Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Norge skal redusere støyplagen 10 prosent innen 2020 ifht 1999.Støyplagen har tvert imot økt, mest pga. veitrafikkstøy. Redusert fart og trafikk, samt skjerming er viktige tiltak.
  Hva er brukt per år 2013-2018 til: Planlegging av E6 Oslo Øst/Manglerudprosjektet; Planlegging og tomteerverv på E18 Vestkorridoren; Planlegging og gjennomføring av hhv. støyskjermingstiltak på riksveinettet i Oslo og trafikksikkerhetstiltak på riksveinettet i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Har Kulturdepartementet sendt signaler om monopolisering av markedet for databasesystemer blant NIFs idrettslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og innvandringsministeren

  Har kommuneloven eller energiloven forrang når det gjelder å avgjøre hvem som skal føre kontroll/tilsyn med kommunalt eide aksjeselskap innen energisektoren, og dersom det skulle være slik at energiloven går foran, vil dette da innebære at kommunens tilsynsorganer ikke kan få slikt innsyn som er nødvendig for å utføre kontroll etter kommuneloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Private Barnehagers Landsforbund fikk etter eget utsagn gjennomslag for en endring i regelverket som trådte i kraft 1.1.2016, som Telemarkforsking nå har anslått at innebærer en ren overføring fra fellesskapet til barnehageeierne på hundrevis av millioner kroner årlig.
  Går statsråden god for PBLs historieskriving, og gir det grunn til å vurdere PBLs innflytelse på det pågående arbeidet med å utforme nye rammebetingelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Ser statsministeren noen prinsipielle problemer med å bruke private konsulentselskap, med næringsinteresser, til å revurdere regjeringens egne fagmyndigheter?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle