Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (3), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Det har vært en urovekkende økning av vold i skolen den siste tiden. For over et halvt år siden la Arbeidstilsynet fram en rapport, der funnene gav grunn til bekymring. Hvilke tiltak har statsråden gjort for å forebygge vold i skolen og gi lærere og andre ansatte i skolen og SFO mer kunnskap om forebygging, vurdering og håndtering av vold i skolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  34 videregående skoler har i høst tatt i bruk et nytt datasystem «Visma In School» med en rekke feil og mangler. Planen er at systemet skal rulles ut til alle videregående skoler i landet fra neste år. Deler statsråden min bekymring for å rulle ut et uferdig system med mange feil i hele landet, og hva har statsråden foretatt seg i saken for å unngå at dette blir et nasjonalt mageplask?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge totalt 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen. I svar på statsbudsjettspørsmål 130 fra Ap henviser regjeringen til programkategori 07.20 og skriver videre at alle tiltakene er «nye bevilgninger».
  På hvilket kapittel og post i statsbudsjettet ligger den «nye bevilgningen» på 170 millioner til kommunene, og hvordan blir disse midlene fordelt ut i landet?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Demens er ifølge Folkehelseinstituttet den fjerde største dødsårsaken her i landet, mer enn tredoblet på 20 år. I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nær pårørende til en med demens. Hjernesykdommer gir enkeltpersoner og familier store belastninger. Mange sykdommer og skader i hjernen forandrer pasientens personlighet, eller pasientene opplever en tretthet som påvirker både dem og familien. De samfunnsøkonomiske omkostningene ved sykdom og skade i hjernen er store. Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre typer demenssykdommer. Hva vil statsråden gjøre for å sette oss i bedre stand til å møte denne utfordringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Aftenposten har avdekket at Det Islamske Kultursenter tilbyr en SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker der barn sover i menighetens lokaler. Tilbudet minner om en religiøs internatskole og det fremstår som at det har fått vokse frem pga. et hull i lovverket, der en ikke må søke om tillatelse for å opprette tilbudet, har krav om kvalitet eller fører tilsyn. Dette kan ikke være opp til den enkelte kommune å avgjøre.
  Vil statsråden ta snarlige grep for å stoppe dette og lignende tilbud, og tette hullet i lovverket?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle