Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 59)
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2020-2021)

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 10.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om årsaka til at Flåmsbana og Flåm som destinasjon har vakse til å bli ein milliardindustri medan Raumabana ikkje har sett ei slik utvikling, og om det å nytte knappe offentlege midlar innan persontransport på å utvikle turistmål
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 58 (2020-2021)

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om korleis statsråden vil sikre at Noreg yter ein langt større del av bistandsmidlane til landbruk og kampen mot svolt og ekstrem fattigdom og slik bidreg til at berekraftsmål 2 kan oppnåast innan 2030
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 57 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og hvordan det internasjonale samfunnet best kan bistå afghanerne med å skape en politisk løsning som ivaretar stabilitet, sikkerhet, grunnleggende rettigheter og frihet for befolkningen
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva som gjøres for å sikre nok kapasitet i rådgivningstjenester og behandlingsapparat for at unge med spiseforstyrrelser skal få rask hjelp, bl.a. med bakgrunn i markerte økninger i antall henvisninger under koronapandemien
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 55 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Den 14. april overleverer Koronakommisjonen sin rapport om hvordan Norge taklet koronapandemien, og fremlegger sine evalueringer og anbefalinger. I VG den 6. april uttaler helse- og omsorgsministeren at regjeringen har fulgt opp svakheter som ble avdekket etter svineinfluensapandemien, men at denne pandemien viser nye områder vi kan bli bedre på. Legeforeningen har nylig utgitt en rapport der det hevdes at man har lært lite av svineinfluensaen for 12 år siden. De peker på en rekke kritiske mangler da smitten begynte å spre seg i Norge. Blant annet pekes det på mangel på intensivplasser, ingen planer for hvordan total kapasitet raskt kunne økes, og kommuneoverleger som har hatt en enorm belastning. Koronakommisjonens rapport blir viktig for den nasjonale debatten om myndighetenes håndtering og beredskapsarbeid. Hvordan vurderer regjeringen rapporten, og hvordan vil den følges opp?
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 54 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om å ta initiativ til en samlet og forskningsbasert rapport med erfaringer fra de demokratiske utfordringene og mulighetene som covid-19-pandemien har utløst
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 53 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om tiltak for å sikre tidlig identifisering og hjelp til kvinner som får depressive symptomer i forbindelse med svangerskap og fødsel, og hva som gjøres for å øke helsepersonells kunnskap om dette
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 52 (2020-2021)

  Datert: 09.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at mange veteraner opplever at rettighetene deres ikke blir sikret, eller at gjennomføring av vedtatte forbedringer går for sakte, på tross av regjeringens tverrsektorielle veteranarbeid
 • Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 51 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om negative konsekvenser av at politiet er blitt mer sentralisert som følge av nærpolitireformen
 • Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvordan regjeringen vil redusere ulvebestanden og sørge for at Stortingets vilje følges, i lys av at staten i Høyesterett er frifunnet i en sak om felling av ulv, der retten gir uttrykk for at bestandsmålet ikke er i strid med Bernkonvensjonen
 • Interpellasjon fra Nils Aage Jegstad (H) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvordan EUs klare satsing på jernbane kan komme Norge til gode, og hvilken plass grensekryssende jernbane vil ha i norsk jernbanepolitikk i fremtiden
 • Interpellasjon fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Interpellasjon nr. 48 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om regjeringens planer for havbruksnæringen, bl.a. med henvisning til næringens bærekraftsutfordringer
 • Interpellasjon fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av landbruks- og matminister Olaug Bollestad

  Om å sikre eit landbruk i heile landet og i framtida, m.a. med bakgrunn i at krav om lausdrift vil krevje store investeringar for å få ombygd fjøs
 • Interpellasjon fra Heidi Nordby Lunde (H) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 46 (2020-2021)

  Datert: 06.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som vil bli gjort for å hindre at arbeidsledigheten som koronakrisen har medført, biter seg fast
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 45 (2020-2021)

  Datert: 06.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om koordinering og forsterking av innsatsen for barn, unge og utsatte familier som koronakrisen har forstørret problemer for
 • Interpellasjon fra Camilla Strandskog (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2020-2021)

  Datert: 25.03.2021

  Besvart: 26.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om tiltak for at hivsmittede ikke skal oppleve ubegrunnet smittefrykt og forskjellsbehandling i møte med helsetjenesten, og for å sikre at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2020-2021)

  Datert: 24.03.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Statsråden har varslet innføring av språkkartleggingsprøver i barnehagen uten at det er foreligger faglig grunnlag for dette. Flere tusen barnehage- og småskolebarn har deltatt i en kartlegging av læringsmiljøet der de blir pålagt å bruke sure- og smilefjes for å evaluere seg selv både som elev og venn – en kartlegging som er meget omstridt. I februar kunngjorde kunnskapsministeren at det skal utvikles nye nasjonale prøver og såkalte progresjonsprøver i grunnskolen. I sum signaliserer regjeringen en ny omdreining i bruk av resultatstyring, testing og kartlegging, både i barnehagen og i grunnskolen. Dette skjer til tross for at Stortinget har bedt om en gjennomgang av hele kvalitetsvurderingssystemet, og uten en forutgående vurdering av hvordan dette påvirker tidsbruk og nytteverdi. Hva gjør at statsråden prioriterer økt testing og kartlegging nå?
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2020-2021)

  Datert: 23.03.2021

  Besvart: 22.04.2021 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om kva bistandsprosjekt i Nepal regjeringa har medverka til, og korleis ho sikrar at Nepal får styrka lokale institusjonar, sivilsamfunn og matsikkerheit
 • Interpellasjon fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2020-2021)

  Datert: 23.03.2021

  Besvart: 22.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om å bekrefte at det i dag er ulovlig for politiet å ransake f.eks. mobiltelefon og hjem i møte med brukere av illegale rusmidler, og å klargjøre at politiet vil beholde nødvendige hjemler hvis brukerdoser avkriminaliseres
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2020-2021)

  Datert: 23.03.2021

  Besvart: 26.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om tiltak for å kompensere for tapt læring under koronakrisen, særlig med tanke på de elevene som har størst behov for oppfølging, og som står i fare for ikke å fullføre skolegangen