Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 314)

 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  En trygg opplevelse av barseltiden har stor betydning for helse, relasjonen mor-barn og hele familiesituasjonen. Mestringsevnen påvirkes av helse, arbeidssituasjon, nettverk, økonomi, utdanning og levemåte. Vi får tilbakemelding på at det går tregt med å få på plass en god barselomsorg basert på de faglige retningslinjene til Helsedirektoratet. Hvorfor gjør ikke regjeringen mer for å følge opp dette arbeidet?
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

  USA har stanset all bistand til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort. Av den grunn har en del europeiske land nå tatt initiativ til en giverkonferanse i Brussel for reproduktiv helse. I Norge har vi tidligere denne perioden sett kutt til blant UNFPA og kvinneretta bistand. Hvorfor er ikke Norge blant initiativtakerne til giverkonferansen, og vil utenriksministeren raskt foreslå økninger i bevilgninger til arbeidet med abort og reproduktiv helse?
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Fremsatt av: Ferhat Güven (A)

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 22.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Undersøkelser fra STAMI viser at den mest betydningsfulle risikofaktoren for et høyt legemeldt sykefraværnivå blant kvinner i helse- og sosialsektoren, var vold og trusler om vold på jobb. De har om lag 70 pst. høyere risiko for et høyt sykefraværnivå sammenliknet med dem som ikke utsettes for dette. Mange på høyresiden vil ha karensdager og kutt i sykelønnen. Mener statsråden det er riktig at disse kvinnene også skal få kutt i lønna, og hvis ikke, hva kan gjøres for å forhindre det dersom kuttene innføres?
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  14. mai 2014 sendte ESA et brev hvor de tok opp fartsområdebegrensningene for passasjerskip i NIS med norske myndigheter. Dette var samtidig som partene i Fartsområdeutvalget forhandlet om løsninger knyttet til nettopp denne problemstillingen. Hvorfor informerte ikke statsråden utvalget om dette, og mener statsråden at det er godt trepartssamarbeid å holde tilbake slik sentral informasjon?
 • Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Regjeringspartiet Høyre lytter hverken til eget kvinneforum, folket eller Bioteknologirådet i saken om å tillate eggdonasjon. Som så ofte før bremser Høyre for likestilling og for teknologiutviklingen. Redusert pappaperm, reservasjonsrett og nå eggdonasjon. Rekken av saker som begrenser kvinners rettigheter og privatiserer spørsmålet om likestilling begynner å bli lang. Hvorfor vil ikke statsråden åpne for å tillate eggdonasjon, og slik sørge for at kvinner og menn har like rettigheter?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Universitetssykehuset Nord-Norge søkte i 2013 om å få ta i bruk den såkalte NIPT-testen for å stille mer presis diagnose til kvinner som får tilbud om fosterdiagnostikk. Med den vil færre trenge å få utført morkake- og fostervannsprøver som kan føre til skader og spontanabort. Vil statsråden følge de faglige anbefalingene fra Helsedirektoratet og Bioteknologirådet om å innføre NIPT, eller overholde samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre som slår fast at regjeringen i denne perioden fortsatt skal forby NIPT-prøve?
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  I forbindelse med lovfestingen av nettolønnsordningen har statsråden uttalt: 'Vi konkurrerer med andre nasjoner som har andre lønnsvilkår. Derfor er denne tilskuddsordningen helt avgjørende hvis vi skal beholde norsk kompetanse. Det handler om å ha konkurransedyktige rammebetingelser.' Samtidig fremmer hun et forslag om endringen av fartsområdebegrensningene for NIS som setter 700 norske arbeidsplasser i fare. Mener statsråden at rammebetingelsene for NOR ikke er konkurransedyktige?
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  I forslag til endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) legger regjeringen opp til at også ruter Oslo-København og Stavanger/Bergen-Hirtshals med små grep kan flagges til NIS. Dette åpner igjen for at nordisk mannskap kan erstattes av mannskap på lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår. Hvorfor ønsker statsråden denne endringen som kan ramme nordiske arbeidstakere?
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Det er eit år sidan Nasim Karim, leiar i utvalet for likestilling og mangfald i PF, uttalte at kvinner vert diskriminerte i politiet og at seksuell trakassering er eit problem. Ho sa også: 'Rammene i politiet er skapt av mann for menn. Det er ikke lagt til rette for at kvinner skal få de samme mulighetene. Det er en illusjon at det er likestilling.' Skildringa viste eit behov for å intensivera arbeidet med kultur, leiing og likestilling i politiet. Kva har regjeringa gjort for å betre situasjonen?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Fremsatt av: Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp)

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Har statsråden et mål om at det skal bli flere norske sjøfolk i framtida?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I et spørretimespørsmål 4. mai i fjor spurte jeg helseministeren hvilke tiltak han vil sette inn for at vi med dagens CT-screening tidligst mulig kan oppdage og behandle lungekreft blant tidligere asbestarbeidere. Statsråden viste til et samarbeid med Arbeidstilsynet, LO og NHO Norsk Industri og at det skulle komme en sluttrapport innen utgangen av 2016. I denne risikogruppa rammes 200-400 av lungekreft årlig, og det haster å komme med bedre tiltak. Hva er status i arbeidet med å gi bedre oppfølging av asbesteksponerte?
 • Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er en stor utfordring å skaffe nok lærere av flere kjønn til den norske skolen. Særlig er det svært få mannlige søkere til grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn, og i 2015 var under 1 av 5 av de søkerne som møtte opp på landsbasis, menn. Derfor er det også klasser på lærerutdanningen i dag som kan bestå av bare kvinner. Hva mener statsråden om dette, og hva er regjeringens løsninger for å sikre en bedre balansert lærerutdanning som i større grad speiler samfunnet vårt?
 • Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 22.02.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Finansdepartementet avslo nylig fripoliseselskapet Silvers søknad om utsettelse av fristen med å oppfylle nye kapitalkrav. Det vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at det medfører et kutt på 30-40 pst. i de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid. Hvilke negative konsekvenser for henholdsvis staten, Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Rett før årsskiftet fattet Skatteetaten et prinsippvedtak om at en framforhandlet avtale med et kollektivtransportselskap om rabatterte periodebilletter for ansatte vil være skattepliktig (rabatten) gitt at kollektivtransport brukes i forbindelse med arbeid, selv om dette ikke er noe arbeidsgiveren er involvert i. Bakgrunnen for prinsippvedtaket er en nesten 10 år gammel uttalelse fra Finansdepartementet om at dette har skatteplikt. Er statsråden enig i denne 10 år gamle lovtolkningen?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Regjeringens forskriftsendringer for registrering av passasjerskip setter minst 700 norske arbeidsplasser i fare for utflagging. Arbeiderne blir erstattet av utenlandske ansatte på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Begrunnelsen til endringen er at dagens ordning strider mot EØS-avtalen. Betyr det at statsråden ikke fører en politikk hun selv ønsker, men gjør det på grunn av krav fra Brussel, eller er politikken i tråd med regjeringens vilje, men at regjeringen skyver EØS-avtalen foran dere?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Andøyposten skriv 28. januar 2017 at Avinor, på oppdrag frå regjeringa, har utgreidd kostnadane ved bygginga av ein ny flyplass i Bodø. Avinor konkluderer med at Bodø kan få ny lufthamn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og naudsynte fasilitetar til 4-5 mrd. kroner. Kan statsråden stadfeste desse berekningane frå Avinor, og korleis er det mogleg for Forsvarsdepartementet å hevde at ei forlenging av tverrvindbana med 1 000 meter på Andøya vil koste nær 3 mrd. kroner?
 • Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kvinner i Norge har generelt god helse. De regionale helseforetakene rapporterer om økt behov for fødsels- og svangerskapsomsorg i samarbeid med primærhelsetjenesten. Likevel har jeg registrert at mange opplever mangel på blant annet gynekologer. Hvorfor er det slik at mange kvinner i dag har svært lang ventetid og lang reisevei for å bli undersøkt av spesialist, og hva vil statsråden gjøre for å gi kvinner over hele landet et godt tilbud i fødsels- og svangerskapsomsorgen, samt oppfølging etter fødselsskader?
 • Spørretimespørsmål fra Audun Otterstad (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Aftenposten hadde 15. februar overskriften 'Gutteklubben styrer i luften'. Av 38 toppstillinger i næringen er det 31 menn. Arbeiderpartiet mener det er et problem at den kjønnsmessige balansen blant toppledere i næringslivet er så dårlig. Statsråden svarer at hun blir oppgitt over disse siste tallene, og hun sier at departementet nå jobber med en ny utredning. Etter snart 4 år mangler statsråden åpenbart fortsatt verktøy for å få gjort noe. Har statsråden tro på at hun kommer til å få gjort noe for å sikre likestilling i næringslivet?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Norsk filmbransje har snakket om likestilling i årevis. I filmforliket påla Stortinget regjeringen å iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen, samt opprettholde målet om at det skal være minst 40 pst. av hvert kjønn i nøkkelposisjoner. I et intervju i Tromsø i januar, uttalte statsråden at 'en sånn målsetting ikke må gå på akkord med den kunstneriske friheten'. Mener statsråden at det ville blitt dårligere filmer dersom hun hadde stilt krav om at målet skal nås, for eksempel ved aktiv bruk av støtteordningene?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Tilrådingen for verneplanen for Tyrifjorden har vært klar siden høsten 2012. Miljøminister Tine Sundtoft sa 4. november 2015 'at planen ikke ligger i skuffen, men at det jobbes med å få sluttbehandlet verneplanen', og at sluttføring av verneplanen er viktig i en løsning som ivaretar viktige naturverdier ved bygging av ny E16 og ny Ringeriksbane fra Kroksund til Hønefoss. Er det på tross av dette nå slik at traseen gjennom de sårbare våtmarksområdene bestemmes uten at verneplanen er sluttført?