Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kobbertrykksylinder til 500-kroneseddel. Foto: Norges Bank/Katrine Lunke.

Budsjettarbeidet

En av Stortingets viktigste oppgaver er å vedta statsbudsjettet. Kontrollen over bevilgningene er et viktig styringsmiddel for Stortinget.

Regjeringens budsjettforslag

Det er regjeringen som hver høst legger frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjettet for neste år. Regjeringens arbeid med budsjettet starter omtrent et år før budsjettet legges frem for Stortinget. Alle departementene legger frem saker som kan få betydning for statsbudsjettet eller norsk økonomi til Finansdepartementet, som samordner budsjettarbeidet i regjeringen.

Finanstalen

Den første uken i oktober (eller uken etter i valgår) legger finansministeren frem regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Finanstalen er en redegjørelse om hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringene gjennom prioriteringer og tiltak i statsbudsjettet. Etter finanstalen er det en kort spontan debatt i Stortinget hvor partiene får mulighet til å legge frem sine første reaksjoner på det finansministeren har sagt i sin tale.

Overleveringen av forslaget til statsbudsjett er begynnelsen på den mest hektiske arbeidsperioden på Stortinget. Fra budsjettforslaget overleveres i begynnelsen av oktober og til det er vedtatt i midten av desember, ligger det 2 ½ måneders omfattende arbeid med blant annet behandling i fagkomiteene, høringer, produksjon av innstillinger og debatter i Stortinget.

Komitélederne og presidentskapet møtes kort tid etter at statsbudsjettforslaget er lagt frem for å fordele budsjettkapitlene på de 12 fagkomiteene og bestemme terminlisten (oversikten over når fagkomiteene skal avgi sine innstillinger og behandlingsdatoen i plenum). Denne fordelingen er alltid den første innstillingen i sesjonen med unntak av valgår, da det er fullmaktskomiteen som har den første innstillingen.

Partigruppenes arbeid med budsjettet

Med utgangspunkt i regjeringens forslag, utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter. De alternative budsjettene danner grunnlag for partigruppenes budsjettforslag. Opposisjonspartienes alternative budsjetter blir ikke publisert som egne dokumenter, men skrives som merknader i budsjettinnstillingene fra Stortingets komiteer.

Som en del av forberedelsene til budsjettforhandlingene, stiller partiene spørsmål til departementene om budsjettet. Før forhandlingene i finanskomiteen tar til, har alle partiene klarlagt hva som er deres primærstandpunkter. I tiden før forhandlingene har de også avholdt pressekonferanser og uttalt seg til media for å presentere sitt budsjettopplegg før tautrekkingen i finanskomiteen starter.

Komiteenes arbeid

Også komiteene starter sitt arbeid med budsjettet så snart regjeringens forslag er lagt frem for Stortinget. Komiteene innleder arbeidet med å sende spørsmål til departementene om budsjettet innenfor sine områder, og inviterer til åpne høringer.

Alle høringene er normalt avsluttet innen midten av november. Da starter forhandlingene som til slutt resulterer i fagkomiteens budsjettinnstilling. 

Finansinnstillingen

Finanskomiteen samordner arbeidet med statsbudsjettet. Innen den 20. november avgir komiteen finansinnstillingen, som omhandler nasjonalbudsjettet og forslaget til statsbudsjettet. Innstillingen inneholder også de ulike partienes forslag til rammevedtak for de enkelte politikkområdene.

Samtidig utarbeider finanskomiteen en innstilling om skatte-, avgifts- og tollvedtak, som avgis om lag en uke senere. Finanskomiteen avgir også innstilling om nødvendige lovendringer i tilknytning til statsbudsjettet.

Finansdebatten og rammevedtakene

Innen en uke blir finansinnstillingen behandlet i Stortinget. Da gjennomføres finansdebatten, en av årets viktigste debatter. Partiene drøfter regjeringens økonomiske politikk og omfanget av statens utgifter og inntekter. I debatten gir de signaler om hvor regjeringen kan hente støtte i den videre behandlingen av statsbudsjettet.

Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare foreta omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen, økte utgifter må dekkes inn med tilsvarende utgiftskutt eller eventuell økning i inntektene.

Budsjettvedtakene

Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember. Budsjettinnstillingene blir behandlet etter hvert i et samlet storting, og under voteringen fattes det endelige vedtak om bevilgningene til alle utgifter i budsjettet.

Endringer i budsjettet

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De største endringene skjer vanligvis i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved nysalderingen av statsbudsjettet i desember. Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges frem til Stortinget om våren etter budsjettåret.

Se oversikt over de siste budsjettsakene på Stortinget.

Budsjettkontroll

Stortinget er pålagt å kontrollere at regjeringen forvalter pengene i statsbudsjettet slik det var forutsatt. Riksrevisjonen utfører denne kontrollen og leverer en årlig rapport der det undersøkes om statens regnskaper er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger (Dokument nr 1). Denne rapporten blir behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen som avgir en innstilling til Stortinget.

Lover og regler om budsjettarbeidet

Grunnloven

Stortinget er gjennom Grunnloven § 75 tillagt myndigheten til å pålegge skatter, avgifter, toll og andre offentlige byrder og bevilge de midler som må til for å dekke statens utgifter.

Stortingets forretningsorden

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av budsjettbehandlingen i Stortinget.

  • I Stortingets forretningsorden § 43 er det nærmere regler for behandlingen av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet.
  • I Stortingets forretningsorden  § 14  står hovedregelen for saksfordelingen mellom fagkomiteene; regjeringens budsjettforslag skal fordeles på de faste komiteene etter en spesifisering av hvilke saksområder som hører inn under de ulike komiteene.
  • I Stortingets forretningsorden § 27 er det gitt regler om høringer.

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet (Lovdata) inneholder regler for hva statsbudsjettet skal omfatte og hvordan det skal utformes innholdsmessig.

Film

Hvordan jobber Stortinget med statsbudsjettet? Se film om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen.

Se også

Budsjettdokumentene

Budsjettsyklusen

Sist oppdatert: 22.06.2023 13:39
: