Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 97)
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:98 (2017-2018)

  Innlevert: 20.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  På hvilken måte mener statsråden at vergemålsordningen løser de samme behovene som spesielle rettshjelptiltak, vil noen av de samme gruppene ivaretas av vergemålsordningen og de spesielle rettshjelptiltakene og i så tilfelle hvilke grupper gjelder dette, og hvordan mener han at kuttene i de spesielle rettshjelptiltakene bidrar til at flere får sikret sine juridiske rettigheter i et stadig mer rettsliggjort samfunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:97 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Hvordan vil kunnskapsministeren sørge for at det lokale studie- og høgskolesenteret har ressurser til administrasjon knyttet til studentene som skal studere på Tynset for å kunne arbeide ved Norsk Helsearkiv?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:96 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Staten har over flere år brukt flerfoldige millioner på utbygging av landstrømanlegg. Men det har vært gjort mindre for å få på plass insentiver og tiltak for at landstrømsanleggene blir tatt i bruk. Et effektivt tiltak vil være å pålegge nettleverandører å levere en lavere tariff til de som kan utnytte ledig kapasiteten i strømnettet. Vil ministeren sørge for en forskrift som pålegger alle nettleverandører om å tilby en utkoblbar tariff på strømavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:95 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn i Norge ikke risikerer å bli avlyttet eller sporet av fremmede gjennom bruk av smartklokker eller lignende produkter?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:94 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Reknar regjeringa folkerøystinga i Catalonia for å vere i strid med folkeretten, og har ikkje regjeringa ei anna haldning til spanske styresmakter si handtering av folkerøystinga og bruken av vald enn at dette er «et internt spansk anliggende»?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:93 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Vil soldatane som avtenar 16 månaders verneplikt vere tilgjengelege for teneste i Heimevernet etter si førstegongsteneste, kor lenge vil dei i så fall vere dette, og kva vil endringane ha å seie for HV sine mogelegheiter til å fylle opp styrkestrukturen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:92 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å finne årsaken til de store variasjonene i behandlingstilbudet for pasienter med kols, og hvordan vil han sikre likeverdige helsetjenester til alle kolspasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:91 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Ønsker regjeringen psykologer som er utdannet på universitetet - og som har et breddefokus mot blant annet forebygging og førstelinje, eller er det en velkommen utvikling at deres utdanningsløp sluses inn i spesialisthelsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:90 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Hvordan kan det eksistere en type reiseråd for nordmenn og en helt annen type reiseråd for enslige barn på flukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:89 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Er det riktig at retten til ytelser fra folketrygden - som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger - bortfaller for personer med kommunal omsorgsstønad, og i tilfelle ja, vil statsråden ta initiativ til nødvendige regelendringer som sikrer like rettigheter for alle?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:88 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Vil utenriksministeren kontakte colombianske myndigheter for å be de gi ekstra beskyttelse for ledere for opposisjonspartiet Union Patriotica, som før helgen mottok svært konkrete og alvorlige dødstrusler?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Når mener statsråden vi vil ankomme fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:86 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Korleis vil statsråden forklare at han ikkje har gjort dei naudsynte endringane i isf-systemet for omlegging av pasientforløp frå døgn- til dagbehandling av medisinske pasienter?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:85 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Hvordan har ministeren tenkt å håndtere utfordringen med overskridelser og forsinkelser ved framtidige anbudstildelinger ved nybygg på norsk sokkel, og har departementet regnet på inntektstapet knyttet til disse problemstillingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Kan statsråden avklare om det arbeides med en helhetlig løsning for ELTE-studentene, eller kun de studentene som allerede har fått lisens og for tiden jobber i veiledet praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:83 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at vi i tiden fremover er avhengig av tilstedeværelse av amerikanske soldater for å opprettholde tilstrekkelig beredskap i nord i fredstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:82 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Deler statsråden sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og hvordan vil statsråden evt. følge dette opp og bruke det handlingsrommet Esas konklusjon har åpnet for innen barnevernssektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:81 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Deler kunnskapsministeren sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og vil Esas konklusjon kunne få betydning for departementets lovtolkning i brev av 12.06.2017, eventuelt hvilken annen oppfølging kan kunnskapsministeren se for seg for at ideelle aktører innen barnehagesektoren kan prioriteres?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden be Statens vegvesen sette i verk for å bedre trafikkavviklingen øst for Fetsundbrua i morgenrushet, og vil statsråden ta særlige initiativ som gjør at kollektivtrafikken fra området øst for Glomma ikke skal hemmes av køen?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:79 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 18.10.2017

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at disse bedriftene unngår utestengelse fra et marked de tidligere hadde tilgang til?