Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1437)
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1443 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Asylsøkere som konverterer, enten før de søker om asyl eller etter, opplever i mange tilfeller ikke å bli trodd. De frykter for sitt liv om de får avslag og blir sendt tilbake til sitt hjemland. Hvilke prosedyrer har utlendingsforvaltningen i saker hvor søkeren har konvertert, i hvilken grad får søkeren eller andre relevante personer mulighet til å uttale seg om konverteringen, og blir alle søkere som har konvertert innkalt til intervju etter at konverteringen har skjedd, i tilfelle hvorfor ikke?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1442 (2017-2018)

  Innlevert: 26.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Hvilke grep gjør statsråden for at deltakere på arbeidspraksis skal få den oppfølgingen de har krav på, og hvor stor andel kan i 2018 forvente å få den oppfølgingen de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1441 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Hvordan stiller helseministeren seg til Helsedirektoratets rapport, der de ønsker å fjerne stønaden til pasientene i gruppe C som trenger tannregulering, og kan han garantere at regjeringen ikke vil legge opp til en endring av stønadsordningene som vil medføre at barn og unge med foreldre/foresatte som har dårlig råd vil få enda større utfordringer med å få gjennomført viktig kjeveortopedisk behandling (tannregulering)?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1440 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Kan forsvarsministeren presisere om sivile fly kan passere en P-8 på taksebanen når P-8 er under full armering i henhold til retningslinjer for ammunisjonstjenesten, eventuelt om det da vil være restriksjoner ved taksebane og rullebanesystemet når kampfly og MPA armeres ved de såkalte "hammerheads" ved Evenes flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1439 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Det er et ønske om et mer synlig politi på Holmlia, og det er nødvendig med effektive tiltak mot kriminalitet. Er statsråden enig i at det trengs styrket innsats og nok reelt tilstedeværende politi på Holmlia, og hvilke konkrete tiltak er iverksatt samt planlagt iverksatt på Holmlia?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Vil kulturministeren ta initiativ til en ny vurdering av om Festspillene i Bergen skal ha sin egen post på statsbudsjettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 26.04.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at pengene som er tatt ut av Trygge barnehager er rimelig utbytte, og hva er innhold og status for den gjennomgang departementet har igangsatt knyttet til reguleringen av barnehagesektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1436 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Hvorfor har det tatt så lang tid å behandle klage fra Porsgrunn kommune på manglende innsyn i fem dokumenter knyttet til NOAHs deponiplaner i Brevik, og når kan kommunen forvente et svar?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1435 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange ansatte som er ansatt ved lokale tjenesteenheter eller tjenestesteder, men som er midlertidig avgitt til prosjekter eller annen type tjeneste sentralt i politidistriktene (per politidistrikt), samt gjennomsnittlig varighet og hvem som dekker kostnadene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1434 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  I dag finnes det ikke noe tog uten bytte mellom Oslo og København, hverken dag- eller nattog. Begge deler har eksistert tidligere, men blitt avviklet. En reetablering av natt og dagtog til København uten togbytte vil være et godt tilbud for de reisende og kan bidra til å få en større andel passasjerer over på tog. Vil statsråden iverksette noe tiltak, sammen med svenske og danske myndigheter, for å få gjenetablert et slikt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1433 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  I EU er det vedtatt nye regelverk som vil ha svært vidtrekkende konsekvenser for norsk transportnæring og jernbane: Jernbanepakke IV og nye forordninger som endrer reglene for kabotasje. Hva er status for behandlingene av dette regelverket i regjeringen, og når vil regjeringen komme til Stortinget med en sak om henholdsvis jernbanepakke IV og de ulike forordningene knyttet til kabotasje i EUs mobilitetspakke?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1432 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Hvordan har utviklingen i andelen bompenger på fylkesveger vært i perioden 2010 - 2018? Og hvordan er andelen fordelt mellom riksveger og fylkesveger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1431 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil regjeringen og statsråden iverksette på kort og lang sikt for å bedre forholdene og tryggheten til beboerne i Søndre Nordstrand og på Holmlia i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1430 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Vil regjeringen ta grep for å sikre at viktige deler av Norge ikke blir liggende i et digitalt mørke, for eksempel slutte å kutte i støtteordningen til bredbåndsutbygging i områder som er kommersielt ulønnsomme?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1428 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Mange steder betaler politiet folk for å ukependle til et annet lensmannskontor framfor å la dem få betjene det opprinnelige lensmannskontoret. Dette medfører betydelige økte kostnader på grunn av at man mange steder både skal dekke dobbel husleie og pendlerutgifter. Kan jeg ber om å få oppgitt både hva hvor store slike overgangskostnadene ved politireformen i Trøndelag politidistrikt og på nasjonal basis er, og hva de konkret består av?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1427 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for de ungdommene som trenger tilrettelagt utdanning og som opplever folkehøgskolene som beste tilbudet særlig etter det første året hvor et 2. år vil oppleves som utviklende og trygt?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1426 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Barn er en sårbar gruppe som ikke lett fremmer egne krav. Hvordan vil helseministeren sikre barns beste for barn som pårørende, og hvilke initiativ vil ministeren ta for å sikre barn som pårørende selvstendige rettigheter med gode, helhetlige tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1425 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen bidra til videre vekst innen samisk film, og sørge for at Internasjonalt samisk filminstitutt kan gi produksjonstilskudd til spillefilm og serier, slik beskrevet i filmmeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1424 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Til behandling

  Hvor lenge kan en person holdes siktet uten at det treffes påtalemessig avgjørelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1423 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Til behandling

  Hvorfor merkes ikke bunader med produksjonsland?