Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 41)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2018-2019)

  Datert: 15.03.2019

  Til behandling

  Dokumentaren om Siw i Stavanger Aftenblad gir oss historia til ei av dei rundt 6 000 menneska i Noreg som er ekstra hardt ramma av rusproblem og psykiske lidingar, og som skårar aller dårlegast på levekårundersøkingar, og som hjelpeapparatet ikkje når inn til. Siw gjekk til grunne. Avisa Nordland har fortalt historia om Mia, eit anna alvorleg døme på ei ung kvinne som fell mellom alle stolar i hjelpeapparatet. Mia har vore akuttinnlagd 24 gonger i løpet av tre år, i løpet av 200 dagar i fengsel har ho gjord 41 forsøk på å ta sitt eige liv. Mia treng langvarig behandling, ikkje fengsel. Helseministeren har uttalt at ein må bruke dokumentaren om Siw til å lære, og at det verkar klart at Mia ikkje har fått god nok koordinert hjelp og oppfølging. Kva vil statsråden gjere for å sikre at dei mest sårbare menneska får hjelp og koordinerte tenester både frå sjukehus og kommune, og for å hindre at menneskeliv går til grunne?
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2018-2019)

  Datert: 13.03.2019

  Til behandling

  Psykiske helseplager kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny NOVA-rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo flere depressive symptomer har de. Forskerne har sett på sammenhengen mellom psykiske plager, skolepress, kroppsbilde og sosiale medier. Svarene de har fått, er ganske entydige: Ungdommene selv knytter sine psykiske helseplager til stress som følge av krav og press i skolen. Og det er særlig unge jenter som er sterkt plaget. I et leserinnlegg i Aftenposten forteller generalsekretæren i Røde Kors om 35 000 barn som har vært i kontakt med dem, og selvmordstanker blir ofte brakt på banen av disse barna. Hva mener statsråden skal til for å redusere stress og press som gjør skoleelever syke, og har statsråden til hensikt å ta tak i dette alvorlige problemet?
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2018-2019)

  Datert: 12.03.2019

  Til behandling

  Den teknologiske utviklingen går raskt, og nye transportløsninger ser dagens lys. Systemer for anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i veisektoren kan påvirke atferd, forbedre transportløsningene og gi bedre trafikkavvikling. Ny teknologi kan gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og bidra til lavere utslipp. Norge har spesielt gode forutsetninger for utvikling og testing av autonome skip, og vi har veletablerte innovasjons- og industriklynger som kan ta i bruk sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder. Autonomi, robotikk, kunstig intelligens, delingsmobilitet og utslippsfrie kjøretøy kan påvirke hverdagen vår på helt nye måter. Hva gjør regjeringen for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi innenfor transportsektoren, og på hvilken måte vil ny teknologi være en viktig faktor når fremtidens mobilitet planlegges?
 • Interpellasjon fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2018-2019)

  Datert: 12.03.2019

  Til behandling

  Det er nå over 40 år siden Marokko okkuperte deler av det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara. FNs sikkerhetsråd ber de to partene i konflikten om å finne en løsning sammen, en løsning som skal være i tråd med saharawienes selvbestemmelsesrett. Problemet er at Marokko nekter å akseptere et utfall som innebærer at denne retten respekteres. FNs sikkerhetsråd er handlingslammet når det gjelder å legge press på Marokko, ved at Frankrike, som permanent medlem i Sikkerhetsrådet, taler Marokkos sak. Dette forhindrer blant annet at FN-troppene får rapportere om overgrep de er vitne til. EU-domstolen er tydelig på at territoriet er okkupert, og at handelsavtaler ikke kan gjelde Vest-Sahara. Det er etablert norsk politikk, basert på en full tverrpolitisk enighet, at man ikke anerkjenner den marokkanske anneksjonen. På hvilken måte vil utenriksministeren forsvare saharawienes rettigheter i Norge, bilateralt og i internasjonale fora?
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2018-2019)

