Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 501)

 • Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  Barneombudets fagrapport 'Uten mål og mening?' viser at PPT ikke gir skolene tilstrekkelig veiledning. De sakkyndige vurderingene er preget av standardformuleringer og er lite konkrete i å angi mål, innhold, omfang og organisering av opplæringen, og hvilken kompetanse som er nødvendig. Elevene blir ofte ikke fulgt opp av PPT etter at sakkyndig vurdering er gitt. Hva vil statsråden gjøre for å tydeliggjøre kravene til PPT sitt arbeid?
 • Spørretimespørsmål fra Tor Bremer (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  I dag kan utanlandske eigarar eige båt og kvote under 15 meter. Dette har stått uendra i lang tid, og lenge var trenden at antalet utanlandsk eigde båtar var på veg ned. No er andelen utanlandsk eigde båtar sterkt aukande. Dette meinar statsråden er uproblematisk. Folket i nord peikar på at ikkje alle desse fiskarane reelt har flytta til Noreg, og det vert vist til såkalla postkasseselskap. Kva vil statsråden gjere for å sikre at kvotane haldes på norske hender, og kvifor har antalet utanlandske båteigarar auka?
 • Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  I en oversikt fra Statskog kan vi lese at pr. 2. mai 2017 er det gitt konsesjon til å selge 24 eiendommer i Oppland. Og etter dette er nå ytterligere 252 dekar i Vågå lagt ut for salg. Arbeiderpartiet og Oppland Arbeiderparti er enig med blant annet Norges Jeger- og fiskerforbund om at det er mer enn nok nå. Hvorfor vil ikke statsråden lytte til disse innspillene og la hensynet til fellesskapets interesser bety mer enn partiideologisk overbevisning om at salg alltid er bra?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  NorthConnect har nå søkt konsesjon om en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Tidligere har regjeringen tydelig understreket at man må høste erfaringer med de kablene som nå er under bygging, før man eventuelt vurderer nye søknader. Står regjeringen ved sine tidligere løfter, eller vil regjeringen isteden legge til rette for at denne søknaden blir behandlet før slike erfaringer er høstet?
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  Fremskrittspartiet og Høyre går til valg på å redusere det statlige eierskapet. Høyre vil i tillegg delprivatisere Statkraft. Som regjeringens fremste talspersonen på dette området, hvilke bedrifter som fellesskapet eier, mener statsråden bør selges i neste periode?
 • Spørretimespørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  Skognæringen har et stort potensial for industriutvikling og videreforedling, ikke minst i skogfylket Hedmark. Statskog som en stor aktør, bør være en motor i å utvikle en av framtidens viktigste næringer av det grønne gullet. Hvis statsråden er enig i at vi bør utvikle skognæringen videre, hvorfor gjennomfører han da et storstilt nedsalg i Statskog?
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  De tillitsvalgte på hovedkontoret til Statoil på Forus i Stavanger er bekymret for at hovedkontorfunksjoner flyttes fra Stavanger og at hovedkontoret forvitrer. Hva vil statsråden foreta seg for å møte disse bekymringene?
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  Sal av Statskog. Ikkje leveringsplikt for fisk. Privatisering av utanlandskablar. Delprivatisering av Statkraft. Privatisere Avinor. Selje NSB, NRK og Bring. Sal av Flytoget. Endre konsesjonslova for landbruk. Og generelt auke det private eiarskapet i statleg eigde selskap som Telenor og Kongsberg Gruppen. Dette er nokre døme på regjeringa og regjeringspartia sin iver etter å privatisere og selje Noreg. Kan statsministeren gjere greie for kvifor regjeringa er så opptatt av å selje fellesskapets verdiar?
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  NRK er en av våre viktigste felles møteplasser og sørger for et bredt programtilbud som hele befolkningen kan ta del i. NRK har også et ansvar for å hegne om norsk språk og kultur. Mens Stortinget forhandler om hvordan NRK skal finansieres i framtida, har regjeringspartiet Fremskrittspartiet, som for øvrig også har finansministeren, programfestet at de vil selge NRK. Hvordan ser statsråden for seg at NRKs tilbud blir dersom staten selger seg ut?
 • Spørretimespørsmål fra Gunvor Eldegard (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.2017

