Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 84)

 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og/eller kompetanse til å kjøre på norske vinterveier skremmer folk i trafikken og gir stor oppslutning om Facebook-grupper som "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!". Regjeringspartiene har tidligere stemt ned Senterpartiets forslag om å sikre tryggere tungtransport, med begrunnelsen at det jobbes med saken. Hvordan kan det ha seg at folk som frykter farlig tungtransport, ikke ser resultater av det regjeringa sier at den gjør?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vinteren har kommet til Norge, og nok en gang lever folk i frykt for alvorlige ulykker forårsaket av utenlandske vogntog uten tilstrekkelig utstyr og kompetanse for kjøring på norske vinterveier. I løpet av få dager har Facebook-gruppen "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!" fått over 30 000 følgere. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å sikre at førere av utenlandske vogntog har tilstrekkelig kompetanse i kjøring på norske vinterveier?
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Det har vært en urovekkende økning av vold i skolen den siste tiden. For over et halvt år siden la Arbeidstilsynet fram en rapport, der funnene gav grunn til bekymring. Hvilke tiltak har statsråden gjort for å forebygge vold i skolen og gi lærere og andre ansatte i skolen og SFO mer kunnskap om forebygging, vurdering og håndtering av vold i skolen?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Forrige vinter var det mange forferdelige trafikkulykker på norske vinterveier hvor vogntog var involvert. De siste ukene har vi sett flere videoer hvor vogntog har sklidd av veien, og bare flaks har gjort at ingen er blitt skadd. Facebook-gruppen "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!" har vokst til over 30 000 medlemmer på bare få dager. Engasjementet er med rette stort. Det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker. Har statsråden tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Folk vil bruke jernbanen, og det er store forventninger til fremtidige tilbud. Flere folk skal komme seg raskere fram, er målet. Det er Norske tog som har ansvar for å leie ut togmateriell til persontogoperatørene. Bane Nor har ansvar for jernbanenettet. Dagens tog er av svært varierende standard. Det hjelper ikke å investere i jernbanenettet hvis det ikke samtidig investeres i moderne togmateriell. Er statsråden trygg på at det er nok tog tilgjengelig til å ta unna for den økte passasjerveksten i årene framover?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ordningen for utbetaling av tilskudd til frivilligsentraler skal som kjent endres fra 2021. Da skal det utbetales pr. innbygger og ikke pr. sentral. Kommuner over hele landet uttrykker stor misnøye med dette, da det betyr kroken på døra for svært mange sentraler, og en viktig og vidtfavnende samfunnsbygger blir borte. På Helgeland er det et frivillignettverk med 14 kommuner, til sammen mister disse 5,8 millioner kroner fra 2021. Vil statsråden vurdere å gå inn for en videreføring av dagens svært gode ordning?
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Statsråden har i redegjørelsen til Stortinget sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil. Kan statsråden redegjøre for om det har kommet henvendelser til statsråden om temaer som gjelder dette sakskomplekset før desember 2018?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Strømprisen i Norge har økt kraftig de siste årene og er rekordhøye. Fremskrittspartiet har, med ansvar for Olje- og energidepartementet, ønsket dyrere strøm. Onsdag denne uka fikk folk i Norge en påminnelse om at også dette kan bli en dyr vinter, da strømprisen økte med hele 77,4 prosent. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å senke strømprisen, og vil statsråden nå stoppe utbyggingen av NorthConnect-kabelen?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Redselen for dårlig skodde useriøse utenlandske trailere på norske vinterveier øker. Vi ser mange oppslag om utenlandske vogntog som sperrer veier, og folk som er redde. Dette er ikke bare et betydelig trafikksikkerhetsproblem, men er også med på å ødelegge for norsk transportnæring. I vår fremmet Arbeiderpartiet ti forslag for tryggere transport på norske veier. Disse ble nedstemt av regjeringspartiene. Vi har hørt statsråden si at innsatsen er økt, men det ser ikke ut til at det har virket. Vil det skje en endring i statsrådens innsats på dette området?
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva man skal prioritere mellom kontroll og mottak, dersom man skal fjerne føringstilskuddet og salgslagene skal finansiere ordningen
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden og ikkje minst partileiaren i Framstegspartiet, Siv Jensen, er for eller imot ein ny, statleg ekstraskatt for oppdrettsnæringa
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om kva finansministeren synest om at under halvparten av jobbveksten er komen i fylke utanfor Oslo og Akershus, og om det er rett for landet vårt at mesteparten av jobbveksten skjer i berre to fylke
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringa ikkje ser fellesskapet sine interesser, og kvifor Ulltveit-Moe-utvalet, som er enstemmig i at det er rett og rimeleg med ei skattlegging som gjer at superprofitten som laksenæringa i dag nyt, kjem kystsamfunna og fellesskapet til gode, blei sett ned i utgangspunktet
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren synes det er helt greit å overkjøre sine egne folk som har gått til valg på å bevare Ullevål, og overkjøre alle fagfolk på Ullevål, som mener det er svært uklokt å splitte det akuttmedisinske miljøet
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I alle år har Forsvaret sørget for vask av militært tøy, slik at de vernepliktige har kunnet hente ut nytt tøy fra depot. Fra i høst har soldater måttet vaske militære klær selv. Nå må de vernepliktige dele på noen få vaskemaskiner. Resultatet er at soldatene må vaske klær på natten. Det er klart at dette går ut over hviletid og beredskap, og ikke minst utgjør smittefare. Det er uverdig, rett og slett skammelig, å tilby de vernepliktige dette. Synes statsråden dette er verdig behandling av de vernepliktige?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil legge en føre-var-holdning til grunn når han skal fastsette hvor iskanten går, og følge de miljøfaglige rådene
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det er noe som tilsier at Granavolden-plattformen skal endres i tråd med Fremskrittspartiets ønsker om å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, i tråd med oljeindustriens ønsker, uten noe faglig fundament
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsministeren vil sørge for at regjeringen legger iskanten der hun tror den skal gå om vi når våre klimamål, eller om hun vil legge den der den kan komme til å gå om vi ikke når målene
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om statsråden vil legge anbefalinger fra regjeringens egne fagetater til grunn ved senere vurderinger av oljeboring, og sørge for at det ikke gis tillatelse til petroleumsproduksjon i områder de miljøfaglige etatene fraråder det