Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1908)
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1908 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden starte en dialog mellom Ås kommune og Bane NOR for at mer av de lokale ønskene blir med i planen for å bygge Follobanen til Ås, og andre endringene som kan skje i Ås?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1907 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Ansvaret for hele opplæringstilbudet for døve og hørselshemmede elever er gitt kommunene uavhengig av om disse har ressursene eller kompetansen som må til. Vil regjeringen lage en langsiktig plan for grunnskoletilbud for tegnspråklige elever i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1906 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Statsråd Melby har i møte med brukerorganisasjoner garantert for døve og hørselshemmede elevers rett til deltidstilbud og lovet nye finansieringsordninger for kommuner med opplæringsansvar for døve og hørselshemmede elever. Vil finansieringsordningen omfatte kommuner som sender sine elever til et tegnspråklig grunnskoletilbud i en annen kommune og skal ordningen også gjelde for barnehagebarn med plass i en annen kommunes tegnspråklig barnehage?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1905 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Hvordan kan statsråden bryte et enstemmig stortingsvedtak om opprusting av jernbanestrekningen Drammen – Gulskogen stasjon uten å legge saken fram for stortinget på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1904 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Hvilke grep vil helseministeren ta for å redusere andelen barn og unge som får avslag på henvisningen til BUP, og på den måten sørge for at de geografiske forskjellene i helsetilbudet til denne gruppen blir mindre?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1903 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Svakheter i overvåkingssystemene for smittsomme sykdommer var kjent lenge før Korona-utbruddene. F.eks. varslet regjeringen i 2019 endringer i rapporteringskravene. Er det som ble beskrevet som et «akutt behov for å styrke overvåkingssystemene» nå ivaretatt slik at vi kan være trygge på at vi har oppegående og sikre overvåkings- og varslingssystemer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1902 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Kjøt er ein viktig det av kosthaldet vårt, og produksjon i Noreg har låg bruk av antibiotika kombinert med høgt fokus på dyrevelferd. Importert kjøt har nyleg hatt med seg salmonella, blant andre omtalt av FHI og NRK 11. mars. Kor stor er råvaremangelen innanfor kjøttproduksjon i Norge no, kva gjer regjeringa for å auke den norske sjølvforsyninga på kort og lang sikt, samt for å sikre auka omsetning for norske råvarer som kjøt, blant anna ved meir synleg merking av maten?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Med utgangspunkt i regler for formueskatt for 2013 kan jeg be om oversikt over følgende forhold for årene 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 for landet og stortingsvalgkretsene;(innbetalt formueskatt,antall formueskatteytere og gjennomsnittlig innbetalt formueskatt pr skatteyter) samt endring i skattesatser og verdsettingsregler?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1900 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Til behandling

  Hvorfor har ikke statsråden sørget for å sikre en kompensasjonsordning for idretten nå, som sikrer en rask og betryggende gjenåpning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Vil klima- og miljøvernministeren stille statlige midler til disposisjon, for å bidra til at det tidligere industriområdet på Hasseltangen i Grimstad kommune, kan omgjøres til et natur- og friluftsområde for allmennheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1898 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  På hvilken måte vil regjeringen følge opp Stortingets anmodning om å gjøre offentlige tilskuddsordninger tilgjengelige for organisasjoner som driver med kompetansebasert frivillighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1897 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  På grunn av oppsplitting av felleskontrakter for riks- og fylkesvei har det vært en stor kostnadsøkning på driftskontraktene på riksvei de siste årene. I årene framover får en tredje aktør, Nye Veier, stadig større ansvar for drift av riksveinettet, når de skal drifte og vedlikeholde veiene de har bygd. Har statsråden gjort en vurdering av hvor store kostnadsøkninger det blir til drift av riksveinettet med den oppsplittingen som regjeringen har foretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  I Vesterålen meldes det om store problemer knyttet til butikktyverier. –Aldri før har det vært så mange tilfeller at vi har sett oss nødt til å leie inn vektere, uttaler ansatte ved Vinmonopolet på Myre til Øksnesavisa. Politiet sier til samme avis at de ikke kan gjøre noe før forholdene anmeldes. Er det dette som er resultatet av «nærpolitireformen», nemlig at det er fritt frem for tyverier og at politiet først vurderer å foreta seg noe hvis og om forholdene anmeldes?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Mener statsråden at dagens saksbehandlingstid i saker om utlegg og gjeldsordning er akseptabel, hva mener statsråden er årsaken til den lange saksbehandlingstiden mange steder i Norge, hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bedre situasjonen, hvilke endringer i dagens gjeldsordning mener statsråden må gjøres og når vil regjeringen legge frem forslag til ny gjeldsordningslov?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  I Møre og Romsdal har politiet anten lagt ned kontor eller redusert talet på tilsette i ei rekke kommunar sidan 2015. Mellom anna har Kristiansund, Tingvoll, Smøla, Herøy og Sande, Stranda, Vanylven og Vestnes mista tilsette til grunna «nærpolitireforma». Har desse stadene fått «tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor»?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1893 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Hvilke endringer i hvilke legemidler har overskredet fristen for å publisere sikkerhetsoppdateringer de siste tre årene, hvor lang var forsinkelsen og hvilke bivirkninger (herunder legemiddelrelaterte dødsfall) hos pasientene kan eventuelt ha oppstått i den forbindelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  På Romerike har en rekke solide lensmannskontor forsvunnet eller blitt tappet for ansatte. Bl.a. har lensmannskontoret på Sørumsand blitt lagt ned. Lensmannskontorene i Nittedal, Nes og Lørenskog har mistet de fleste ansatte. I Aurskog-Høland fungerer lensmannen nå som politikontakt, i tillegg til å være varaordfører i Eidskog. Er statsråden tilfreds med den massive sentraliseringen av politiet som har skjedd på Romerike, og forstår statsråden at folk reagerer på at politiet forlater tettsted etter tettsted?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Hva er både nominell og reel utvikling i ASDs budsjett for å få folk i jobb fra 2013 til i dag, hvor midlertidige koronatiltak ekskluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Kommunene landet rundt har siden pandemien inntraff for om lag ett år siden ført nøyaktig regnskap over kostnader som kommunene har hatt som følge av pandemien. Myndighetene har gitt kommunene noe skjønnsmidler og økt rammetilskudd. Likevel ser vi at enkelte kommuner fortsatt har et stort udekket gap mellom kostnadene og hva som er kompensert. Vil statsråden sørge for at kostnadene som kommunene kan dokumentere vil bli dekket fullt ut slik regjeringen forsikret kommunene om når pandemien kom til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1889 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Kva er grunnen til at Møre og Romsdal politidistrikt ikkje nådde responstidkrava i fire av seks kategoriar i 2020?