Innspill representantforslag 7 S

Høring representantforslag Dokument 8:7 S (2020-2021)

Viser til representantforslag 7 S om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmor beredskap i heile landet. Den norske jordmorforening støtter alle de 9 forslagene som stortingsrepresentantene har lagt frem.

Den norske jordmorforening har de siste 10 årene jobbet med å synliggjøre at det er en for lav grunnbemanning inne på de store fødeavdelingene. I samme tidsperiode har vi fått flere oppgaver og det har vært mange omorganiseringer som har ført til redusert bemanning og en reduksjon i støttepersonell.

Rapporten fra Helsedirektoratet viser at bemanningen må styrkes. Vi er glade for at helseministeren tok initiativ til en slik rapport. Rapporten kom i mars vi har ikke fått tilbakemelding på at noen av helseforetakene har gjort noe med bemanningen til tross for at de fikk i oppdrag av helseministerne i juni å se på bemanningen opp mot rapporten. Det er satt ned ulike utvalg i noen av helseforetakene, men utvalg og rapporter løser ikke de utfordringene vi står ovenfor på fødeavdelingene i dag. I vår medlemsundersøkelse fra 2019 svarer 52% at de har vurdert å slutte som jordmor. I den senere tid har mange jordmødre sluttet i helseforetakene, bare i Stavanger har det i 2020 sluttet 17 jordmødre. Nå melder flere kvinneklinikker og fødeavdelinger at de ikke får søkere til utlyste jordmorstillinger. Dette gjelder blant annet Drammen, Stavanger, Haugesund, Kongsberg, Ahus og Ous. Det er ikke lengre en fare for krise på fødeavdelingene rundt om i landet det er en krise. Korona epidemien har gjort det vanskeligere å få inn vikarer fra Danmark og Sverige. Det har vist hvor sårbar vår tjeneste er når vi har gjort oss avhengig av vikarer for å drifte fødeavdelingene. Den norske jordmorforening mener at det må legges til rette for at fødeavdelingene i hovedsak blir bemannet av jordmødre med bosted i Norge. Det må settes inn tiltak som, bedre arbeidsforhold, 100% stillinger og lønn som virkemiddel. I tillegg må jordmødre få avsatt tid til kompetanseheving.

 

Følgetjenesten

Til tross for at helseforetakene har fått i oppdrag å kartlegge og sørge for at følgetjenesten er på plass får vi mange tilbakemeldinger fra jordmødrene om at følgetjenesten er mangelfull. Det må bli et lovfestet krav at fødekvinner med mer enn 90 minutter fra sin boligadresse kan få følge av jordmor. I noen kommuner sliter de med å få jordmødre til denne tjenesten, dette fordi det blir lyst ut 40% stillinger. Ingen kan flyttet til en ny kommune for 40% jobb. Den norske jordmorforening mener det må tilbys 100% stillinger og at det er mulig dersom kommunene bruker den kompetansen en jordmor har innenfor hele kvinnehelsefeltet.

 

Rammefinansiering av fødselsomsorgen

Allerede i 2015 tok Den norske jordmorforening opp med helsedirektoratet at fødeavdelingene må sees på som akuttavdelinger. Gjennom arbeidet med rapporten «endringer i fødepopulasjonen» ble dagens finansieringssystem gjennomgått. ISF mener vi er spesielt problematiske for fødselsomsorgen da vi får best betalt for komplikasjonene. I veldig mange foretak regnes ISF inntekten helt ned på klinikknivå. Dersom vi gjør en god jobb og unngår komplikasjoner rammer dette avdelingen hardt med færre inntekter og  i neste omgang må det nedbemannes. Derfor støtter vi at fødeavdelingene i større grad må rammefinansieres. Det vil ta tid å få på plass en ny finansering som treffer bedre. Vi trenge derfor strakstiltak for å øke bemanningen og sikre at jordmødre og gynekologer blir på sykehusene. Med strakstiltak mener vi økte bevilgninger og en skjerming av innsparinger på fødeavdelingene i 2021. Vi vet at mange kvinneklinikker og fødeavdelinger har fått krav om å spare flere millioner kroner.

 

Jordmor rekruttering og økt utdanning

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland uttalte til dagsnytt 18, første desember at de har økt kapasitetene på jordmødre ved å opprette en utdanning i Stavanger. Dette stemmer ikke, det er riktig at Stavanger nå får dekket sitt lokale behov, men når utdanningen i Stavanger ble opprettet måtte utdanningen i Bergen redusere antall studenter. Totalt vil det i 2021 være utdannet 3 flere jordmødre, året etter øker det med 1.

Den norske jordmorforening mener at det må settes ned et utvalg som ser på hvordan vi kan øke utdanningskapasiteten og samtidig sørge for gode nok praksis situasjoner på sykehusene. Det tar tid å utdanne jordmødre, vi må derfor sørge for at de som er utdannet blir i yrket.

Ved flere aneldninger trekkes det frem at det er ansatt flere jordmødre i kommunen, dette er bra og gir de gravide en bedre tjeneste i svangerskapsomsorgen. den fødende er da bedre forberedt når hun kommer til fødeavdelingene. Men det hjelper ikke på bemanningen inne på føde og barselavdelingene. Føde og barselkvinnen har også krav på god og trygg oppfølging inne på sykehuset. Da må bemanningen være forsvarlig. 

Det er jordmor mangel i Norge. Årsakene er sammensatt, mange jordmødre går av med pensjon de neste årene, men dessverre slutter mange jordmødre og går over i andre yrker. Dersom Norge skal ha en av verdens tryggeste fødselsomsorg i fremtiden må det gjøres noe nå.

 

Kari Aarø

Poltisk leder Den norske jordmorforening