Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 30)
 • Interpellasjon fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2017-2018)

  Datert: 24.04.2018

  Til behandling

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet fra 1.1.2015 etter mange års innsats fra funksjonshemmedes organisasjoner. I Helse- og omsorgsdepartementets egen evaluering, utført av Rokkan-senteret, konkluderes det med at rettighetsfestingen så langt er en betinget suksess. Dette målt opp mot myndighetenes konkrete målsettinger, ikke minst knyttet til likebehandling, og sett på bakgrunn av utviklingen i totalt antall brukere, antall kommuner med BPA-brukere og utviklingen i antall klagesaker. En erfaringsrapport utført av Norsk Handikapforbund viser blant annet at antallet personer som er innvilget BPA, har gått ned etter rettighetsfestingen, og at timetallet som innvilges, også er redusert. Videre er omgjøringsprosenten knyttet til klager til fylkesmannen på mer enn 40 prosent. Kommunene synes også i større grad å bestemme hva assistentene skal brukes til. Hvordan mener statsråden at BPA-retten bør forvaltes, og hvilke virkemidler må til for å oppnå Stortingets intensjon med denne rettigheten?
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2017-2018)

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Medikamenter som kan dempe smerter og uro og hjelpe til med innsovning er et gode, men har alle skadelige bivirkninger hvis de blir tatt feil og for lenge. Og ingen kan vel mene at piller skal brukes til erstatning for nødvendig omsorg og pleie. Men slik er det dessverre. En spørreundersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjennomført om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner i helsevesenet, viser at én av tre sykepleiere sier de månedlig eller oftere deler ut beroligende og angstdempende piller på grunn av tidsnød. Bare 26 prosent sier de har aldri gjort dette. I sykehjem og i omsorgsbolig svarer 43 prosent bekreftende på påstanden. 86 prosent svarer at de har delt ut denne typen medisiner over lengre tid. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke ansatte på grunn av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie?
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2017-2018)

  Datert: 11.04.2018

  Til behandling

  I løpet av de siste ukene har Kystvakten rapportert om flere tilfeller av ulovlig dumping av fisk fra fartøy, blant annet utenfor Senja og Troms. Dette er en miljøutfordring, men har også negative omdømmekonsekvenser for en ellers framtidsrettet og viktig næring. Hvordan mener statsråden vi kan få bukt med problemet med dumping av fisk?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2017-2018)

  Datert: 11.04.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Utvikling av Kongsvinger vil gi ringvirkninger i hele Kongsvinger-regionen med 6 kommuner og ca. 50 000 innbyggere. Regionen har stor verdiskaping, særlig biobasert, er Norges største skogregion og stor på jordbruk, industri og bygg og anlegg. Kongsvinger er et knutepunkt for godstrafikk både øst-vest og nord-sør. Statlige arbeidsplasser ved SSB er også viktige. Regionen har et stort fremtidig behov for kompetanse i offentlig og privat sektor. Flere utdanningstilbud innen blant annet bærekraftsøkonomi, digital ledelse, IKT og sykepleie samt Politihøgskolen vil styrke regionens konkurransekraft og utdanningsnivå. En eget høgskolecampus ville styrket studentbyen og løftet kompetanse og utdanningsnivå. Det er behov for store samferdselsinvesteringer, særlig på Kongsvingerbanen, på Solør- og Rørosbanen og på E16. Hvordan vil regjeringen utvikle Kongsvinger med nasjonale samferdselsprosjekt, studietilbud, statlige arbeidsplasser og næringsliv?
 • Interpellasjon fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Besvart: 19.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om å leggja til grunn eit inntektsmål om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i jordbruksoppgjeret
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Til behandling

  En av de viktigste bærebjelkene i norsk sikkerhetspolitikk er basepolitikken, prinsippet om at bare norske militærbaser tillates i Norge. I 70 år har alle norske regjeringer overholdt dette prinsippet. Basepolitikken har altså blitt satt på prøve og fungert gjennom svært skiftende sikkerhetspolitiske omstendigheter. De siste årene ser Solberg-regjeringen ut til å ha åpnet opp for amerikanske militærbaser i Norge. Amerikanske styrker er etablert på Værnes og ifølge militære kilder også på Setermoen. USA har i tillegg budsjettert med å bygge ut Rygge flyplass slik at den kan brukes av amerikanske militærfly. Den norske regjering har ikke informert Stortinget og offentligheten tilstrekkelig underveis. Hva har regjeringen gjort for å skaffe demokratisk forankring og utrede konsekvensene av åpning for permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Norge, og hvordan definerer regjeringen den norske basepolitikken?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Born og psykisk sjuke skal ikkje isolerast på glattcelle, slår internasjonale reglar fast. Likevel skjer dette i Noreg. Bergens Tidende har dokumentert at sjuke og mindreårige vert isolerte på glattcelle i Bergen fengsel. Sivilombudsmannen har avdekka dei same rutinane i andre norske fengsel. FNs menneskerettskomité i Genève kritiserer no Noreg for bruken av glattceller. I FN-uttalen heiter det at staten bør avskaffe bruken av full isolasjon for personar med psykiske lidingar. Det er godt kjent, blant anna gjennom Cramer-rapporten, at fengselsinnsette har svært høg førekomst av psykiske lidingar samanlikna med den alminnelege befolkninga. Kva vil regjeringa gjere av konkrete tiltak for å sikre innsette med psykisk liding fullverdig helsehjelp på lik linje med andre, og korleis vil regjeringa følgje opp kritikken frå FN og oppmodinga om å avslutte bruk av isolasjon for psykisk sjuke innsette i norske fengsel?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Til behandling

  I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det slått fast at det er behov for å øke sykehuskapasiteten i Norge. Nye behandlingsmetoder gjør at det vil skje en fortsatt overgang fra døgnbehandling til dagbehandling og polikliniske undersøkelser. Men på grunn av relativt mange flere eldre i befolkningen, som står for en høy andel av sykehusinnleggelsene, vil behovet for døgnbehandling også øke. I den forbindelse er det grunn til bekymring over at sengekapasiteten ved norske sykehus nå blir redusert. Nye sykehus som bygges, bygges med tanke på høyt pasientbelegg, i Helse Sør-Øst er dette på 90 prosent. Det nye sykehuset på Kalnes var for lite da det sto ferdig. Det samme gjaldt Ahus. Problemet med korridorpasienter har vært stort. Liggetiden er svært kort. Kan statsråden redegjøre for hvordan regjeringen vil sikre gode sykehus i Norge som legger til rette for økt sengekapasitet, og en faglig standard som sikrer pasientsikkerheten?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Til behandling

  Internasjonale regler slår fast at barn og psykisk syke ikke skal isoleres på glattcelle. Bergens Tidende har dokumentert at syke og mindreårige blir langtidsisolert på glattcelle i Bergen fengsel. Sivilombudsmannen har avdekket samme rutiner i andre norske fengsel, bl.a. i Ila fengsel. FNs menneskerettskomité har bedt Norge avskaffe isolasjon av psykisk syke på glattceller. Gjentatte budsjettkutt i kriminalomsorgen har ført til et kritisk lavt bemanningsnivå, dårligere rehabilitering og økt bruk av isolasjon og tvang. Flere innsatte med psykiske lidelser får ikke et verdig tilbud i fengsel, og det er flere eksempler på at akuttinnlagte til psykisk helsevern tilbakeføres etter kort tid, i strid med fengselsledelsens vurderinger. Sivilombudsmannen har kritisert situasjonen gjentatte ganger. Hvordan vil statsråden sørge for at praksisen med isolasjon av innsatte med psykiske lidelser avsluttes i norske fengsler?
 • Interpellasjon fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2017-2018)

  Datert: 22.03.2018

  Besvart: 26.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å redusere utfordringene kommuner langs svenskegrensen har med å få til praktisk samarbeid med naboene på den andre siden, og om grensekryssende infrastruktur
 • Interpellasjon fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2017-2018)

  Datert: 20.03.2018

  Til behandling

  Fremragende forskningsmiljøer er blant hovedsatsingene i Stortingets langtidsplan for forskning og høyere utdanning, men Norge har for få forskningsmiljøer i verdenstoppen. Regjeringen mangler virkemidler for å utvikle varige toppforskningsmiljøer, skrev nylig fire professorer i Dagbladet. De peker på at sentrene for fremragende forskning har vært vellykket, men at styrings- og finansieringsregimet vanskeliggjør finansiering ut over ti år. Liknende problematikk ligger under 15 forskningsmiljøers nylige opprop for mer langsiktig finansiering av europa-forskning. Korte horisonter vanskeliggjør langsiktig planlegging, gjør kompetansemiljøene sårbare og tapper krefter. For å rekruttere de beste trengs faste stillinger og tidsperspektiv bestemt av vitenskapen, ikke prosjektlengden. Hva vil statsråden gjøre for å bevare og utvikle toppforskningsmiljøene våre?
 • Interpellasjon fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2017-2018)

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 10.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2017-2018)

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 12.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om igangsetting av slaktefartøyer som skal levere direkte til kontinentet, sett på bakgrunn av akvakulturlovens formål og målet om å øke bearbeidingsgraden og den innenlandske verdiskapingen
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2017-2018)

  Datert: 23.02.2018

  Besvart: 10.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara

  Om politiets arbeid mot kriminelle gjenger og bakmennene til disse, og bruk av metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesing i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2017-2018)

  Datert: 13.02.2018

  Besvart: 08.03.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om tiltak for å styrke skatteadministrasjonen i Norges samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon, da programmet "skatt for utvikling" ble mer enn halvert fra 2016 til 2017
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 01.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om initiativ for å bidra til eit organisert arbeidsliv, då organisasjonsgraden fall til under 50 prosent ved utgangen av 2016
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 13.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at ansatte i skole og barnehage har kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker om vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2017-2018)

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2017-2018)

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om oppfølging av vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2017-2018)

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om oppfølging av Stortingets vedtak ved behandlingen av opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn