Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2074)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2017-2018)

  Innlevert: 20.08.2018

  Sendt: 21.08.2018

  Til behandling

  Skal statsrådens svar på spørsmål nr. 2023 forstås dit hen at det kun er strekingen over Kvinesheia som ikke vil stå ferdig innen 2027, som en del av ny 4-felts vei fra Oslo og Stavanger, eller skal svaret forstås dit hen at statsråden ikke lenger vet om han har dekning for sin uttalelse om at ny 4-felts vei mellom Oslo og Stavanger vil stå ferdig i 2027?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2081 (2017-2018)

  Innlevert: 20.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Til behandling

  Riksrevisjonen sa i 2016 at det var sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret kan utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det. Riksrevisjonen sier nå at det er svært alvorlig at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene fortsatt ikke er på plass. Mener statsministeren at det i dag er sannsynlig at politiet og Forsvaret kan utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2080 (2017-2018)

  Innlevert: 20.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Til behandling

  Hvorfor stilles ikke de samme krav til forbrukslånsbanker som driver grensekryssende virksomhet som til banker med norsk konsesjon, og hva kan og vil finansministeren gjøre med denne situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2079 (2017-2018)

  Innlevert: 19.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Til behandling

  Jeg viser til oppslag i avisa Tidens Krav den 14. august i år, om flyktninger eldre enn 24 år som etter gjennomført introduksjonsprogram i vertskommunen Gjemnes ikke får skoleplass i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Kan statsråden redegjøre for og klarggjøre hva som er gjeldende regelverk for denne gruppen søkere til videregående opplæring, og om dette regelverket åpner for tildeling av skoleplass?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2078 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Til behandling

  Hvordan vurderer regjeringa den norske operasjonen i Niger, det juridiske og menneskerettslige grunnlaget for den internasjonale operasjonen den inngår i og det faktum at representanter for Nigers sivilsamfunn fengsles for å planlegge fredelige demonstrasjoner mot det utenlandske militære inntoget i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2077 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Det vises til flere oppslag som visstnok «overraskende» skal ha vist at integrering foregår best i distriktene. Hvilke kommuner med mindre enn 5000 innbyggere har blitt spurt om å bosette flyktninger i 2018, og kan statsråden gi en oversikt over alle som er blitt spurt som inneholder antall og vil regjeringen vurdere sin bosettingspolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2076 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Til behandling

  Skognæringen er viktig i Norge, men flere steder er veinettet en begrensning for tømmertransport. I hvilken grad blir flaskehalser for skogdrift som veistubber og bruer kartlagt og utbedret, og hvor stort er vedlikeholdsetterslepet på ulike statlige veier i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2075 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 20.08.2018

  Til behandling

  Hvilke tanker gjør statsråden og regjeringen seg om å videreføre og styrke verdiskapingsprogrammet for næringsutvikling i fjellområdene, og når vil dette bli endelig avklart?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2074 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Hvordan vurderer Fiskeriministeren bruddene hos flere fiskeoppdrettere på forbudet mot dumping av lusemidler nær rekefelt og gyteområder for fisk, og er han enig i at aktørene som har gjort dette bør stilles til ansvar og at det ikke er saklig grunnlag for å skylde på uklart regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2073 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Statsråden skryt ofte av at det er forenkla for næringslivet med 15 milliardar kroner sidan 2011. Kan statsråden leggja fram eit detaljert oversyn over korleis ein kjem fram til talet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2072 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Kor mykje pengar har ulike statlege organ brukt på å vera tilstade på «Arendalsuka»?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2071 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Etter ny utslippsberegning for personbiler (WLTP) vil utslippsverdiene kunne bli vesentlig høyere enn med dagens målemetode (NECD). Ettersom engangsavgiften ved kjøp av ny bil er basert på beregnet utslipp, vil en omlegging til ny måling kunne medføre langt høyere avgift om man ikke foretar en konvertering som nedjusterer avgiften etter nye utslippstall. Hva vil finansministeren gjøre for å unngå avgiftshopp og konkurser blant bilforhandlere?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2070 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Vil statsråden gjøre tiltak for å hindre mangel på tilgang på antibiotikamiksturer for barn og sikre tilpassede legemiddelforpakninger slik at man ikke blir tvunget til å gi barn som trenger antibiotikabehandling mindre treffsikkert antibiotika?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2069 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å endre norsk praksis og lovverk slik at offentlige sykehus praktiserer full åpenhet om medisinpriser og ikke inngår avtaler om medisinkjøp som jusprofessorer mener er lovstridige, der legemiddelfirma blant annet krever å få liste over hvilke personer i helsetjenesten som har fått kjennskap til «hemmelig» informasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2068 (2017-2018)

  Innlevert: 16.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre at kystvakta har egen militær helikopterkapasitet i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2067 (2017-2018)

  Innlevert: 16.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Mener finansministeren det er riktig at forbrukerne i Norge blir «belønnet» med poeng innen fly, varehandel og andre rabatter når de handler på kreditt, og vil regjeringen regulere bransjens mulighet til å tilby slike fordelsprogram fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2066 (2017-2018)

  Innlevert: 16.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Hva gjør norske myndigheter for å ettergå opplysninger om overgrepene mot uighurene i Kina, og når og på hvilken måte har norske myndigheter reagert ovenfor Kina på det som skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2017-2018)

  Innlevert: 15.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjennomført dumpingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2064 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  KLD vil overkjøre lokal forvaltning og rovviltnemda i Nordlands vedtak. Nordland har den laveste tilgangen på kalv etter tap i samisk reindrift. Nå under 40%, og det holder på å knekke både en næring og en kultur. Her finnes også sørsamisk og lulesamisk reindrift. Hvordan kan regjeringa godta at kunnskap om bjørn er nok kunnskap for å gjøre endringer, og dermed se bort fra vedtaket om å vurdere forslagene til bjørnesone i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske reindrifta?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Besvart: 21.08.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Slik praksis er i dag kan privatpersoner få utlevert personlig informasjon om politiansatte, som blant annet kan gjøre de politiansatte mer utsatte for hevnaksjoner. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre at ikke privatpersoner får tak i den sensitive informasjonen som kan finnes i personalmappene til politiansatte?