Veteranforbundet SIOPS' innspill til utenriks- og forsvarskomitéen om Prop. 1 S

Høring i Utenriks- og Forsvarskomitéen om Statsbudsjettet 2021  

Veteranforbundet SIOPS’ innspill til utenriks- og forsvarskomitéen:  

Gjennom de siste 10 årene har det skjedd mye for å jobbe systematisk og målrettet med ivaretakelse og anerkjennelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og å tilrettelegge for god ivaretakelse av de som kommer hjem med en skade. Tidligere har dette vært forankret i klare og tydelige handlings- og oppfølgingsplaner. Med stortingsmelding 15 (2019-2020) «Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid» har nå alle de konkrete tiltakene blitt erstattet av tre overordnede temaområder. Det mener vi er for lite ambisiøst og konkret. Dette reflekteres også dessverre i forslag til Statsbudsjett for 2021.  

I både i Meld. St. 15 og forslag til ny langtidsplan for Forsvaret påpekes det at «det er fortsatt behov for å opprettholde innsatsen for veteranene som et tydelig politisk satsingsområde». Dette mener SIOPS forplikter til å følge opp med midler for å gjennomføre det som er utpekt som satsingsområder. I forslag til statsbudsjett for 2021 kan det ikke sies å være noen oppfølging av de tre temaområdene. I våre kommentarer til Statsbudsjettet ønsker vi å trekke frem forskning på veteraners psykiske helse og levekår som særlig viktig. 

Sivil forskning og finansiering 
Ved debatt og votering over Meld. St. 15, gikk et samlet Storting inn for å «be Regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjenesten. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning». Dette er et veldig gledelig fremskritt i veteranarbeidet, og det sender et tydelig signal om at Stortinget ønsker å ta ansvar for veteranene.  SIOPS mener det også må komme en klar og tydelig forventing om at en slik strategi også skal inneholde en modell for finansiering av forskningen. SIOPS har påpekt flere ganger at det tverrdepartementale ansvaret og sektortankegangen knyttet til veteranarbeidet har ført til at forskningsprosjekter har falt mellom to stoler, uten noen garanti for finansiering.  

For SIOPS er det spesielt viktig at det må være økt fokus på sivil forskning om veteraner. Når vi lenge har etterlyst veteranforskning i sivile forskningsmiljøer er det ikke et uttrykk for at vi ikke er tilfreds med de undersøkelsene og den forskningen som foregår i regi av Forsvarets Sanitet. Vi har etterlyst dette fordi sivil forskning bidrar helt vesentlig til utvikling av kompetanse i det sivile helsevesenet. Alt helsepersonell får sin utdanning ved sivile utdannings- og forskningsinstitusjoner, og det er i det sivile det store flertallet av veteraner med psykiske og fysiske utfordringer får behandling.  

Vi mener derfor det må komme en tydeligere finansiering av forskning som er knyttet til Forsvarets personell og veteraner, men ikke at dette skal være direkte knyttet til Forsvarets eller Forsvarsdepartementets FoU-strategi. Dette understrekes ved at det i punktet om forskning og utvikling (FoU) i Forsvaret sies det at «FoU-aktivitetene som blir finansierte over forsvarsbudsjettet, er i hovedsak innrettet mot teknologi for militære formål, utvikling av konsept for militære operasjoner og støtte for og tilrettelegging av anskaffelser» (s.59).  

Under post 73 (kapittel 1700) videreføres tilskuddet til det treårige forskningsprosjektet på veteraner og deres familier i regi av Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, noe SIOPS er fornøyde med. Dette prosjektet har vært planlagt siden 2014, og det er positivt at det i 2020 endelig fikk finansiering. Likevel er vi bekymret for fremtidige prosjekter dersom det ikke kommer på plass en tydelig modell for finansiering. Da kan vi risikere at det fortsatt skal ta opp mot seks år før man kan igangsette prosjekter. 

Når Stortinget nå har bedt Regjeringen utarbeide en forskningsstrategi på veteraner, ønsker vi å påpeke at det må være en bredt forankret prosess med en klar tidslinje. SIOPS mener det skal inkludere sivile forskningsmiljøer og veteranorganisasjonene. Det bør være en tydelig forventning om at denne strategien skal være ferdig utformet innen første halvår i 2021.  

  • Vi ber utenriks- og forsvarskomitéen ta inn i sine merknader til budsjettet at forskningen skal ha en klar sivil forankring, og det må foreligge en plan for finansiering av veteranforskningen i strategien. 

Kapittel 1700 Forsvarsdepartementet 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Post 21 dekker både forvaltning og utbetaling knyttet til intopserstatningen. SIOPS er fornøyde med at anmodningsvedtak nr. 56 og 57, knyttet til klageadgang for de skadd etter 2010, er ferdigstilt. Vi forventer at ordningen vil tre i kraft ved nytt budsjettår.  

SIOPS registrerer at saker som omfatter klage for de skadd etter 2010 skal omfattes av den samme budsjettposten som de som er skadd mellom 1978-2010, samt at kostnader knyttet til å søke FN-erstatning også skal fordeles på post 21. Posten foreslås videreført på om lag samme nivå som saldert budsjett for 2020.  

Etter behandling av Dok 8 101 S i Stortinget er det rimelig å anta at det kan medføre noen økte kostnader til denne posten. SIOPS mener derfor det må tas høyde for i fremtidige budsjettforslag. Det har også kommet tydelige politiske signaler om en frykt for at denne posten, gjennom avslag på søknader om erstatning, har blitt forsøkt innstrammet av økonomiske hensyn. Dette mener SIOPS er en uverdig behandling av våre skadde veteraner og ber utenriks- og forsvarskomitéen om å opprettholde posten på dagens nivå og eventuelt øke den, dersom det viser seg at flere som har fått avslag tidligere, likevel har rett på erstatning.  

Kapittel 1720 Forsvaret 
Post 01 Driftsutgifter 

Ivaretakelse av personell før, under og etter operasjoner i utlandet 

I forslag til Statsbudsjett foreslås det å sette av 1,5 mill. Kroner til uavhengig tilsyn av Forsvarets helsetjenester i utlandet. Dette er et godt tiltak som kan gi verdifulle erfaringer på forebyggende behandling og hvordan vi tar vare på våre styrker under oppdrag.