Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 891)
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:895 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  En alvorlig hendelse i 2014 på flerbruksfartøyet «Boa Sub C» på oppdrag for Statoil i Norskehavet ble hemmeligholdt for norske myndigheter i over to år. Hva mener statsråden om at Statoil hemmeligholdt hendelsen, og hvor mange lignende hendelser må skje før regjeringen viser vilje til å rydde opp i forholdene rundt flerbruksfartøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:894 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for status i Enovas arbeid med et programtilbud for infrastruktur for hydrogen og om hvordan aktørene i bransjen har vært involvert arbeidet med programmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  I Stortingets spørretime 22.03.17 informerte statsministeren om at forsterreduksjon ved tvillinggraviditet kan gjennomføres etter uke 12. Kan helse- og omsorgsministeren bekrefte at fagmiljøene nå skal tolke forskrift om svangerskapsavbrudd slik at fosterreduksjon som hovedregel kan utføres i uke 14, eller er det uke 13 som gjelder, og ser statsråden behovet for en ny juridisk gjennomgang av denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:892 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Vil regjeringen legge frem en ny strategi for innvandrerhelse og når vil det i tilfellet bli gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:891 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Blant 57 publiserte rapporter om tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016, ble det påvist 98 lovbrudd. Mange får ikke det omfanget av tjenester som de har krav på. Brukermedvirkningen er fraværende. Tjenestene mangler kompetanse og kommunene mangler internkontrollsystemer. Hva gjør regjeringen for å rette opp i forholdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:890 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Ifølge konseptvalgutredninger gjennomført av Statens vegvesen kan godstrafikken på Bergensbanen bli redusert med 60-70 prosent hvis det bygges ny og bedre rv 7, rv 52 eller E134. Regjeringen vil satse på alle disse veiene, i tillegg til E16. Hvordan rimer dette med målet om å flytte godstransport fra veg til bane, og hva blir samfunnsnytten av å satse på jernbane dersom disse gigantiske veiinvesteringene gjennomføres og slår bein under togets trafikkgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:889 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte fylkesutdanningssjefenes tolkning av regelverket, eller vil han ta initiativ til å endre regelverket slik at elever som deltar på denne type arrangement skal kunne få dokumentert fravær?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:888 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Har byråkratiet i offentlig sektor blitt redusert med dagens regjering, og hvor store besparelser er det i så fall tale om?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Når vil regjeringa kome til Stortinget med vidare informasjon om NATOs rakettskjold?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:886 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kva departementsråden fortalte under si innleiing i det lukka møtet og kan statsråden klargjere kva for konkrete offentlege uttalar som regjeringa sikter til når ein seier at assisterande departementsråd berre fortalde ting som var sagt offentleg?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:885 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Det er blitt meg fortalt, at pasienter som må stå i kø over lengre tid for MR- eller CT-undersøkelse og hvor undersøkelsen foretas av private helseaktører, men er bekostet av det offentlige helsevesen, tilbyr den enkelte pasient undersøkelse umiddelbart hvis pasienten selv betaler. Vil statsråden sørge for at denne praksisen opphører og at pasienter som det offentlige betaler for ikke må vente unødig lenge?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:884 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Hvor mange lærere har søkt om videreutdanning i Rogaland fra høsten 2017, og hvor mange har allerede fått avslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Nylig ble en gutt med utviklingshemning tvangsutsendt alene til Kabul. Denne svært sårbare gutten ble medisinert med flere tyngre medisiner for å bl.a. å dempe angst og sørge for søvn. Da denne sårbare gutten ble tvangsutsendt, sluttet denne medisineringen brått. Gutten sitter nå livredd og alene på et hotell i Kabul, som han snart kastes ut fra, og helt uten medisiner og medisinskfaglig oppfølging. Vil statsråden ta initiativ til at denne utviklingshemmede gutten får helsefaglig oppfølging?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Ljones Brekke (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:882 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Fredag 10. mars ble de tre lederne fra den opposisjonelle sentrum-høyre-koalisjonen i Hviterussland arrestert og fengslet under en fredelig demonstrasjon mot regjeringens nye såkalte «antiparasitt-lov». Har ministeren reagert overfor hviterussiske myndigheter for å få dem til å løslate disse og andre politiske fanger, og hvilke virkemidler vil utenriksministeren bruke for å sikre at Hviterussland respekterer grunnleggende menneskerettigheter som ytrings- organisasjonsfrihet?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:881 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 22.03.2017

  Til behandling

  Har det blitt sendt bestilling til BaneNor vedrørende oppstillingsplasser for tog til Follobanen og påkobling av østre linje ved Ski stasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:880 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 22.03.2017

  Til behandling

  Budsjettforlikene har sørget for opprettelsen av flere arbeidskrimsentre. Det betyr intensivert arbeid mot den svarte økonomien og sosial dumping. A-krimsenteret i Oslo har alene avslørt 11 kriminelle nettverk, jfr. oppslag i Dagbladet. Taushetsbestemmelsene mellom etatene hindrer dessverre et enda mer effektivt samarbeid i kampen mot svart arbeid. Stortinget har gitt en klar bestilling om å gjennomgå disse bestemmelsene slik at arbeidet mot den svarte økonomien kan bli mer effektivt. Når vil Stortinget få en slik sak?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:879 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 22.03.2017

  Til behandling

  Da Stortinget vedtok at det tariff-festede sluttvederlaget skulle beskattes som arbeidsinntekt var det ikke ønskelig at dette samtidig skulle føre til avkortning av ulike NAV-ytelser. Dette ble stadfestet i et anmodningsvedtak 17/12-2016. Undertegnede gjorde i debatten oppmerksom på at dersom det ga betydelige økonomiske konsekvenser regnet jeg med at regjeringen ville komme tilbake til Stortinget. Kan statsråden nå si noe om økonomiske konsekvenser og eventuelle nye vurderinger knyttet til hele sluttvederlags-ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:878 (2016-2017)

  Innlevert: 21.03.2017

  Sendt: 22.03.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at de digitale læringsplattformene som benyttes av norske skoler til enhver tid tilfredsstiller krav til personvern og sikkerhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:877 (2016-2017)

  Innlevert: 21.03.2017

  Sendt: 21.03.2017

  Til behandling

  Kva gjer regjeringa for å sikre at personar som bryt ut av eit samliv der dei har vore utsette for vald får «oppfølging i reetableringsfasen», jf krisesenterlova § 2 bokstav d?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:876 (2016-2017)

  Innlevert: 20.03.2017

  Sendt: 21.03.2017

  Til behandling

  Er statsråden enig i at den største konsekvensen for pasienten er at det er «ubehagelig», og hva vil han gjøre for å sørge for at befolkningen kan stole på at deres egen helseinformasjon er korrekt, slik at riktig behandling blir gitt i akutte situasjoner?