Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Kan det være aktuelt å utrede et tilleggsalternativ, som til dels følger dagens trasé, i forbindelse med etableringen av ny trasé for Østre Linje mellom Ski og Kråkstad?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  For treforedlingsindustrien i Østfold er det av stor betydning at Østfoldbanens østre linje igjen kan åpnes for godstrafikk, slik at både tømmer og flis kan transporteres her. I dag er kapasiteten på vestre linje sprengt, og transport til treforedlingsindustrien i Østfold må skje på lastebil eller på godstog via Sverige.
  Hvordan vurderer statsråden situasjonen, hvilke planer finnes for godstransport på østre linje, og hvilke initiativ vil han ta for å få ordnet opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hva har regjeringen gjort med psykisk helse for studenter etter at SHoT-tallene ble lagt frem i september 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

  Inne i Bærumsmarka er mobildekningen så dårlig at folk knapt har dekning på mobilen. Telenor har varslet at de vil slutte å rette opp feil på kobbernettet fra 01.05.19 for folk inne i Bærumsmarka, som vil gjøre at folk vil kunne risikere å miste tilgangen helt. Tilgang til telefonnett er en helt grunnleggende infrastruktur.
  Hvordan vil statsråden sikre tilgang til nett for folk som bor og jobber i Bærumsmarka?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til statsministeren

  Den periodiske rapporteringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er avsluttet for denne gang med FN-komiteens avsluttende kommentarer og anbefalinger til Norge.
  Hvordan planlegger regjeringen å forholde seg til FN-komiteens anbefalinger, og vil regjeringen rapportere om arbeidet eller på andre måter involvere Stortinget i arbeidet med å etterkomme FN-komiteens anbefalinger?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle