Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 767)
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:767 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem sporingsloggen for ulven V862, slik at den viser ulvens bevegelser etter at den ble flyttet med helikopter fra Engerdal til Kongsvinger (dato og sted)?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:766 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange handlingsplaner politiet er bundet av, helt eller delvis, inkludert en oversikt over hovedmål og tiltak i disse?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:765 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Justervesenet har meldt om økning i årsavgiften for tilsyn av fiskemottak, som kjøper fersk fisk. Avgiftene for fryseriene må da reduseres, gitt at den totale avgiftsbelastningen skal holdes uendret. Avgiftssystemet vil dermed i enda større grad favorisere eksport av råstoff fremfor bearbeiding av råstoffet her hjemme. Er denne hemmingen av verdiskaping i Norge tilsiktet fra statsrådens side, eller vil han foreta seg noe for å rette opp i denne skjevheten, og bedre konkurranseevnen for mottaksanleggene her hjemme?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Dokument nr. 15:764 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Hvor mye av budsjettet til Sørlandet sykehus gikk til private aktører innen ordningen med fritt behandlingsvalg i 2018 og 2019, og hvor store var ABE-kuttene for Sørlandet sykehus de samme årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Dokument nr. 15:763 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Er kravet som ble gitt i foretaksmøtene for 2011, om at betaling for parkering kun skal dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene fortsatt gjeldende, og hvordan vurderer statsråden en parkeringspolicy som fraviker føringer med bakgrunn i eksempelvis klimagassutslipp?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:762 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Kva slags retningsliner har Kulturdepartementet i høve til referat- og notatskriving i samband med møter dei held med ulike organisasjonar, og korleis sikrer departementet i etterkant at innhaldet i desse møta blir gjort kjend for deltakarane?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:761 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Vil statsråden syte før at det ikkje vert ny aktivitet frå vindkraftutbyggjarar i kommunar som har demokratisk fatta vedtak mot dette, og vil statsråden umiddelbart gripe inn og stoppe all vidare planlegging av nye vindkraftprosjekt i slike områder?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:760 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at ikke Nav har feilpraktisert EØS-regelverket i saker med andre ytelser enn det som til nå er kjent i trygdeskandalen, og på hvilket grunnlag har nav kommet med konklusjonen om at feilen ikke rammer andre grupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Dokument nr. 15:759 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Kva for initiativ vil statsråden ta for å sørge for at denne pasientgruppa blir tatt på alvor og vil statsråden nytte høve til å betre dette i samband med revisjonen av rettleiaren i gynekologi nå i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:758 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  I lokalavisa Fosna-folket kunne vi 22. januar lese om en gårdbruker som har manglet mobildekning siden 4. januar. Hvilke krav har mobiloperatør til leveranse og oppetid på sitt mobilnett?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:757 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Hva betyr det for de videre prosessene og regjeringens varslede helhetlige forslag om ansvarsdeling og finansieringsmodeller på kulturområdet at kulturministeren ikke vil foreslå å overføre ansvar fra stat til fylkeskommune «dersom fylket sier nei»?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:756 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Hvordan vil alternativ 1 i høringsalternativet slå ut sammenlignet med dagens situasjon, for en student over 25 år, som kvalifiserer for både AAP og sykepenger, og mottar studiestøtte fra Lånekassen i tillegg til en biinttekt på 100 000 per år?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:755 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  I september 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg, etter anmodning fra Stortinget, som skulle gjennomgå offentlige finansierte velferdstjenester i Norge i dag, med sikte på å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skulle levere delrapport innen september 2019. Hvorfor har ikke utvalget levert utvalget levert innen tidsrammen, og når kan vi forvente at delrapporten blir offentliggjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Hva er framdriftsplanen for de nevnte prosjektene, får de nevnte kostnadsoverskridelsene konsekvenser for jernbaneprosjekter andre steder i landet, og kjenner statsråden til at det er kostnadsoverskridelser i andre pågående jernbaneprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:753 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Klassekampen skriver 15. januar at mage kommuner har overkapasitet på barnehager, det vil si langt flere barnehageplasser enn barn over tid. Hvis det er overkapasitet i en kommune er det bare ett sted kommunen kan kutte i barnehageplasser i dag – i de kommunale barnehagene. I tillegg er de små ideelle barnehagene mer utsatt, fordi økonomien er mer sårbar. Det gjør at flere vil føle seg presset til å selge til kommersielle kjeder. Konsekvensene kan være ytterligere kommersialisering av barnehagesektoren. Ser statsråden problemet i at det kun er kommersielle aktører som tjener på det?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:752 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Kor stor del av, eller kor mange, norske selskap og andre næringsdrivande skatteytarar er kontrollert av Skatteetaten per år dei siste ti åra?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Dokument nr. 15:751 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Mange barn og unge sliter med alvorlige psykiske lidelser. Det tar lang tid å utdanne barnepsykiatere og BUP i Helse-Bergen har mistet to som ble privatspesialister pluss en psykolog. Mener statsråden det er klokt å tilrettelegge for privatspesialister innen barne- og ungdomspsykiatri samtidig som det stilles så store krav til spesialisthelsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Dokument nr. 15:750 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at vi får en bred og åpen prosess når systemet for Nye metoder nå skal evalueres, og sørge for at de mest sentrale aktørene på dette området inviteres til å gi innspill om hva den kommende evalueringen må dekke?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til Unknown MinisterCode: HODH

  Dokument nr. 15:749 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Vil helseministeren vurdere å gi fysioterapeutene henvisningsrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:748 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 22.01.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Er det fremdeles regjeringens politikk at bensin og diesel ikke skal bli dyrere?