Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1280)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1280 (2019-2020)

  Innlevert: 27.03.2020

  Sendt: 27.03.2020

  Til behandling

  Vi ser nå at corona-viruset rammer spesielt de små bryggeriene hardt. En forenkling i bevilgningsbehandlingen vil være til stor hjelp for bryggeriene i dagens situasjon. Vil statsråden foreta de nødvendige reguleringsendringer, slik at natthandelsbevilgninger for salg av øl blir nasjonale, ikke kommunale?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1279 (2019-2020)

  Innlevert: 27.03.2020

  Sendt: 27.03.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at personer innen psykisk helsevern og rusbehandling får et forsvarlig helse- og behandlingstilbud under coronakrisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1278 (2019-2020)

  Innlevert: 27.03.2020

  Sendt: 27.03.2020

  Til behandling

  Hva er kostnadsanslaget på å omgjøre tilleggslånet til studentene på 26 000 til stipend?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1277 (2019-2020)

  Innlevert: 27.03.2020

  Sendt: 27.03.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre døve og hørselshemmede likestilt tilgang til helsetjenestene døgnet rundt, når tjenestene kun kan nås via telefon, og vil statsråden sørge for at alle kritiske beskjeder fra myndighetene blir både tegnspråktolket og direktetekstet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1276 (2019-2020)

  Innlevert: 26.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Til behandling

  Det vises til Mattilsynets vedtak om å gi Lerøy og MOWI dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens §17. Jeg er gjort kjent med at både Ocean Quality og Sekkingstad AS også har fått innvilget dispensasjon. Hva er begrunnelsen for at slike dispensasjoner er gitt, og vil statsråden vurdere å inndra gitte dispensasjoner og sørge for at nye dispensasjoner ikke gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1275 (2019-2020)

  Innlevert: 26.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at politipersonell som blir utsatt for potensiell smitte eller trusler om smitte av koronavirus blir testet for viruset omgående?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1274 (2019-2020)

  Innlevert: 26.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Til behandling

  Hva vil statsråden foreta seg for å avhjelpe situasjonen i lys av den dype krisen Norsk Rikstoto befinner seg i, og for å sørge for videre grunnlag og drift for norsk hestenæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1273 (2019-2020)

  Innlevert: 26.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at de statlige bankene kan senke sine lånerenter umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1272 (2019-2020)

  Innlevert: 25.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Til behandling

  Norges Bank har nylig satt ned styringsrenta med 1,25 prosentpoeng, og mange banker har nå varslet reduserte lånerenter for sine kunder de kommende ukene. Vil statsråden sørge for en tilsvarende rask reduksjon av den såkalte normrenta, slik at titusenvis av låntakere med lån hos Husbanken, Lånekassa og Statens pensjonskasse ikke må vente helt til 1. juli med å få redusert sine lånekostnader?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1271 (2019-2020)

  Innlevert: 25.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Til behandling

  Det er forståelig at når testkapasiteten er begrenset må helsepersonell og de som har særlige symptomer og er minst motstandsdyktige, prioriteres i første omgang. Men politiet som også er samfunnskritisk personell bør deretter få en høy prioritet. Vil regjeringen sørge for at politiet blir prioritert når testkapasiteten økes, og når vil dette kunne skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1270 (2019-2020)

  Innlevert: 24.03.2020

  Sendt: 25.03.2020

  Til behandling

  På fylkesvei 84 i Ringsaker og Hamar er det nå påbegynt fundamentering og montering av automatiske bomstasjoner, til tross for at det ikke er endelig avklart om det skal være bom på denne veien. Det er nå en risiko for at bommene blir oppmontert og satt i drift fra 1. juli før saken er ferdig behandlet. Vil statsråden sørge for at bommene ikke settes i drift før det er endelig avklart om det skal kreves inn bompenger på veien?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1269 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 24.03.2020

  Til behandling

  Mye tyder på at flere av forutsetningene Stortinget baserte sin avgjørelse om E39 Rogfast på, ikke lenger gjelder. Vi vet nå at det på grunn av EØS-regelverket ikke vil bli mulig å hindre konkurrerende ferge, vi vet at trafikkprognosene svikter fordi veksten i trafikken har stoppet, vi vet også at tallene for innspart reisetid og samfunnsøkonomisk nytte var basert på en sammenligning med et tidligere fergetilbud, ikke dagens. Rapporten fra Ernst&Young, bestilt av Vegdirektoratet, er nå overlevert. Vil statsråden komme til Stortinget med en ny proposisjon med oppdaterte forutsetninger, og frigi nevnte rapport?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1268 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 24.03.2020

  Til behandling

  Kva gjer statsråden for å trygga norsk landbruk og matproduksjon i situasjonen med corona-viruset?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1267 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 24.03.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  I noen kommuner settes det nå som vilkår for å få avlastning at du må plassere barnet i barnebolig, og at barnet og foreldrene dermed skilles på ubestemt tid, til Covid-19-utbruddet er over. Alternativt må barnet være hjemme uten at familien har noen mulighet for avlastning. Kommunene begrunner dette i brev fra Helsedirektoratet til kommunene. Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at foreldre med barn med store helse- og omsorgsbehov fortsatt skal få avlastning uten å måtte gi fra seg muligheten til å besøke barnet på ubestemt tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1266 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Besvart: 25.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Er det noe til hinder i finansavtaleloven eller annet regelverk for at bankene kan sette ned renten til gunst for låntakerne før den generelle varslingstiden på 6 uker er gått?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1265 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Besvart: 26.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ifølge den midlertidige forskriften skal stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene. Likevel står det på Navs hjemmesider at man skal få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger «hvis epidemien fører til manglende avklaring». Mange er nå svært urolige for praksis på området. Kan statsråden bekrefte at forlengelsen skal gjelde alle mottakere av AAP?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1264 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Til behandling

  Vil statsråden snarest mulig sørge for å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1263 (2019-2020)

  Innlevert: 22.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Besvart: 27.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva har regjeringen gjort for å utbedre de kritiske manglene på bemanning, øving og ressurser som sivilforsvaret varslet om i 2018 og 2019; mener regjeringen at sivilforsvaret i dag har den operative evne som forutsettes i nasjonale og kommunale beredskapsplaner og hva kan gjøres i dag for å styrke Sivilforsvarets evne til å bidra med håndtering av krisen forårsaket av koronaepidemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1262 (2019-2020)

  Innlevert: 22.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Til behandling

  Hvilke samferdselsprosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan er ferdig planlagt og klar for igangsettelse på kort tid, selv om de i plandokumentet ligger noen år frem i tid med finansiering?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1261 (2019-2020)

  Innlevert: 21.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Til behandling

  Er det slik at regjeringen fremdeles vurderer å legge et deponi til Dalen gruver i Brevik, til tross for kommunens entydige nei til et deponi for farlig avfall, Norcems klare nei til samdrift og den såkalte ekspertgruppen nedsatt av regjeringens klare anbefaling om å ikke legge et deponi til Dalen gruver i Brevik?