Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1257)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1257 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Ett av forslagene fra Digital21 er å opprette forskningssentre for næringsrettet digitalisering. Hva er statsrådens vurdering av dette forslaget og hvorfor er det ikke fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Hva er digitaliseringsministerens posisjon i debatten om å regulere de globale teknologigigantene, og hvilke konkrete nasjonale og internasjonale initiativ har han og regjeringen tatt for å unngå digitale monopoler, sikre konkurransen og unngå uønsket maktkonsentrasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1255 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Det har nå gått over fire måneder siden fregattulykken. Mest mulig åpenhet om årsakene til ulykken er avgjørende for Forsvarets tillit og legitimitet i befolkningen. Hva er tidsplanen for når Stortinget og offentligheten vil bli kjent med funn og konklusjoner fra de pågående undersøkelsene (Statens havarikommisjon for transport, Forsvarets havarikommisjon, Forsvarets to interne undersøkelser og politiets etterforskning)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1254 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Vil barne- og familieministeren ta initiativ til å få fortgang i saken om at fosterforeldre ikke skal tape i trygdeytelser, og når kan Stortinget vente å få slik sak til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1253 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra har høyest risiko for lusepåvirkning av villaks. Det er det nest høyeste produksjonsområde i volum, og et nedtrekk på 6% er beregnet til et verditap på ca. 1,2 mrd. Det er 122 tillatelser og 413 merder i regionen. Alle aktørene ønsker et tettere samarbeid for å organisere aktiviteten slik at smitte og lusepåvirkning blir redusert, men de er avhengig av en nøytral part for å lykkes. Vil ministeren ta initiativ til en pilot for produksjonsområde 3 med sikte på at den blir grønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1252 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Det er en økning i knivbeslag på tinghuset i Bergen, og spesielt mer såkalte bankkortkniver og karbonkniver belagt med teflon som er vanskelig å avdekke i den midlertidige metallskanneren. Oslo tingrett har fått en permanent sikkerhetskontroll som også inkluderer røntgen, slik det er på flyplasser. Det er bestemt at Bergen tinghus skal rehabiliteres og en permanent sikkerhetskontroll bør derfor prioriteres. Når kan vi forvente å få en permanent sikkerhetskontroll i Bergen tinghus, slik som Oslo tingrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1251 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Til behandling

  Når vil statsråden sende ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler på høring og på hvilket tidspunkt ser statsråden for seg at en ny forskrift kan tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1250 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Hva mener digitaliseringsministeren bør gjøres for å sikre at alle har tilgang på nett hjemme og hva mener ministeren bør gjøres for å sikre at barn faktisk får tilgang på internett når dette er hensiktsmesssig for opplæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1249 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Hva vil utviklingsministeren gjøre for å sikre at unge mennesker i utviklingsland får bedre tilgang til god høyere utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1247 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Tusenvis av skoleelever vil de nærmeste dagene streike for klimaet. 14. mars uttalte kunnskaps- og integreringsministeren at han syntes streiken var en dårlig ide og at elevene burde være på skolen. Han og regjeringen vil i stedet invitere elevene til klimatoppmøter for å diskutere saken. Vil disse toppmøtene bli lagt til fritiden eller mener ministeren det er greit å ta fri fra skolen når elevene skal snakke med regjeringen og ikke protestere mot den?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1246 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Hvor stor prosentvis andel av treningstiden til de norske jagerflygerne som skal operere kampflyet F-35 legges i dag til simulator, og hvor stor andel av treningstiden til disse jagerflygerne vil legges til simulator i årene som kommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1245 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Vil statsråden gi en oversikt over hvor mange som er tvangsinnlagt hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 de siste 5 årene, hvordan effekten på rusmisbruk har vært, og mener statsråden at denne muligheten er godt nok kjent og brukt i kommunehelsetjenesten som tiltak for å hindre at liv går tapt, og vil statsråden vurdere behovet for å modernisere loven slik forskere tar til orde for i Stavanger Aftenblad 13. mars?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1244 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Kva gjer statsråden, forutan å be pasientane klage til pasient- og brukerombudet, for at pasientar med alvorleg sjukdom får kontaktlege?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1243 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  I utgangspunktet gjelder EU-direktivet om tunnelsikring kun for tunneler som er omfattet av det europeiske TNT-vegnettet. Sikkerhet i tunneler er viktig, men hvor store ekstrautgifter innebærer en strengere tolkning av direktivet for fylkeskommunene som veieiere, og mener statsråden det er rimelig at staten dekker mellomlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1242 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Skal Norge utnytte digitaliseringen offensivt trengs klare rammer og åpenhet, slik at vi kan ha tillit til teknologien. For nesten to år siden stemte regjeringspartiene ned et forslag om å sikre åpenhet om algoritmer som gir grunnlag for beslutninger som har vesentlig betydning for enkeltindivider eller samfunnet. Nå som digitaliseringen har fått en egen statsråd, vil regjeringen snu og støtte et slikt forslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1241 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Synes statsråden at studiestøtte til astrologiutdanning er en rimelig bruk av statens penger, og har Kunnskapsdepartementet gjort et arbeid for å avgrense hva en fagskoleutdanning er og skal være?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1240 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Hvilken strategi har statsråden for å sikre at norske data, både i det offentliges eierskap og det som eies av hver enkelt av oss - ikke kun brukes til å styrke de internasjonale teknologigigantenes makt, men også til å skape nytt næringsliv i Norge og at fellesskapet får sin del av verdiskapingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1239 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Til behandling

  Selv om rekenæringen er inne i et godt år, ser vi over tid at næringen sliter fordi det fiskes for lite reker av havgående flåte. Rekefisket har lav prioritet. Samtidig vet vi at verdiskapingsmulighetene er enorme for utvikling av ny industri hvor hele reka utnyttes. Hva vil statsråden gjøre for å sikre rekenæringens råstofftilgang, og har det vært vurdert å etablere dedikerte reketrålere for å oppveie systemsvikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1238 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Til behandling

  Når kan det forventes at Finansdepartementet er ferdig med sin belysning av samfunnskostnadene av den førte politikk for å redusere utslipp av den livsgivende gassen CO2?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1237 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Til behandling

  Kva meiner statsråden dei operative konsekvensane ved nedlegging av Forsvaret sitt landsdekkande radiolinjenett er, og kva meiner FOH i same sak, og vil statsråden sikre fortsatt drift av Forsvaret sitt landsdekkande radiolinjenett, slik at me har eit tryggleiksnett i tilfelle krise og krig for å nå det norske folk i heile landet?