  Datert: 07.03.2019

  Til behandling

  Våren 2018 behandlet Stortinget representantforslag om tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Dokument 8:168 S (2017-2018). Ved behandlingen av saken ble det flertall for en rekke forslag for å styrke føde- og barseltilbudet i Norge. Et flertall i Stortinget stemte for å be regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner. Det ble fattet vedtak om en styrket jordmortjeneste, implementering av Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, liggetid og utreise fra føde-/barselavdeling. I Bergensavisen 6. mars kan vi lese om fødsler som blir avbrutt på grunn av lav bemanning, fødende kvinner som ligger alene, kvinner som ikke får smertestillende tidsnok, og ansatte som gråter på jobb. Hva har statsråden gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2018-2019)

  Datert: 27.02.2019

  Til behandling

  Over 10 millioner mennesker får tuberkulose hvert år, og 1,6 millioner mennesker dør helt unødvendig. BCG-vaksinen er ikke effektiv nok. Antibiotikaresistens og multiresistent tuberkulose er blant WHOs ti største trusler mot global helse i 2019. Tuberkulose kjenner ingen landegrenser. Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria skal i oktober 2019 holde en påfyllingskonferanse. Det er en god anledning for Norge til å bruke sine bistandsmidler til bekjempelse av tuberkulose. Tuberkulose og antibiotikaresistent tuberkulose er en økende global trussel. Hvordan jobber statsråden for å følge opp deklarasjonen fra høynivåmøtet om tuberkulose i FN i 2018, samt sikre at Norge kan være en global pådriver for arbeid mot antibiotikaresistens, herunder resistent tuberkulose, slik det står i Granavolden-plattformen?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 12.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om eit likeverdig tilbod i heile landet om musikkterapi i helse- og omsorgstenestene
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 12.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om det høge nivået på inkassosatsar i Noreg, og om strakstiltak for å få regulert desse ned, slik en samla justiskomite har bedt om
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2018-2019)

  Datert: 08.02.2019

  Besvart: 12.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om en mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle etter at de er tatt for alvorlige forhold, med henvinsning bl.a. til gjentakelsesfare og fare for vitnepåvirkning
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2018-2019)

  Datert: 29.01.2019

  Besvart: 05.03.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om tiltak for å øke vaksinasjonsgraden og hindre at vaksinemotstandere blir en større trussel mot folkehelsen, med henvisning bl.a til barns rett til helsehjelp
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2018-2019)

  Datert: 21.01.2019

  Besvart: 19.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om maktbruk og våpenbruk fra politiets side ved uttransportering av barnefamilier
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2018-2019)

  Datert: 18.01.2019

  Besvart: 12.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om den sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, og å få avklart om den kan skyldes en innstramming internt i Nav av unntaket fra varighetsbestemmelsene
 • Interpellasjon fra Eirik Sivertsen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2018-2019)

  Datert: 17.01.2019

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Besvart: 12.02.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om tiltak for å lukke gapene mellom den faktiske og ønskede situasjonen hva gjelder redningsberedskap rundt Svalbard og i havområdene opp mot Nordpolen
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2018-2019)

  Datert: 08.01.2019

  Besvart: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning fra 2016, og om andre kvalitetshevingstiltak på området
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2018-2019)

  Datert: 04.01.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Besvart: 15.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om utvikling av Fjellregionen og Valdres med næringsliv, samferdselsprosjekt, styrking av fylkeskommunen og statlege arbeidsplasser
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Besvart: 31.01.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om regjeringens oppfølging av saker fra OSSEs parlamentarikerforsamling, og om styrking av OSSEs tre dimensjoner i det utenrikspolitiske arbeidet opp mot stater som blokkerer og motarbeider OSSEs verdigrunnlag
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2018-2019)

  Datert: 18.12.2018

  Besvart: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om utfordringene som påpekes i forbindelse med et internasjonalt initiativ der det kreves åpen tilgang til artikler fra forskning finansiert av bl.a. nasjonale forskningsråd
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2018-2019)

  Datert: 11.12.2018

  Besvart: 08.01.2019 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om framtidens eksportmarkeder for norske landbruksvarer, og tiltak for å gjøre norsk sau til en eksportsuksess på lik linje med norsk laks
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2018-2019)

  Datert: 03.12.2018

  Besvart: 17.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om å tilkjenne beitebrukere i Nord-Østerdal full kompensasjon for ekstrakostnader ved ulveangrep, på lik linje med beitebrukere på Hadeland