Dokumentserien

Dokumentserien er en samling av publikasjoner med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget.

Dokumentserien omfatter rapporter fra Stortingets kontrollorganer, representantforslag, skriftlige spørsmål, årsmeldinger fra Stortingets internasjonale delegasjoner og rapporter fra granskningskommisjoner. En del dokumenter foreligger kun i PDF. 

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Les mer om dokumentserien
Stortingets kontrollorganer

2020-2021 (19)

 • Dokument 23 (2020-2021)

  Høyesteretts betenkning om hvorvidt Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd kan samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke
 • Dokument 22 (2020-2021)

  Rapport fra reglementskomiteen om endringer i Stortingets forretningsorden
 • Dokument 21 (2020-2021)

  Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon
 • Dokument 20 (2020-2021)

  Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer – BERIKTIGET
 • Dokument 19 (2020-2021)

  Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Dokument 18 (2020-2021)

  Rapport til Stortinget om Evaluering av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv.
 • Dokument 17 (2020-2021)

  Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2020
 • Dokument 15 (2020–2021)

  Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse med svar
 • Dokument 14 (2020-2021)

  Årsrapport for 2020 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Dokument 13 (2020-2021)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020
 • Dokument 9 (2020-2021)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2020
 • Dokument 7:2 (2020-2021)

  Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om graderte opplysninger
 • Dokument 7:1 (2020-2021)

  Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2020
 • Dokument 6 (2020-2021)

  Melding for året 2020 fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Dokument 5 (2020-2021)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2020
 • Dokument 4:1 (2020–2021)

  Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Dokument 4 (2020–2021)

  Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen
 • Dokument 3 (2020-2021) fra Riksrevisjonen

 • Dokument 1 (2020–2021)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2019