Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 562)

 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Det diskuteres i Europa å frikoble gass- og strømprisene. I tillegg stilles det krav om beredskap og høyere fyllingsgrad av gass. Kan statsråden redegjøre for hva regjeringen mener om forslagene om større frikobling av strøm- og gasspriser som diskuteres i Europa, hva tenker regjeringen om at Europa stiller høyere krav til fyllingsgrad og beredskap på gass, og hvordan kan den tankegangen påvirke kravene vi stiller til norsk vannkraft?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  I Prop. 90 S (2021–2022) Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid, fremgår det at USA kun vil forpliktes til å følge Norges regelverk og folkerettslige forpliktelser i Norge dersom det er forenelig med USAs tjenstlige behov. I innspill til Stortinget påpeker ICJ-Norge at informasjonen om myndighetsoverføring til USA i Prop. 90 S er «mangelfull og noe tilslørende». Hva er de juridiske vurderingene om suverenitetsavståelsen i avtalen fra Justis- og beredskapsdepartementet og fra Utenriksdepartementets lovavdeling?
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart på vegne av: Utviklingsministeren

  Besvart: 18.05.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  I revidert nasjonalbudsjett reduserer regjeringen bevilgningene under kap. 160 Helse med samlet over 600 millioner kroner, blant annet et kutt i bevilgningen til Verdens helseorganisasjon (WHO) på 118 millioner. Hvordan vurderer statsråden at dette kan påvirke verdenssamfunnets evne til å bekjempe den stadig pågående covid-19-pandemien?
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Korleis er tilfanget av søknader av høg kvalitet frå næringslivet om midlar frå ulike statlege ordningar for næringsretta forskning så langt i 2022 samanlikna med tidlegare år, og korleis vil regjeringa legge til rette for å auke statlege bidrag tilpassa ein eventuell auka pågang?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Regjeringa har i Hurdalsplattformen gått inn for å øke Norges sjølforsyningsgrad. Økt norsk sjølforsyningsgrad kan i dag best oppnås ved økt planteproduksjon og en overgang fra importavhengig kraftfôr til utmarksbeite og fôr på norske ressurser og areal. Hvordan vil statsråden gjennom jordbruksoppgjøret stimulere til at vi får opp sjølforsyningsgraden og får produsert mer norsk mat på norske ressurser?
 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden foreta seg noe for å hindre nedleggelse av hjelpemiddelsentralen i Telemark?
 • Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  I revidert nasjonalbudsjett kutter regjeringen 264 mill. kroner til arbeidsmarkedstiltak fordi det forventes vekst i sysselsettingen i år. Kuttet innebærer i praksis 4 700 færre plasser i gjennomsnitt per måned i andre halvdel av 2022. For bare noen måneder siden kom regjeringen med en såkalt jobbpakke der det blant annet skulle opprettes 1 000 flere tiltaksplasser. Den forrige statsråden begrunnet dette med at det var et enormt behov for slike prioriteringer, og det skulle satses sterkt. Hvorfor snur regjeringen tvert om nå?
 • Spørretimespørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Riksvei 36 er hovedaksen mellom E18 og E134. Dette er vurdert som en viktig akse for næringslivet og beboerne i Grenlandsregionen og fylket. I Nasjonal transportplan 2022–2033, som ble vedtatt under Solberg-regjeringen, ble strekningen mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein prioritert for utbygging. Formannskapet i Porsgrunn har fattet et vedtak som ser ut til å sette en stopper for planarbeidet med riksvei 36 gjennom Grenland, noe som kan medføre at hele prosjektet må utsettes eller avlyses. Hva er statsrådens vurderinger av denne situasjonen?
 • Muntlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om Norge deltar i initiativ for å finne alternative løsninger for å uttransportere korn fra Ukraina
 • Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om hvordan regjeringen jobber nå for å få ned prisene på kraft og kunne opprettholde Norge som et attraktivt land for å etablere ny kraftforedlende industri
 • Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hva statsråden tenker om at viktige forskningsinstitusjoner opplever samarbeidet med Norsk Tipping som utfordrende, og at dette kan hindre at vi får god kunnskap som både kan ivareta sårbare spillere og kanskje også kan redde liv
 • Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden vil reflektere rundt korleis han meiner at oljeskattepakka fra 2020, som vart tilført betydelege mengder steroid i behandlinga på Stortinget, særleg drive fram av Senterpartiet og Framstegspartiet, står seg i ettertid, da det skjer fint lite av teknologiutvikling, fornybar og havvindutbygging fordi ein driv med det ein alltid har drive med, drive fram av god skattestøtte
 • Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden er klar for å ta politisk kontroll over kraften, og deriblant begrense eksporten gjennom utenlandskablene og reforhandle avtalen med både Tyskland, Storbritannia og Nederland
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvor mye kontakt norske myndigheter har hatt med Taliban-regimet etter Oslo-besøket, og om regjeringen føler seg lurt i og med at det var så stor entusiasme rundt de løftene som ble gitt, mens vi nå ser hvor lite løftene var verdt
 • Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om hva som er grunnen til at regjeringen har lagt seg på et lavere ambisjonsnivå for havvindsatsning enn det Høyre og flere andre partier har foreslått, og om regjeringen og regjeringspartiene vil være villige til å være med på et høyere ambisjonsnivå og et raskere tempo som en del av et forlik i Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.05.2022

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 18.05.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

  Finansministeren viser til at pengebruken må haldast låg på grunn av fare for inflasjon og auka renter. Dette er også grunngjevinga for at regjeringa no varslar stopp og forseinking i større veg- og anleggsprosjekt. Vidare ser vi at finansministeren ikkje vil kompensere transport-, bygg- og anleggsbransjen for dei ekstremt aukande kostnadane innan drivstoff og alt av byggevarer. Kan statsråden forklare kvifor dette prinsippet ikkje er gjort gjeldande for eit landbruksoppgjer på over 10 milliardar kroner?
 • Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å rette opp i fraværssituasjonen hos avgangselevene
 • Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at et viktig poeng for utvalget som har jobbet med BPA-ordningen er at dette skal bli et likestillingsverktøy, og hva statsråden vil gjøre for å sikre alle barn og unge muligheten til deltakelse i samfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2022

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 11.05.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om regjeringa har ambisjonar og ein plan om å auke eksporten òg av landbruksprodukt, sjølv om dette ikkje er omtalt særskilt i eksportstrategien til regjeringa
 • Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.05.2022

  Besvart: 11.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om arbeidet med å stanse ulovlig kveitefiske i Skagerrak har kommet i gang, og hva statsråden vil foreta seg for å stanse det ulovlige fisket