Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1018)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1022 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Kan statsråden informere om status og tiltak regjeringa vil ta i bruk for å sikre god vaksinedekning og hindre utbrot av meslingar og andre sjukdomar som er i vaksineprogrammet, og vil regjeringa vurdere å innføre reglar for vaksinering for helsepersonell i norsk helsevesen som arbeider direkte med sårbare pasientgrupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Vil regjeringa som ein del av ny ruspolitikk revurdere sitt syn på eigenandelar i helsevesenet for personar med sterk rusavhengighet, slik at ein kan få til same ordning som til dømes Portugal praktiserer der helsehjelp for rusavhengige er gratis?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Vi kan lese på Aftenposten.no (22. februar) at NSB må innstille tog eller kjøre med redusert kapasitet på grunn av at de har kvittet seg med for mye folk. Hvorfor har statsråden latt dette skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Noen besøkssentre ble tidlig autorisert for to nasjonalparker og ble etablerte med et større ansvar og arbeidsfelt enn sentre som var autorisert for en nasjonalpark. Sentre som hadde flere autorisasjoner skulle få videreført et grunntillskudd per autorisasjon og ikke komme dårligere ut av det økonomisk. Dette har ikke blitt utbetalt de siste årene, muligens ved en inkurie. Hvordan kan statsråden gi disse besøkssentrene de tilskuddene som trengs for å utføre arbeidet de har ansvaret for på en forutsigbar måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2017-2018)

  Innlevert: 23.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Viser til oppslag i Nordlys siste tiden hvor det har kommet frem at avgått direktør ved UNN har fått innvilget en avtale hvor UNN garanterer vedkommende direktørlønn frem til pensjonsalder. På hvilken måte er dette ikke en omgåelse av statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel», hvor sluttvederlag ikke skal overstige 12 måneders etterlønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at dyrevelferden er god nok ved avlusingsmetodene som brukes i dag, og vil statsråden stille nye krav for å sikre dyrevelferden til oppdrettslaksen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak har statsråden tenkt å gjennomføre i sitt arbeid med å få på plass en tøffere turnus i eldreomsorgen, hvilke virkemidler vil regjeringen bruke i det kommende lønnsoppgjøret for å oppnå en slik turnus, og hvorfor er ikke statsråden bekymret for at en tøffere turnus vil bidra til at det for mange innen helse- og omsorgsyrkene kan bli enda vanskeligere å stå i yrket sitt frem til ordinær pensjonsalder?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1015 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Besvart: 23.02.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Planlegg statsråden å komme til stortinget med ei sak som kastar lys over norsk petroleumspolitikk og legg opp til ein diskusjon om vidare retning for denne?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sØrge for at det blir uLførL kontroller med de mange tilbyderne av massasjetjenester som er etablert rundt om i landet, så man er sikker på at disse opererer innenfor gjeldende lover og regler?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  I høyringsnotatet om skiftegebyret/«dødsgebyret» er det ei utrekning av korleis ein er komen fram til at det i snitt koster 1148 kroner å usteda ein slik attest. Kva arbeid må gjerast og kva er kostnaden om ein berre ser på attest for å sitja i uskifte (utan særkullsborn)?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 % og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduseres med senere slipp og tidlig sanking. Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden legge frem sin anbefaling om NH-90-helikoptrene og vurderer han det som mulig å møte Kystvaktas behov, gitt problemene og kostnadene knyttet til driften av NH-90?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at fiskerimeldingen som nå er under utarbeidelse, inneholder et eget kapittel om forvaltning og effektiv utnyttelse av reker som ressurs for norske foredlingsbedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Er klima- og miljøministeren enig i Miljødirektoratets tolkning av forurensningsloven § 26, første ledd, eller er det innenfor lovverket mulig for kommuner å stille krav om tømming av slike anlegg, men slik at boligeiere selv har ansvaret for å organisere tømmingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Det er nå blitt kjent at Bane NOR vil utsette intercitysatsingen med flere år. Hadde statsråden eller departementet på noen som helst vis informasjon om problemene med tidsfristene, som ligger i nasjonal transportplan, før planen ble vedtatt av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hva er de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hvem mener statsråden har det overordnede ansvaret for at tilbudet fra de regionale helseforetakene er godt nok, og hva har han selv tenkt å gjøre i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  For hvilke typer forsvarsmateriell ble det utstedt utførselslisenser for til Saudi-Arabia i 2017, fordelt på A-materiell, B-materiell, flerbruksvarer til militær sluttbruk og tjenester/reparasjoner, og fordelt etter vareposisjonene i liste I (ML 1-ML 22)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Det har vært en høring om et forslag om å sentralisere videre arbeid med vannforskriften. Hvorfor mener statsråden at den organiseringen regjeringen foreslo i høringsbrevet gir bedre framdrift i nødvendige miljøforbedringer, og vil omorganiseringen ivareta medvirkning fra kommuner og sivilsamfunn på en like god eller bedre måte slik forskrift og vanndirektiv krever?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden legge frem kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon på Skjold med minimum én stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer, og kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen ikke hadde oversikt over kostnadene ved å beholde 2. bataljon på Skjold under behandlingen av Landmaktproposisjonen høsten 2017?