Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 61)
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 61 (2021-2022)

  Datert: 04.05.2022

  Til behandling

  I Groruddalen er det tre firefelts motorveier som gir betydelig trafikkstøy og lokal forurensing for de 140 000 menneskene som bor i dalen. Dette er veier som til dels kunne blitt betydelig avlastet med større utbygging og styrking av kollektivtilbudet i dalen, men dette er ikke prosjekter som lar seg realisere uten større statlige bidrag. Langs Trondheimsveien fra Sinsen til Grorud bor det tusenvis av mennesker i svært støyutsatte boligområder. Verst er det for de som bor langs Sletteløkka, der støynivået er uakseptabelt. På kort sikt kan man få på plass akutt støyreduksjon gjennom støyskjerming, utskifting av vinduer og redusert fartsgrense. Det vil gi umiddelbar effekt. På lengre sikt må veien nedskaleres til ett felt hver vei, med kollektivfelt. Dette må ses i sammenheng med politiske mål om å redusere biltrafikken i Oslo. Befolkningen langs Trondheimsveien har ventet lenge. Hvordan følger regjeringen opp budsjettenigheten om å gjennomføre tiltak og reguleringer i dialog med Oslo kommune som kan redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboerne langs denne strekningen, og hvordan kan man samarbeide for å gå fra stillstand til realisering av kollektivprosjekter i Groruddalen?
 • Interpellasjon fra Peter Frølich (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 60 (2021-2022)

  Datert: 25.04.2022

  Besvart: 12.05.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  Om en rettferdig og om mulig enklere behandling av brannfolks søknader om yrkesskadeerstatning i forbindelse med kreftsykdom, da 70 pst. av dem har fått avslag, og de fleste med innvilgelse har måttet ta saken sin til Trygderetten
 • Interpellasjon fra Sveinung Rotevatn (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2021-2022)

  Datert: 19.04.2022

  Besvart: 10.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om å ha som mål at vi kan leve med ulike variantar av koronaviruset utan behov for smitteverntiltak utover vaksinering, og kva planar regjeringa har lagt for å hindre at landet må gjennom nye nedstengingar framover
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 58 (2021-2022)

  Datert: 07.04.2022

  Besvart: 03.05.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hvordan statsråden vil jobbe for at Norge henger med i den raske utviklingen innen genteknologi for en trygg og bærekraftig bioøkonomi, som blir helt sentral i det grønne skiftet
 • Interpellasjon fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 57 (2021-2022)

  Datert: 07.04.2022

  Besvart: 03.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om oppfølging av anbefalingene i rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at samhandlingen mellom justis og helse forbedres
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2021-2022)

  Datert: 07.04.2022

  Besvart: 03.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om oppfølging av anbefalingene i rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?» fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at samhandlingen mellom justis og helse forbedres
 • Interpellasjon fra Tore Vamraak (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 55 (2021-2022)

  Datert: 24.03.2022

  Besvart: 26.04.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om en målrettet satsing på utdanning og forskning for å ruste Norge til å skape de nødvendige arbeidsplassene i eksportrettede mulighetsnæringer innen 2030, slik et veikart fra McKinsey beskriver
 • Interpellasjon fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 54 (2021-2022)

  Datert: 24.03.2022

  Besvart: 26.04.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  At regjeringen har trukket tilbake utenforskapsmeldingen som Solberg-regjeringen la frem, og hvilken alternativ plan regjeringen har for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet
 • Interpellasjon fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 53 (2021-2022)

  Datert: 24.03.2022

  Besvart: 28.04.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om å legge til rette for at tildeling av kontinuerlig glukosemåler (CGM) kan gjøres over blåreseptforskriften, med henvisning til den begrensede pasientgruppen med type 2-diabetes som behandles med insulin
 • Interpellasjon fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 52 (2021-2022)

  Datert: 23.03.2022

  Besvart: 21.04.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hva som skal til for at regjeringen innfører tiltak som treffer husholdningene under prissjokket mange nå opplever, bl.a. når det gjelder strøm og drivstoff
 • Interpellasjon fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 51 (2021-2022)

  Datert: 16.03.2022

  Besvart: 07.04.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om at drapsforsøket mot William Nygaard i 1993 fortsatt er en uløst sak, og om å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig
 • Interpellasjon fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2021-2022)

  Datert: 11.03.2022

  Besvart: 05.04.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva som vil bli gjort for at ME-syke kan få best mulig helsehjelp, og for å sikre tilpassede pleie- og omsorgstjenester for de sykeste
 • Interpellasjon fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2021-2022)

  Datert: 10.03.2022

  Besvart: 24.03.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorvidt en utvidelse av bompengeordningen til å gjelde store deler av veisystemet gjennom overvåkingsbasert veiprising vil kunne resultere i høyere bilavgifter
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 48 (2021-2022)

  Datert: 27.02.2022

  Besvart: 22.03.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om å øke FoU-aktiviteten i næringslivet og styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft, med henvisning bl.a. til forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa og fornying av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2021-2022)

  Datert: 21.02.2022

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Besvart: 17.03.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at menneskerettighetene ikke brytes i arealsaker, med henvisning til saken om vindkraftverk på Fosen, der berørte samiske parter vant fram i Høyesterett
 • Interpellasjon fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 46 (2021-2022)

  Datert: 19.02.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om å ta initiativ til å fortsette reduksjonen av avgiftsnivået på grensehandelsutsatte varer, og hvilke avgifter som i så fall vil bli prioritert
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 45 (2021-2022)

  Datert: 17.02.2022

  Besvart: 03.03.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om det vidare arbeidet med å betre rekrutteringa av kritisk helsepersonell som legar og sjukepleiarar til helsetenesta i heile landet
 • Interpellasjon fra Maren Grøthe (Sp) til kommunal- og distriktsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2021-2022)

  Datert: 17.02.2022

  Besvart: 22.03.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om oppfølging av rådene fra ungdommenes distriktspanel i distriktspolitikken
 • Interpellasjon fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2021-2022)

  Datert: 10.02.2022

  Besvart: 10.03.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om å følge opp anbefalingene i Nordisk råds hvitbok om en felles nordisk handlingsplan mot antibiotikaresistens med finansiering, rapportering og politisk kontroll
 • Interpellasjon fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2021-2022)

  Datert: 09.02.2022

  Besvart: 10.03.2022 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvilke tiltak som er best egnet for at Norge skal kunne bidra til at flest mulig barn i verden får god utdanning, med henvisning til regjeringens betydelige kutt i støtten til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE)