Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Hva er totalt investeringsbehov/vedlikeholdsetterslep pr. desember 2019 på alle dagens statlige fiskerihavner, spesifisert hvor hver havn, summert for hvert fylke (de 11 fra 2020) og totalt for hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Staten har inngått avtale med Havila Kystruten AS, som sammen med Hurtigruten Cruise AS, skal levere tilfredsstillende transporttilbud på strekningen Bergen – Kirkenes. Havila har inngått avtale om kjøp av skip hos det kriserammede skipsverftet Barreras. Nå melder media at verftet har kansellert bygging av to nye skip.
  Kan samferdselsministeren garantere at kysten fortsatt har daglige og helårlige anløp fra 1. januar 2021 som tilfredsstiller kravene i anbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ragnhild H. Kaski (A) til samferdselsministeren

  Samferdselsdepartementet har varslet at endringer i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestrasportforskriften) vil tre i kraft fra 1. juli 2020, samtidig som endringene i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven).
  Når vil endringene i denne forskriften gjøres tilgjengelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til barne- og familieministeren

  På hvilken måte ser statsråden at tjenesten i denne region blir ivaretatt og hva vil statsråden bidra med for å opprettholde tilstedeværelse og tilbudet i Vadsø?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Mener fiskeriministeren at forvaltningspraksisen som fører til med omfordeling og geografisk konsentrasjon av kvoterettigheter på stadig færre fiskerikommuner, er i tråd med Deltakerloven og Havressurslovens formål om blant annet:
  • «å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene»
  • «høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode».
  • «å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna»?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle