Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-sammenheng rådgivende funksjoner overfor EFTAs Råd og fungerer som bindeledd til EFTA-landenes nasjonalforsamlinger i saker innenfor EFTAs tradisjonelle arbeidsområde (frihandel).

EFTAs logo.
EFTAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om EFTA, EØS og den norske delegasjonen

Stortingets parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS har rådgivende funksjoner overfor EFTAs ministerråd (EFTAs handelsministre) og EØS-rådet (EØS/EFTA-landenes utenriks- eller europaministre) og fungerer som bindeledd til de andre EFTA-landenes nasjonalforsamlinger.

EØS-avtalen er Norges mest omfattende internasjonale avtale og har de siste 20 årene sikret Norge full adgang til EUs indre marked. I samme periode har Norge gjennom EFTA inngått et omfattende nettverk av handelsavtaler med land over hele verden. EFTA har siden opprettelsen i 1960 vært en handelsorganisasjon med fokus på økonomisk integrasjon. Med EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994 ble samarbeidet med EU betraktelig utvidet til å dekke de fleste politikkområder. Europapolitikken er på denne måten blitt mye mer enn handelspolitikk, og like mye innenrikspolitikk som utenrikspolitikk. Fra Stortingets side har det derfor vært viktig med bred deltakelse fra de fleste fagkomiteene på Stortinget i EFTA/EØS-delegasjonen.

EFTA/EØS-delegasjonen deltar i EFTAs parlamentarikerkomité hvor den møter kollegaer fra Island, Liechtenstein og Sveits. Komiteen utgjør et rådgivende organ til EFTAs ministerråd (EFTA-landenes handelsministre) hvor fokus er på EFTAs frihandelsavtaler. Komiteen gir sine innspill til pågående frihandelsforhandlinger og gir med dette EFTAs arbeid med frihandelsavtalene en viktig parlamentarisk dimensjon.

EFTA/EØS-delegasjonen deltar også i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen sammen med medlemmer fra Europaparlamentet. Her står ulike spørsmål knyttet til EØS-avtalen på dagordenen. Komiteen gir i uttalelser og resolusjoner til EØS-Rådet (EØS/EFTA-landene utenriks- eller europaministre) sine vurderinger av utviklingen i EØS og sine anbefalinger med hensyn til spesifikke saker på ulike politikkområder.

Historie

I 1977 ble det opprettet en egen komité for parlamentarikere fra EFTA-landene. Uformelle kontaktmøter mellom EFTA-parlamentarikere hadde da funnet sted siden 1963 i tilknytning til Europarådets sesjoner i Strasbourg.

Fra 1989 besto den norske parlamentarikerkomiteen til EFTA av fem faste medlemmer og fem varamedlemmer valgt første året i stortingsperioden for fire år.

Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1.1.94 vedtok Stortinget 1.2.94 å opprette en parlamentariker-delegasjon til EFTA og EØS bestående av seks medlemmer og seks varamedlemmer. I 2009 ble vara-listen utvidet til 10 representanter for å inkludere så mange fagkomiteer som mulig i delegasjonen. Delegasjonen velges første året i stortingsperioden for fire år om gangen.

Se også

EFTAs nettsted.
Om Europautvalget.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen 

Aktuelt

 • EFTA-delegasjonen til India

  Trine Lise Sundnes (A) ledet 17.–21. april et arbeidsbesøk med EFTA-parlamentarikerkomiteen til New Delhi og Mumbai. Formålet var å støtte opp om de pågående handelsforhandlingene mellom EFTA og India.

  (24.04.2023)
 • EFTA-delegasjon til Thailand

  Stortinget deltok på et EFTA-parlamentarikerbesøk 5.–9. september for å støtte handelsforhandlingene mellom EFTA og Thailand.

  (12.09.2022)
 • EFTAs ministermøte på Island

  EFTA utvikler tettere handelsforbindelser med Thailand, Kosovo og Moldova. Stortingets EFTA-delegasjon støtter utviklingen av bedre handelsrelasjoner i en turbulent tid for global handel.

  (23.06.2022)
 • Energiomstilling tema for EØS-parlamentarikerkomiteens møte på Stortinget

  Endringene i energisituasjonen i Europa og energisamarbeidet i EØS-området står på agendaen når Stortinget er vertskap for et møte i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (EEA Joint Parliamentary Committee) 23.–25. mai.

  (20.05.2022)
 • Viktigheten av grunnleggende verdier i EØS-samarbeidet

  Stortingets EFTA-delegasjon deltok 24.−26. november 2021 på et arbeidsbesøk til Polen med EFTAs parlamentarikerkomite. Formålet med besøket var å få bedre innsikt i hvordan EØS-midlene brukes i lys av den svært bekymringsfulle rettsstatsutviklingen i Polen.

  (01.12.2021)
 • 60 år med økonomisk integrasjon og markedsadgang

  Hvordan skal man regulere bærekraft i Den europeiske frihandelsorganisasjonens (EFTA) handelsavtaler? Det blir et viktig tema for Stortingets delegasjon når parlamentarikerne i de fire EFTA-landene møter EFTA-ministrene tirsdag 27. oktober.

  (22.10.2020)
 • – EFTA blir viktigere for oss under pandemien

  Responsen fra Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA) på koronakrisen, og krisens effekt på global handel, sto sentralt da Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon møtte ministrene digitalt mandag 8. juni.

  (08.06.2020)
 • EFTA-parlamentarikerkomiteen i videomøte om covid-19 og EØS

  Under ledelse av Svein Roald Hansen (A) holdt EFTAs parlamentarikerkomité tirsdag 19. mail et videomøte om covid-19 og betydningen for EØS-samarbeidet. 

  (22.05.2020)
 • Handel og brexit

  Stortingets delegasjon til EFTA og EØS deltok 20.–23. november på en rekke EFTA-møter i Brussel og Genève relatert til brexit og handel. 

  (26.11.2018)
 • Globale handelsspørsmål på agendaen

  Under EFTAs ministermøte på Island 25. juni satte EFTAs parlamentarikerkomité globale handelsspørsmål på agendaen.

  (27.06.2018)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Sundnes, Trine Lise A
Nestleder Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Sjåstad, Runar A
Varamedlem Astrup, Nikolai H
Varamedlem Aukrust, Åsmund A
Varamedlem Halleland, Terje FrP
Varamedlem Hussaini, Mani A
Varamedlem Kristjánsson, Mímir R
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp
Varamedlem Rotevatn, Sveinung V
Varamedlem Sandtrøen, Per Martin Sp
Varamedlem Sanner, Jan Tore H
Varamedlem Vitanza, Solveig A