  Til behandling

  Regjeringspartiet Fremskrittspartiet går til valg på å fjerne 100-meterssonen. Hva mener statsråden, som er Høyre-Fremskrittspartiet-regjeringens fremste talsperson på dette feltet, om denne politikken?
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2017

  Til behandling

  I Fremskrittspartiets nye program kan vi lese at: 'Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området.' Når vil Stortinget motta en sak om dette, og hvordan har statsråden tenkt at Avinors utjevningsmodell mellom lønnsomme og ulønnsomme flyplasser ivaretas slik at man kan opprettholde et bredt og variert flyrutetilbud over hele landet også i fremtiden?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2017

  Til behandling

  Arronderingssalget av Statskogs eiendommer har omfattet over 400 000 dekar. Nye 30 000 dekar er lagt ut for salg. Den største eiendommen, Bjørå på Høylandet, er på 10 000 dekar. Dette er mer enn salg av spredte skogteiger som Stortinget har åpnet for, og heller et ideologisk nedsalg av fellesskapets eiendom. Det setter allmennhetens tilgang til jakt og fiske i spill. NJFF Nord-Trøndelag har krevd stans i nedsalget. Hvorfor setter statsråden framtidas muligheter til jakt og fiske og friluftsliv i spill?
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2017

  Til behandling

  Fremskrittspartiet skriver i sitt nye program at en målsetting i deres økonomiske politikk er å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører, at NSB skal selges, og flere jernbanestrekninger skal åpnes for konkurranse. Regjeringen har allerede besluttet at flere togstrekninger skal legges ut på anbud. Hvilke planer har regjeringen om salg av NSB, og når vil dette bli kjent for Stortinget?
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2017

  Til behandling

  I Riksrevisjonens selskapskontroll av helseforetakene for 2013 påpekte de mangel på risiko- og sårbarhetsanalyser av IKT og få øvelser knyttet til IKT-sikkerhet. Det nasjonale kompetanseorganet skal være Helsetilsynet. Hvilken systemkompetanse har de knyttet til sikkerhet og sårbarhet innen IKT i sykehusene, og hvilken rolle spiller de med tanke på å sikre mer personlig kritisk infrastruktur som pacemakere og insulinpumper som den enkelte pasient bruker?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2017

  Til behandling

  I den senere tid har media omtalt at barn sendes for å gå på skole i lengre og kortere perioder i land som Somalia, Tyrkia, Pakistan, Kenya og flere. Det betyr at barna mister kontakt med venner og norskspråklige miljøer, og at utdanning og integrering svekkes. I noen tilfeller utsettes de også for vold og andre belastninger på ekstreme koranskoler. Hvordan vil statsråden påse at vi får nok kunnskap om hvor mange barn som sendes ut av landet, og om deres skjebne, og hvilke tiltak mener han vi bør bruke for bedre å motvirke dette?
 • Muntlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om når vi kan forvente at beredskapssenteret vil stå ferdig, helikoptre vil være på plass og investeringer til IKT i politiet vil komme, med henvisning til at de store beredskapsinvesteringene 22. juli-kommisjonen etterlyste, fortsatt gjenstår
 • Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan bekrefte at om det skulle bli en flertallsregjering av SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter valget, kan konkurranseutsettingen av NSBs persontrafikk stoppes
 • Muntlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om kvifor justisministeren ynskjer å lata seg inspirera av Storbritannia, ein av dei dårlegaste i klassen når det gjeld personvern, og innføra obligatorisk lagring av alle norske IP-adresser i seks månader
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om regjeringens anbefalte nedlegging av Andøya flystasjon, og om statsråden kan klargjøre investeringsbehovet for samling av aktiviteten på Evenes
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvorvidt justisministeren ønsker å gå inn for det som Fremskrittspartiet vedtok på sitt landsmøte, nemlig å straffeforfølge rituell omskjæring av guttebarn