Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at barn i institusjonsbarnevernet, får et tilbud av god kvalitet, og som ruster dem for livet og hverdagen etter at hjelpetilbudet er over?
 • Skriftlig spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til justis- og beredskapsministeren

  Balansegangen mellom ytringsfriheten og begrensningen i § 185 er krevende. Saken viser at det kan være nødvendig med noen prinsipielle avklaringer. Jeg vil derfor rette følgende spørsmål til statsråden:
  Mener statsråden ytringsfriheten gir rett til å uten samtykke ta seg til rette på privat grunn for å aksjonere for sitt syn gjennom bruk av flagg, bannere o.l., og er statsråden enig med statsadvokaten i at bruk av symboler ikke kan anses som en hatefull ytring mot bestemte grupper selv om disse gruppene er klart definert i aksjonistenes ideologi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Hvordan er utviklingen de siste årene, når det gjelder anmeldelser og domfellelser hva gjelder hatefulle ytringer i saker om etnisitet, kjønn, tro og seksuell legning?
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har vært utsatt for at uvedkommende har heist banner med hakekors på sin eiendom. Arkivet er minnested for alle fra Agder som ble torturert og døde i tysk fangenskap. Som Gestapohovedkvarter var Arkivet viktig i nazistenes jødeutryddelse. Handlingen ble anmeldt, og tre personer bøtelagt. Fra Kristiansand tingretts dom: «For retten er det ikke tvilsomt at den grunnleggende retten til ytringsfrihet ikke verner handlingene i vår sak. Å fremme en nazistisk og rasefundert ideologi natt til 9. april 2018 på et sted hvor mennesker ble utsatt for vold og tortur under 2. verdenskrig på den måten som de tiltalte her har gjort, kan ikke vernes av ytringsfriheten, og er uten tvil ikke nødvendig i et demokratisk samfunn.» Dommen ble anket, og Agder lagmannsrett har avvist at handlingen er straffbar. Statsadvokaten har uttalt til at dommen «etter en totalvurdering, og under noe tvil» ikke skal ankes til Høyesterett. En uklar rettsoppfatning på dette området er ikke bra. Ekstreme og ytterliggående miljøer er en av Europas og Norges største trusler. Gjennom ulike handlingsplaner har Storting og regjering uttrykt motstand og vilje til og iverksatt tiltak mot hatefulle ytringer. Hvordan vil regjeringen bidra til at slike hendelser faktisk gjøres ulovlige og dermed straffbare?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden gi en oversikt over vesentlige prosjekter samt omfang av midler det offentlige bruker/har brukt under borgerlig flertall på å kjøpe, utvikle, subsidiere og/eller forske på teknologi/produkter/systemer som involverer hydrogen, og sammenligne det med tilsvarende tidslengde under forrige regjering?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle