Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1028)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1032 (2016-2017)

  Innlevert: 27.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Vil statsråden syte for ein open og ryddig prosess når ein skal ta stilling til kor i landet ein skal lokalisera Landbruksdirektoratet når det no skal flyttast utanfor Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1031 (2016-2017)

  Innlevert: 27.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Av en inntekstvekst på cirka kroner 50 000 per årsverk i perioden 2014-2016 kan omtrent kroner 45 000 forklares med andre forhold enn regjeringens politikk. Er statsråden enig i at det er rentenedgang, markedsbalanse i svinenæringen, god drift i Tine og påplussinger i Stortinget som i all hovedsak er forklaringen på inntekstveksten i jordbruket fra 2014-2016, om ikke - hva mener statsråden er de rette tallene?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1030 (2016-2017)

  Innlevert: 27.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Målt etter NHDs beregningssystem fra 2013, hva er netto forenklingsverdi av alle tiltak, hva er 2017-verdien av de 57 tiltakene presentert den 21. august 2013 fordelt på hvert tiltak, og effekten av Solberg-regjeringens iverksatte og vedtatte forenklingstiltak per 25. april 2017 fordelt på hvert tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1029 (2016-2017)

  Innlevert: 27.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke norske kommuner med 1,5 millioner innbyggere bryter nemlig rensekravene ifølge en SSB kartlegging, melder NRK. I 2015 konkluderte Miljødirektoratet (rapport M-468) at 44 % av avløpsanleggene ikke overholder rensekravene i tillatelsen. Dette er et dårligere resultat enn ved forrige tilsyn i 2010. Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å snu trenden med store og økende kloakkutslipp i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1028 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Viser til figur 7.8 i Perspektivmeldingen som sammenligner inntektskorrelasjon mellom fedre og sønner i ulike land. Hvordan har denne korrelasjonen utviklet seg over tid i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1027 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  På side 182 i Perspektivmeldingen vises det til at regjeringen har iverksatt enkelte områdegjennomganger i offentlig sektor etter anbefaling fra OECD og Produktivitetskommisjonen. Hvilke områder er det her snakk om?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1026 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  I februar 2016 svarte samferdselsministeren at Sotrasambandet skulle stå ferdig som planlagt og at OPS var en god gjennomføringsmetode for å redusere kostnader og holde fremdriftsplanen. Ministeren var ikke så opptatt av oppstart men at Sotrasambandet skulle stå ferdig som planlagt, og at den statlige andelen skulle bli større enn det staten skulle ta inn i moms på prosjektet. Når forventer ministeren at Sotrasambandet blir ferdigstilt, til hvilken total kostnad og hva forventes å bli statens andel?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1025 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Kan forsvarsministeren forsikre om at helikopterberedskapen på Bardufoss, inkludert støttefunksjoner, opprettholdes i påvente av Landmaktstudien?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1024 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren sørge for at en videre utredning om Kystjegerkommandoen skjer i tråd med Stortingets vedtak og intensjon, og når vil en slik utredning hhv. kunne starte og ferdigstilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1023 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 27.04.2017

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kva som no er og kva som vil bli status til hovudsbasen for helikopter som har vore lokalisert på Bardufoss, og tolkar statsråden vedtaka i Innst. 62 S (2016-2017) som at 139 Luftving er vedteke flytta frå Bardufoss til Rygge?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1022 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  Det har i en god stund pågått arbeid med å vurdere en mulig sammenslåing av losformidlingssentralene. Dette har ført til bekymring i lokalmiljøene, og på Kvitsøy er man bekymret for arbeidsplasser og at viktig kompetanse skal flyttes ved en mulig sammenslåing. Kystverket har i sin evaluering ikke anbefalt sammenslåing. Kan statsråden bekrefte om han støtter denne vurderingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  Jeg har blitt informert om at det 15.april 2017 ble lagt ut nye veilister fra Statens Vegvesen og at her er den viktige brua som brukes til å frakte tømmer fra skogene i Rømskog blitt nedklassifisert til totalvekt på 32 tonn, tidligere totalvekt var 40 tonn. Dette har skjedd uten forvarsel og fører til store ulemper for næringen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre skognæringen i Rømskog effektiv og god transport slik at de fortsatt kan bidra til økt verdiskapning for samfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2016-2017)

  Innlevert: 26.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  Aftenposten kan i dag fortelle om en kvinne som har fått opphold i Norge fordi hun har rømt fra et voldelig tvangsekteskap i AfghanistaHun får ikke familiegjenforening med døtrene selv om de risikerer tvangsgifte. UNE begrunner avslaget med at barna etter afghansk sharia-lov er mannens eiendom. Mener Statsråden at Norge skal bruke sterkt kvinnediskrimminerende sharia-lover som begrunnelse for å gi avslag på på asyl og familiegjenforeningssaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Besvart: 28.04.2017 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Stortinget vedtok i St.prop. 48 (2007-2008) opprettelse av et alliert treningssenter med hovedkvarter på Porsangmoen, samt nødvendig infrastruktur ved Åsegarden- Evenes. Hovedkvarteret i Porsanger ble bekreftet videreført gjennom siste Langtidsplan. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Hovedkvarteret for alliert trening skal ledes fra Porsangmoen slik Stortinget har forutsatt, og da med det antall arbeidstakere som forutsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  I april stanset en fransk forvaltningsdomstol i Lyon en retur av en afghansk asylsøker fra Frankrike til Norge. Retten mente ifølge Dagsavisen at mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville ble sendt til Afghanistan, noe som ville være et brudd på menneskerettighetene. Vil statsråden revurdere Norges returpraksis, i lys av dommen, som konkluderer med at Norge bryter menneskerettighetene ved returer til Afghanistan?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  Norge har forpliktet seg til å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonens artikkel 1 sier bl.a.: "en skal fremme respekten for funksjonshemmedes iboende verdighet" Hva har regjeringa gjort for å sikre at universiteter og høgskoler etterlever konvensjonen, og bidrar til å fremme funksjonshemmedes iboende verdighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  Fortsatt har ikke de 52 psykologistudentene med utdanning fra Ungarn fått svar på sine klager på avslag om lisens for å få autorisasjon i Norge. Tre søkte i februar 2016, resten i juni/juli. I tillegg er det 20-30 under lisens som venter på svar. Helsedirektoratet har satt ned et fagråd som har bedt om råd for å unngå jevngodhetsvurdering og foreslått gradvis nedbygging av ordningen med "lisens-psykologer" til fordel for en kompetansemodul. Hva mener ministeren om den lange saksbehandlingstiden, prosessen og forslagene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1015 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 26.04.2017

  Til behandling

  Saudi Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking. Likevel ble landet valgt inn i kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon. Valget ble foretatt av Ecosoc der Norge er medlem. I Aftenposten svarer ikke Utenriksdepartementet på spørsmål om Norges stemmegivning. Dette kan tyde på at Norge faktisk stemte for Saudi Arabia, hvilken vurdering gjør likestillingsministeren av Saudi Arabia som likestillingsaktør?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Til behandling

  Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking. Likevel ble landet nylig valgt inn FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon. Valget ble foretatt av Ecosoc der Norge er medlem. I Aftenposten svarer ikke Utenriksdepartementet på spørsmål om Norges stemmegivning. Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2016-2017)

  Innlevert: 25.04.2017

  Sendt: 25.04.2017

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden endre forvaltningsloven slik at personnummer alltid undras offentlighet?