Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 3221)
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3221 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  I regjeringens plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy vises det til EUs regelverksarbeid og at man vil få mer klarhet i tidsfrister for TEN-T-veinettet og krav for nasjonal plan når dette arbeidet er ferdigstilt. Hvordan vurderer statsråden dette nå som direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff er vedtatt, er regjeringens plan i tråd med fristene og andre krav i direktivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:3220 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Vi har lest groteske historier de siste måneder om unge lovbrytere som har begått voldtekt, omfattende vold og mer, hvor justisvesenet har vært så opptatt av forbryternes rettigheter, at de ikke har blitt varetektsfengslet eller idømt noe særlig grad av straff, selv om det ifølge rettene er "sterk gjentakelsesfare". Operer deler av justissektoren som snillistiske aktivister, eller er deres tolkning av dagens lovverk hvor unge grovt kriminelle med sterk gjentakelsesfare har ukrenkelige rettigheter som trumfer alt annet, riktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:3219 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Funnene i Fosterhjemsundersøkelsen 2023 viser at nesten 30 % av fosterhjemmene har blitt bedt om å tvinge barn til samvær, hva gjør Regjeringen for å ivareta barnas beste?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:3218 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Norske kommunar har gjort ein stor innsats og god jobb med å ta imot eit historisk høgt tal flyktningar det siste året. For mindre kommunar som Fauske byr det på utfordringar med kapasitet og økonomi. Kva gjere regjeringa for å sikre at kommunar får tilstrekkeleg med ressursar til å ta imot våre ukrainske systre og brør på ein god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:3217 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Kommuner vil med fordel heller gjøre mindre endringer i vedtatte kommuneplaner framfor å endre hele planen med full planprosess eller gi dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, i enkelte tilfeller. Kan statsråden gi klarhet i hva «mindre endringer» eller mindre konsekvenser av endringer er ment i PBL §§ 11-7 og 12-4?
 • Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:3216 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Hva er rutinene for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ila fengsel, fengsler generelt og hvordan forsikrer ministeren seg for at innsatte kan delta på lik linje i demokratiet som andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3215 (2022-2023)

  Innlevert: 22.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Hva gjør Samferdselsdepartementet for å sikre involvering av næringslivet og befolkningen i forbindelse med stengningen av Ring 1, og hvordan vektlegges nødvendigheten av å investere i byliv, kulturaktiviteter og annet for å motvirke de negative konsekvensene?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:3214 (2022-2023)

  Innlevert: 21.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Når har regjeringen tenkt å avklare om man skal reversere sammenslåingen av statsforvalterembetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:3213 (2022-2023)

  Innlevert: 21.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  Vil Justis- og beredskapsdepartementet – på tilsvarende måte som for den kinesiskproduserte applikasjonen TikTok og den russiskproduserte applikasjonen Telegram – fraråde bruk av den russiskproduserte applikasjonen Yango på tjenesteenheter med tilgang til departementenes interne digital infrastruktur og tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3212 (2022-2023)

  Innlevert: 21.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Til behandling

  I august var flaskehalsinntektene ifølge Europower 1,3 mrd kroner. Det er som følge av store prisforskjeller i Sør-Norge der NO2 har hatt mye høyere strømpris. Statsråden har tidligere avslått tiltak, men vil statsråden sikre at disse enorme inntektene fra husholdninger og næringsliv i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark i NO2 betales tilbake til denne regionen, eller mener han det er riktig at disse midlene brukes til å senke nettleien i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:3211 (2022-2023)

  Innlevert: 21.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at søknadsordningen for dekning av høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av pensjonspåslaget fungerer etter Stortingets intensjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:3210 (2022-2023)

  Innlevert: 21.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ingen mellom 18 og 23 år som mottar behandling i psykisk helsevern må betale egenandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3209 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Hva mener klima og miljøministeren det sier om norsk klimapolitikk når Norge ikke får snakke på et av de viktigste toppmøtene om klima?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:3208 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Hva utgjør den skattepliktige formuen til personer som skattemessig har flyttet ut av landet siden 13.09.2021, og hvor mye reduseres statens inntekter fra formuesskatt som følge av denne flyttingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:3207 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Hvilke kostnader er pådratt som direkte konsekvens av åpning av nye polititjenester, og hvor mye anslås det at det det vil koste i årlige kostnader å drifte de nye tjenestestedene, med kostnader siktes det her til leie og drift av kontorlokaler, lønnskostnader, nødvendig utstyr og infrastruktur med videre. Det bes om svar både for hvert tjenestested og samlet kostnad for alle de nye tjenestestedene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:3206 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Har statsråden ambisjoner om å øke støtten til parykk i kommende statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:3205 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  I en artikkel datert 18. september hos TV2 kan vi lese at flere av landets tannleger bryter prisopplysningsloven, og at pasienter som følge av det risikerer å bli sittende med svært store regninger uten på forhånd være kjente med prisen. I påvente av tannhelseutvalgets gjennomgang og eventuelle forslag til priskontroll med tannleger, hvordan vil statsråden sikre at lovverket blir overholdt, og vil hun ta initiativ til at forbrukerrådet gjennomfører en tilsynsaksjon med hele bransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:3204 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Er statsråden enig i at det er betenkelig at det daglig sendes 1,8 millioner kroner fra Norge til Somalia, og vil regjeringen ta initiativ til at det etableres rutiner for å forhindre at personer som sender penger ut av landet samtidig kan motta økonomisk sosialhjelp?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3203 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Til behandling

  Vil dei nye bevaringsstrategiane ta naudsynt omsyn til økonomi, drift og vedlikehald av dei prioriterte anlegga frå bevaringsprogrammet, slik at musea kan oppretthalda arbeidet for å forvalta desse viktige samfunnsverdiane?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:3202 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Er statsråden komfortabel med avtalene Equinor har inngått med det kinesiske selskapet Cosl, gitt at selskapet ikke har vurdert avtalene opp mot verken sikkerhetsloven eller den nye sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står i, eller vil regjeringen ta initiativ til å involvere Nasjonal sikkerhetsmyndighet (og evt. andre) for å forsikre om at Norges sikkerhet og interesser er ivaretatt?