiet (2),  Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

  Som kjent har luftfarten vært igjennom noen tøffe år etter at koronapandemien førte til store endringer i folks reisevaner. Heldigvis har staten stilt opp gjennom disse årene med støtte til Avinor og flyplasser utenom Avinor-systemet. Selv om mye er blitt bedre, er det et stykke frem før en er tilbake til den aktiviteten som var før pandemien. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre i 2022 for å sikre et godt flytilbud fremover for både Avinor, Sandefjord lufthavn Torp og Haugesund lufthavn Karmøy?
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Selv om rusreformen ble nedstemt i 2021, har det skjedd store endringer på feltet. Signaler fra Riksadvokaten og Høyesterett har ført til en usikkerhet i politiet og domstolene om hvordan mindre alvorlige narkotikasaker skal håndteres. I politiet er det usikkerhet om hvordan slike saker skal prioriteres, og i domstolene om hvor grensen mellom rusavhengige og andre brukere skal trekkes. Mener statsråden at rettstilstanden på området er klar nok, og hvis ikke, hvordan vil statsråden gjøre rettstilstanden klarere?
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Aftenbladet har avslørt at en politimester lot være å varsle Spesialenheten om mistanke om grovt bedrageri. Saken er ikke unik, og sammen med Sjøvold-saken og tidligere saker kan det se ut som det er en ukultur i politiet når det kommer til varsling. Det er positivt at politiet får et varslingsombud, men det er uholdbart at Politiets Fellesforbund advarer sine medlemmer mot å varsle. Et ombud vil ikke være nok til å bøte på en ukultur blant ledere i politietaten. Hvordan vil statsråden sørge for at det ryddes opp i varslingskulturen i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  På Facebook er det mange som har meninger om mangt, og av og til kommer det spørsmål det kan være verdt å løfte opp. Eksempelvis skrev en Trygve Slagsvold Vedum dette 7.juni 2018: "Hvorfor skal vanlige folk ta regninga for regjeringen? Nå har vi bensin- og dieselpriser på over 16 kroner, og mer utenfor byene. Dette rammer de som ikke har andre alternativer til transport!"

  Dette synes jeg var et veldig godt spørsmål, og denne Facebook-brukeren fortjener et svar. Hva vil statsråden svare Trygve nå som prisen har vært over 26 kr?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til samferdselsministeren

  Røldal-Seljestad på E134 er prioritert i NTP med byggestart i 2023, både nåværende regjeringspartier og den forrige regjeringen var tydelige på at dette prosjektet er viktig under behandlingen av NTP i fjor. Statens Vegvesen trekker frem dette som topprioritert for rask oppstart. Basert på kommunikasjonen fra statsråden og hans partikolleger i det siste, er det grunn til å stille spørsmål ved viljen til å starte prosjektet.
  Kan statsråden bekrefte at dette skal startes opp raskt og angi når proposisjon om dette fremmes Stortinget?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle