Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 23)
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2018-2019)

  Datert: 11.12.2018

  Til behandling

  Norge er en eksportverdensmester når det gjelder fiskeriprodukter. Vi selger norsk fisk i det nære og fjerne utland, og den norske merkevaren står sterkt. Til tross for tungt norsk engasjement på landbruksmessen Grüne Woche og andre initativer har eksporten av norske landbruksvarer ennå ikke sett samme dimensjoner. I norsk landbruk står vi nå overfor overproduksjon på en rekke områder som gjør at eksport burde være en naturlig del av løsningen. Senest når eksportstøtteordningen blir borte i 2021, blir behovet for mer eksport enda mer framtredende. Dagens eksportstrategi er gammel og gir ikke den tyngden innen eksport som vi trenger. Hvor ser statsråden for seg at framtidens eksportmarkeder for norske landbruksvarer er, og hvilke tiltak bør vi gjennomføre for å gjøre norsk sau til en eksportsuksess på lik linje med norsk laks?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2018-2019)

  Datert: 03.12.2018

  Til behandling

  Beitebrukere i Nord-Østerdal fikk avslag på kompensasjon for ekstrautgifter ved ulveangrep i 2018. Klima- og miljødepartementet begrunner det bl.a. med at 'tap av sau til rovvilt i Østerdalen oppstår regelmessig over tid, i motsetning til på Hadeland der situasjonen var mer ekstraordinær'. Det kan virke som en innrømmelse av at rovviltbestanden er for stor, og at beiteprioriterte områder dermed kan gå tapt. Da statsråd Ola Elvestuen besøkte Nord-Østerdal i sommer, sa han klart at i beiteprioriterte områder skal det være beitedyr. Det må forstås slik at bøndene ikke skal måtte påregne tap til rovdyr. Når rovdyr likevel tar beitedyr, må rovviltforliket følges, og full erstatning må ytes. Det er helt urimelig at bøndene skal stå igjen med ekstraordinære kostnader. Vil statsråden følge likhetsprinsippet slik, at beitebrukerne i Nord-Østerdal tilkjennes full kompensasjon for ekstrakostnader på lik linje med beitebrukerne på Hadeland?
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2018-2019)

  Datert: 29.11.2018

  Til behandling

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2018-2019)

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om tiltak for å bekjempe og forhindre ungdoms- og gjengkriminaliteten som har utviklet seg i Oslo den siste tiden
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2018-2019)

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om kvinners abortrettigheter hvis abortloven § 2 tredje ledd bokstav c erstattes med en ny paragraf etter forhandlinger mellom regjeringen og KrF
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor det er gunstigere å investere i eiendom enn i industri og øvrig næring
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om elendige forhold på fiskebåter som høster i norsk økonomisk sone, og at Kystvakta, som skal håndheve reglene i norske farvann, har svært begrenset kapasitet
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at mange pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester ikkje får god nok oppfølging i sjukehus og opplever fragmenterte tenester
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Amming er eit av dei mest effektive tiltaka vi har for å fremme helse og førebygge sjukdom i befolkninga. Amming blir også av WHO løfta fram som eitt av få kostnadseffektive tiltak for å redusere risikoen for ikkje-smittsame sjukdomar. Morsmjølk styrker immunforsvaret og reduserer risikoen for infeksjonar, overvekt og diabetes. For mor reduserer amming risikoen for brystkreft og truleg eggstokkreft. Innføringa av ei tredeling av foreldrepermisjon etter fødsel har ført til ein stor debatt om faren for at likestillingstiltaket vil gå ut over amminga til mor etter fødselen. I tillegg opplever mange kvinner lita ammehjelp på sjukehus og i kommunen etter fødselen på grunn av knapp bemanning og for få jordmødre i kommunane. Kva gjer regjeringa for å hindre at tredelinga av permisjonen går ut over mor si moglegheit for å amme, og korleis vil regjeringa sørge for meir hjelp og støtte til amming, slik at fleire barn får morsmjølk?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om at regjeringen har liberalisert saksbehandlingen i utbyggingssaker og akselerert nedbyggingen av norsk natur, og om å ta grep for å snu denne utviklingen
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2018-2019)

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om en ny bred analyse av politiets framtidige oppgaver og kapasitetsbehov, bl.a. med henvisning til redusert opptak til Politihøyskolen fra 2018
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2018-2019)

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre at alle barn har et barnehagetilbud med god kvalitet, uavhengig av om barnehagen er privat eller offentlig
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2018-2019)

  Datert: 02.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om et taktskifte i politiets etterforskning av familievold, voldtekt og seksualovergrep mot barn, og om styringsverktøy for å sikre prioritering av området
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2018-2019)

  Datert: 31.10.2018

  Besvart: 05.12.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om tiltak for å få flere studenter til å ta deler av, eller hele studiet, utenlands
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2018-2019)

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 15.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at store deler av Lopphavet er foreslått som marint verneområde, og hva dette medfører for fiskeriinteressene og bruk av kystlinjen i berørte kommuner
 • Interpellasjon fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2018-2019)

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 25.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om tiltak for å hindre at vi får en stamme på 40 000 villsvin i Norge innen få år, med henvisning til en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Interpellasjon fra Grunde Almeland (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2018-2019)

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 08.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Å sikre at arbeidet mot hatkriminalitet er en prioritert oppgave i alle politidistrikter, og sikre lik saksbehandling uavhengig av bosted
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2018-2019)

  Datert: 01.10.2018

  Besvart: 06.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om folkehøgskolenes funksjon i utdanningssystemet, og å styrke skolenes forutsigbarhet og mulighetene for å videreutvikle skoleslaget
 • Interpellasjon fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2018-2019)

  Datert: 01.10.2018

  Besvart: 06.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om virkemidler for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff, da palmeoljeproduksjon bidrar til avskoging av regnskog
 • Interpellasjon fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2018-2019)

  Datert: 26.09.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 25.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om å gjenopprette NRK P1 på FM-båndet av beredskapshensyn, med bakgrunn i lavere lyttertall etter FM-slokkingen og at Forsvaret og våre allierte bruker samme frekvensområde som norsk riksdekkende radio