Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)

Europarådets hovedformål er å arbeide for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.
Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets Europarådsdelegasjon ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Europarådets parlamentarikerforsamling 

Europarådets parlamentarikerforsamling arbeider for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av 306 representanter og 306 vararepresentanter fra de 46 medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Til sammen representerer de 650 millioner europeere. PACE møtes til fire årlige delsesjoner, i januar, april, juni og oktober, og tar opp et bredt spekter av saker som er viktige for Europa. Alle sakene relaterer seg til menneskerettigheter, demokrati, og rettsstatsprinsipper. Sakene favner bredt, fra den politiske situasjonen i enkeltland, til konvensjoner under utarbeidelse i Europarådet og enkeltsaker medlemmene finner det nyttig å diskutere.

Forsamlingen har fokus på de nye demokratiene i Sentral- og Øst-Europa og bistår dem i utviklingen av demokratiske institusjoner og parlamentarisk system. Foruten Hviterussland er alle disse landene medlemmer av Europarådet. En viktig oppgave for Europarådets parlamentarikerforsamling er å påse at medlemskapsforpliktelsene etterleves ikke bare i disse landene, men i alle medlemslandene.

PACE består av plenum og ni faste komiteer. Komiteene har ulike fagområder og får saker tildelt av PACEs byrå. Både komiteene og enkeltmedlemmer kan foreslå saker til behandling. Etter at en av fagkomiteene har utarbeidet rapport og forslag til for eksempel en resolusjon behandles saken i plenum. Tre ganger i året, mellom delsesjonene, møtes PACEs faste komité. Denne komiteen kan gjøre vedtak på lik linje som plenum.

De fleste representantene i parlamentarikerforsamlingen er tilsluttet en av de fem politiske gruppene som arbeider på tvers av de nasjonale delegasjonene. Representantene møter i forsamlingen uten bundet mandat.

Organisering

PACE retter anbefalinger til Europarådets ministerkomité, som representerer medlemslandenes regjeringer. Ministerkomiteen er pålagt å besvare disse og dette bidrar til den demokratiske forankringen til Europarådet. PACE vedtar også resolusjoner og anbefalinger som rettes til nasjonale regjeringer og parlamenter.

Parlamentarikerforsamlingen må konsulteres vedrørende alle internasjonale konvensjoner som utarbeides av Europarådet. Videre velger forsamlingen blant annet dommerne til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, menneskerettighetskommissæren samt Europarådets generalsekretær. Den spiller også en viktig rolle i forbindelse med valgobservasjon.

Europarådet ble opprettet i 1949 og har hovedkontor og sitt faste sekretariat i Strasbourg.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling blir valgt av Stortinget for fire år av gangen i begynnelsen av hver valgperiode, etter innstilling fra valgkomiteen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som fordeles på forsamlingens komiteer. Både medlemmer og varamedlemmer deltar på hovedsesjonene og i komitéarbeidet.

Årsrapporten fra delegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling blir lagt fram som en del av en samlet årsrapport fra flere av de interparlamentariske delegasjonene, og behandles av Stortinget.

Se også

Europarådets parlamentarikerforsamling

Europarådets nettsted

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Schou, Ingjerd Schie H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Blikra, Jone A
Medlem Klungland, Lisa Marie Ness Sp
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Helleland, Linda Hofstad H
Varamedlem Lien, Geir Inge Sp
Varamedlem Selnes, Lise A
Varamedlem Thorsvik, Ingvild Wetrhus V
Varamedlem Unneland, Andreas Sjalg SV