Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2704)
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2704 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 07.07.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hva gjør konkret gjør norske myndigheter for å sørge for at norske batteriprodusenter ikke skal bli pålagt en ekstra toll, og hvordan er fremdriften i arbeide?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2703 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 13.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Er næringsministeren enig i at 70 millioner som Forestia trenger i offentlig bidrag for å kunne realisere renseanlegget for returtre er et lite beløp sett i sammenheng med klimaeffekten og andre klima og miljøtiltak, som f.eks. Langskipet, og hva vil ministeren gjøre sørge for at det settes av totalt 275 millioner til Innovasjon Norge i 2022 budsjettet for å følge opp oppstartebevilgningen i fra revidert på 25 millioner, slik at Forestia og andre aktører som vil realisere prosjekter innen sirkulærøkonomi kan få støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2702 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Har tilbudet innenfor psykisk helsevern på Sykehuset i Telemark blitt styrket eller svekket de siste fire årene med tanke på mer eller mindre ressursbruk, antall psykiatere, antall andre ansatte, økt kompetanse, antall sengeposter og antall/grad av avvisninger, hvordan er tallene konkret for DPS på Notodden og i Seljord, og i hvor stor grad gir dagens tilbud et fullverdig tilbud innenfor psykisk helsevern til alle pasientene som trenger det i Telemark?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2701 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 02.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva er status for rv. 15 Strynefjellet etter Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022-2033, og legger regjeringen nå opp til oppstart av prosjektet i første planperiode (2022-2027)?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2700 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 07.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Under behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 i Stortinget økte regjeringspartiene totalrammen med 5 mrd. kroner. Er det regjeringens ramme i Meld. St. 20 (2020-2021) eller er det regjeringspartienes ramme i Innst. 653 S (2020-2021) som regjeringen og transportetatene nå forholder seg til, eksempelvis i arbeidet med neste års statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2699 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil statsråden sørge for at det kommer på plass like mange statlige arbeidsplasser med politioppgaver i Kristiansund som intensjonen var i oppdragsbrevet om overføring av regnskapsoppgaver i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2698 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Når og hvordan vil statsråden følge opp stortingets vedtak og når kan vi forvente at kommisjonens arbeid starter opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2697 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 15.07.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Forskningsresultater viser klart at norskfødte ulvevalper bare i svært begrenset grad vandrer ut av ulvesonen og vestover inn i sauerike områder. Noen ytterst få har vandret nordover og tatt noen beitedyr der, men de fleste vandrer østover inn i Sverige. Samtidig er det overveiende svenske ungulver som tar sau vestover i Norge. Indikerer ikke dette at det er omtrent null forskjell på tap av sau til ulv om det er tre, fem eller åtte ynglinger innenfor ulvesonen, siden det ikke er sau på utmarksbeite der?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2696 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kva vil statsråden gjera for å sikre at fleire når gjennom på politiets 02800-nummer og for å korte ned ventetida for dei som forsøker å kontakte politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2695 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 05.07.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Stortinget fattet 11/3 i år følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen sørge for at vedtak 236 den 11. desember 2020 følges opp og kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med RNB 2021 hvor planen for å sikre fysisk tilstedeværelse av politi, med utgangspunkt i politistasjoner eller politiposter, i de aktuelle bydelene redegjøres for i tråd med Stortingets vedtak av 11. desember 2020." Så vidt vites framkom det ikke noe om dette i revidert budsjett. Kan statsråden redegjøre for hvordan hun har fulgt opp Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2694 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 06.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Oslo Skadelegevakt melder om illevarslende skadetall ved bruk av elsparkesykler, og 7 av 10 vil ha dem bort fra fortauene der mange ulykker skjer. Politiet i Oslo etterlyser at dette løses ved en omklassifisering av elsparkesykler til kjøretøy for motorferdsel. Det vil også gi hjemmel for promillegrense, mm. Regjeringen innførte sykkelklassifiseringen av elsparkesykler i 2018 ved forskriftsendring, og har hjemmel for nye endringer. Vil statsråden raskt gjøre den omklassifiseringen av elsparkesykler som Oslopolitiet etterlyser?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2693 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 07.07.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvordan er utviklingen i FoU-andelen av statsbudsjettets utgifter, år for år, fra 2013 til 2021, og hvordan har næringslivets FoU-andel utviklet seg i samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2692 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Koronapandemien har ført til at universitet og høgskoler har prøvd ut nye, digitale undervisningsmetoder. Hva har man lært om den digitale undervisningens effekt på læringsutbytte, læringsmiljø og kvaliteten i utdanningen, og hvordan vil statsråden sørge for at denne kunnskapen omsettes i tiltak som styrker utdanningene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2691 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Viser til sak i Nationen 30.6.2020 hvor ansvarlige for brannkorpset i Vinje forteller hvordan arbeidsoppgavene har endret seg de siste årene til at de stadig oftere må gjøre oppgavene til politiet selv om de ikke er trent eller har utdannelse til å håndtere oppgaver som drap, selvmord, dødsulykker og vold. Mener statsråden det er riktig at frivillige brannfolk har slike oppgaver i stadig større grad, og er det optimalt for rettsikkerheten og tryggheten til befolkningen at dårligere responstid har ført til denne situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2690 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvor mange asylsøkere er kommet til Europa i år, samt hvilke scenarioer legger Frontex til grunn for ankomster i juli og august og resten av året, hvilke land er asylsøkernes opprinnelsesland, og hvilke land er de først ankommet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2689 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 06.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden svare på hva som er status på endringene som ble gjort av Stortinget i bioteknologiloven, har statsråden fått på plass tilbudene og rettighetene som følger av endringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2688 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 09.07.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hva gjør statsråden for å følge opp stortingets omfattende vedtak for å bedre vilkårene for biogass i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2687 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 05.07.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  På Træna har lokalsamfunnet satset mye for å bygge ny kai til redningsskøyta. Redningsskøyta er svært viktig, ikke minst for sikkerheten for folk som bruker havet lengst ute. Det er mange som er svært bekymret for at redningsskøyta skal fjerne seg fra Træna og beliggenheten langt ute i havet. Hva synes ministeren om denne bekymringen fra havfolket lengst ute, og hva kan ministeren gjøre for å hindre at redningsskøyta flytter fra Træna?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2686 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil konsekvensene for norske bedrifter bli hvis arveavgiften gjeninnføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:2685 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 07.07.2021 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Kan statsråden fremlegge en liste over mottakerland av norsk bistand som har blitt selvhjulpne og derigjennom uavhengige av økonomisk bistand?