Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortingets eksterne organer

Stortingets eksterne organer er offentlige organer opprettet direkte under Stortinget. Virksomheten er uavhengig og selvstendig fra Stortinget, og organene foretar egne prioriteringer innenfor sine mandater.

De eksterne organene bidrar med innspill i form av årsmeldinger, særskilte meldinger og rapporter, og er med på å danne grunnlaget for Stortingets kontroll med regjeringen og forvaltningen.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets viktigste kontrollorgan. Riksrevisjonen holder oppsyn med pengebruken i det offentlige. Gjennom veiledning, revisjon og kontroll passer de på at statens midler og verdier forvaltes på en forsvarlig måte, i tråd Stortingets vedtak og forutsetninger.

Sivilombudet

Sivilombudet  (tidligere: «Sivilombudsmannen») ser til at det offentlige behandler borgerne rettmessig. En borger kan klage til ombudsmannen dersom han/hun føler seg urettmessig behandlet av kommune, fylke eller stat. Sivilombudsmannen har som mål å bidra til at menneskerettighetene respekteres, gjøre offentlige myndigheter bedre og fremme tilliten til offentlig forvaltning.

Ombudsnemnda for Forsvaret

Ombudsnemnda (tidligere: «Ombudsmannsnemnda») har som formål og mandat å fremme og beskytte rettighetene og interessene til personell som gjør eller har gjort tjeneste i Forsvaret. Nemnda skal også søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret. Nemnda ledes av forsvarsombudet (tidligere: «ombudsmannen»).

EOS-utvalget

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for «de hemmelige tjenester». Utvalget fører løpende kontroll med Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten. Kontrollen utføres ved inspeksjoner. Utvalget behandler dessuten klager fra enkeltpersoner og organisasjoner som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot dem.

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles. NIM skal i tillegg blant annet rådgi, informere og fremme opplæring om menneskerettigheter. NIM kan imidlertid ikke prøve enkeltsaker om påståtte krenkelser av menneskerettighetene.

Rapporter til Stortinget

De eksterne organenes årsrapporter og andre rapporter blir oversendt til Stortinget og behandlet etter vanlige sakbehandlingsregler. Rapportene inngår i Stortingets dokumentserie.

Se også

Regelverk for Stortingets eksterne organer

Om kontrollvirksomheten

Sist oppdatert: 23.06.2023 13:08
: