Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1486)
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1492 (2016-2017)

  Innlevert: 18.08.2017

  Sendt: 18.08.2017

  Til behandling

  Har staten ved eventuelt salg av hele eller deler av statens eierinteresser i næringsvirksomhet og skog mulighet for å begrense salg til norske kjøpere, og hva er etter regjeringens vurdering risikoen for at et slike kjøp vil bli foretatt av utenlandske interesser?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1490 (2016-2017)

  Innlevert: 16.08.2017

  Sendt: 17.08.2017

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden orientere om hvilke krav som i dag gjelder for undersøkelse av antibiotikaresistente bakterier for folk som arbeider i norske fjøs og i jordbruket generelt, samt hvilke regler som gjelder for utskrivning av medisiner mot antibiotikaresistente bakterier for folk som arbeider i Norge kortere eller lengre perioder?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1489 (2016-2017)

  Innlevert: 16.08.2017

  Sendt: 17.08.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at en slik nedlegging av sentralarresten i Hønefoss er i tråd med regjeringens politireform, og hvis ikke vil statsråden gripe inn overfor POD for å beholde sentralarresten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1488 (2016-2017)

  Innlevert: 15.08.2017

  Sendt: 16.08.2017

  Til behandling

  Vil justisministeren sørge for at evalueringen som nå er planlagt er uavhengig og at læringspunktene fra evalueringen, både knyttet til det operative, til ressursbruken og til kultur og ledelse, følges opp og gjøres kjent for offentligheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1487 (2016-2017)

  Innlevert: 15.08.2017

  Sendt: 16.08.2017

  Til behandling

  Kva for rolle spelte Politidirektoratet (POD) og situasjonssenteret då det vart vurdert om politiet skulle stanse dei høgreekstreme demonstrantane på veg til- eller under demonstasjonen i Kristiansand 29. juli?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2016-2017)

  Innlevert: 15.08.2017

  Sendt: 15.08.2017

  Til behandling

  Hva er Statnetts årlige inntekter fra utenlandsforbindelser i årene 2006-2016, og hvor stor andel av inntektene er tilbakeført til kundene gjennom transmisjonsnettet - i perioden som helhet og årlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1485 (2016-2017)

  Innlevert: 15.08.2017

  Sendt: 15.08.2017

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om forslaget fra sine partifeller i Hedmark om å etablere et midlertidig beredskapssenter ved politihøgskolens avdeling i Kongsvinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1484 (2016-2017)

  Innlevert: 14.08.2017

  Sendt: 15.08.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for etablering av grønne datasentre i Norge og særlig sentre som kan være et samarbeid mellom offentlige og private aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1483 (2016-2017)

  Innlevert: 14.08.2017

  Sendt: 15.08.2017

  Til behandling

  Hva er status for arbeidet med en gjennomgang av ordningen for kompletterende undervisning (kap. 228, post 78), og hvordan har aktørene i ordningen vært involvert i arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1482 (2016-2017)

  Innlevert: 14.08.2017

  Sendt: 14.08.2017

  Til behandling

  Høye tapstall for lam skyldes ikke bare rovdyr. Bønder og forskere peker på infeksjon og sykdom etter flåttbit som en økende utfordring. Særlig er sykdommen sjodogg og de medfølgende svekkelsene av immunforsvaret en medvirkende årsak. Hva vil statsråden gjøre for å bekjempe økt tap av dyr som følge av den økende flåttbestanden?"
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1481 (2016-2017)

  Innlevert: 14.08.2017

  Sendt: 14.08.2017

  Til behandling

  Både Norge og Sverige har hatt uheldige erfaringer som følge av outsourcing av IKT-tjenester. Norge trenger et sterkt kompetent IKT-miljø for å utvikle løsninger som passer norske helsetjenester, pasientene og som er sikre. Hva gjør ministeren for at vi har innovative miljøer til å utvikle EPJ og uten risiko for at sensitiv pasientinformasjon kommer på avveier eller blir hacket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1480 (2016-2017)

  Innlevert: 14.08.2017

  Sendt: 14.08.2017

  Til behandling

  Pasienter som er blitt utsatt for pasientskader skal ha rett på behandling av klage innen rimelig tid. De siste årene har det av ulike grunner vært uforsvarlig lang saksbehandlingstid. Hva mener helseministeren er rimelig saksbehandlingstid og hva blir gjort for at klagere får behandlet sakene innen rimelig tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1477 (2016-2017)

  Innlevert: 14.08.2017

  Sendt: 14.08.2017

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden sikra at bruene over Storelva i Utvik i Stryn kommune blir bygde opp att på ein måte som førebyggjar at elva tek nye vegar og gjer like store øydeleggingar i framtida som me har sett ved flommen for to veker sidan?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1479 (2016-2017)

  Innlevert: 12.08.2017

  Sendt: 14.08.2017

  Til behandling

  Det er bred enighet om at alle pasienter skal ha likeverdig mulighet til utprøvende behandling, og det er tatt initiativ til at alvorlig syke skal få tilbud om alternativ vurdering. Jeg er blitt kontaktet av pårørende til en ung dame med dødelig kreftdiagnose i Helse Nord. Hun fikk først tilbud om å delta i en studie i regi av Haukeland Sykehus, men fikk deretter avslag på grunn av for høye reisekostnadene. Hvordan sikre alle reell likeverdig mulighet til å delta i utprøvende behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1478 (2016-2017)

  Innlevert: 12.08.2017

  Sendt: 14.08.2017

  Til behandling

  Over 60 % av slagpasienter får synsvansker. Disse blir i liten grad avdekket. Mange får negative opplevelser når ustøhet skyldes visuelle forstyrrelser som ikke er forstått av pasient eller helsepersonell. Tidlig rehabilitering er viktig for resultatet. Det er derfor overraskende at de nye retningslinjene som er på høring ikke omtaler synsrehabilitering eller synsfunksjonsutredning. Vil ministeren sørge for at synsrehabilitering blir en rett på linje med annen rehabilitering, og del av nye retningslinjer.
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1476 (2016-2017)

  Innlevert: 11.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Til behandling

  Carlberg gård i Rygge er sterkt berørt av den nye traseen for dobbeltspor sør for Moss. Eierne sliter med å få til en god dialog med Bane NOR om løsninger som på best mulig måte kan ivareta gårdsdrift og dyrket mark når utbyggingen skal skje. Vil statsråden sørge for full åpenhet fra Bane NOR om prosess og forslag til løsninger slik at man kan avklare hvordan driften av gården kan ivaretas og mest mulig dyrket mark kan bli spart under utbyggingen og etter at anlegget er ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1475 (2016-2017)

  Innlevert: 11.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Besvart: 17.08.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Kva er bakgrunnen for at asylmottaket i Ullensvang herad i Hardanger må legge ned si verksemd i oktober etter at det har vore i kommunal drift sidan 1989, kor skal bebuarane flyttast og vil regjeringa syte før at det blir gjort ei ny vurdering i denne saka med sikte på at drifta på asylmottaket kan vidareførast, til glede for både kommunen og bebuarane?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1474 (2016-2017)

  Innlevert: 11.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Til behandling

  Kan statsråden syte før at Volda sjukehus blir definert som eit akuttsjukehus med traumefunksjon, vil statsråden syte før at helgestenginga av akuttkirurgi vert oppheva og vil statsråden sikre at basale akuttfunksjonar i Volda ikkje blir planlagt funksjonsfordelt/sentralisert til Ålesund sjukehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1473 (2016-2017)

  Innlevert: 11.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Til behandling

  Vil statsråden før skolestart ta initiativ til å gi barn i grunnskolen med diabetes 1 refusjon for stikkefri blodsukkermåler og overlate til HELFO å vurdere hvilke andre pasientgrupper som det neste året kan fases inn i refusjonssystemet for slik blodsukkermåling?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1472 (2016-2017)

  Innlevert: 11.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor behandlingen av forskrift om salg av rå melk og fløte stoppet opp i 2011, og for hvordan arbeidet med forskrift skal fullføres?