Høringsinnspill fra Norsk Flygerforbund

Høring: Videokonferansehøring: 4 representantforslag om luftfart
Innspillsdato: 06.01.2021

Høringsnotat ifbm. fire representantforslag om luftfart

                                                                                     

 

  1. januar 2021

 

Høringsnotat vedr. fire representantforslag om luftfart fra Norsk Flygerforbund

Dokument 8:50 S (2020-2021), Dokument 8:57 S (2020-2021), Dokument 8:58 S (2020-2021), Dokument 8:83 S (2020-2021)

Norsk Flygerforbund er glad for at de politiske partiene på Stortinget viser forståelse for de store utfordringene norsk luftfart står i som følge av koronaepidemien. De ulike tiltak som er satt inn til nå har vært helt nødvendige. Pandemien har dog rammet luftfarten spesielt hardt, det er derfor avgjørende med et fortsatt sterkt fokus og treffsikre økonomiske tiltak for å kunne bevare en fremtidig norsk luftfart og vår nasjonale luftfartsinfrastruktur. Stortinget har nå en unik mulighet til å bidra til å peke ut en ny kurs for en sosialt ansvarlig og økonomisk og klimamessig bærekraftig post Covi19 luftfart.

De fire representantforslagene tar alle opp i seg konkrete utfordringer for norsk luftfart, og vi vil derfor oppfordre Transport- og kommunikasjonskomiteen til i så stor utstrekning som mulig komme frem til en felles innstilling som legges frem til behandling i Stortinget.  

Vi ber spesielt om at partiene samler seg om en felles innstilling om de konkrete representantforslagene som omhandler sikkerhet, rettferdig konkurranse og sosiale rettigheter.  Uten dedikert innsats for å støtte og gjenopprette bransjen på en sosialt ansvarlig måte står vi i nær fremtid, overfor varig skade på en næring som leverer kritisk infrastruktur og sysselsetter titusenvis av ansatte.

Alle negative forhold ved luftfarten som har eksistert før Covidkrisen har nå et oppdemmet behov for prioriterte treffsikre tiltak for å sikre at norsk luftfart skal evne å understøtte samfunnets behov for luftfartstjenester på andre siden av krisen. Vær derfor ambisiøse på vegne av luftfarten og spesielt offensive i kampen for arbeidstakerrettigheter og mot kreative selskapsstrukturer. Forretningsmodeller som hindrer rettferdig konkurranse og ødelegger ansattes arbeids- og lønnsvilkår må bekjempes. Flere av forslagene som fremmes bidrar til å adressere dette.

Det pekes i forslagene på at urettferdig konkurranse rammer ansatte. Formålet med Stortingets krisetiltak og kompensasjonsordninger må være å bevare norske arbeidsplasser. Vi vil derfor understreke at det er behov for en tydelig presisering av at norske arbeidsplasser skal bevares i den endelige innstillingen.

Vi vil også anmode komiteen om at det i kommende tiltak som rettes inn mot luftfarten og flyselskapene legger til grunn for å bevare norske arbeidsplasser, og at det stilles krav til flyselskap som tar del i krisepakker, kompensasjonsordninger eller statlig støtte ikke erstatter eksisterende norske arbeidsplasser med utenlandske. Stortinget bør videre slå fast at det er sosialt ansvarlige flyselskap som skal støttes.

 

Det er bra at Stortinget i sine krisepakker har gitt flyselskapene avgiftsfritak og bevilget midler til kompensasjon til FOT-rute-operatører og statlig kjøp av innenlandske flyruter. Ved eventuelle fremtidige kompensasjonsbevilgninger må det sikres at dette kun gis til eksisterende norske operatører.

Vi vil gi full støtte til forslaget om at norsk arbeidslovgivning med tariffavtaler skal legges til grunn ved utlysing av anbud på FOT-rutene, også etter overføring til fylkeskommunene. Ved anbud på FOT-ruter må det også stilles krav som sikrer at alle passasjerer får et tilbud om gjennomgående reiser og gjennomgående bagasje, og at det stilles strenge krav til erfaring fra vinteroperasjoner på kortbanenettet.  

Vi har tidligere advart mot regionalisering av kjøp av såkalte FOT-ruter, og mener fortsatt det var feil beslutning å overføre ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene. En nasjonal luftfartsstrategi må videre være tuftet på mer helhetstenkning og mindre fragmentering av luftfartspolitikken.

Vi har ved flere ganger foreslått at Stortinget må behandle en nasjonal luftfartsstrategi i form av en stortingsmelding. Vi ber igjen om at Stortinget ber regjeringen om å legge frem en egen stortingsmelding om luftfart. Dette viktige området i norsk infrastruktur fortjener en egen stortingsmelding, og Stortingets aktive deltagelse i utformingen av fremtidens luftfart.

Innlands helikoptersektor er preget av en langt større ulykkesstatistikk enn resten av bransjen. Stortinget har nå mulighet til å gjøre luftfart enda tryggere, ved å be om at det stilles strengere krav for innlands helikopteroperatører.  Vi har gjentatte ganger sammen med LO og EL & IT Forbundet bedt om at regjeringen sørger for at offentlige innkjøpere av innenlands helikoptertjenester gjennomgår og stiller strengere flysikkerhetskrav ved kjøp av disse tjenestene. Vi vil derfor sterkt anmode komiteen om å samle seg om en felles innstilling omkring dette punktet.

Vi oppfordrer også komiteen til å se på anbefalingene som ble gitt av luftfartsutvalget i NOU 2019: 22.

 

Med vennlig hilsen

Yngve Carlsen,                                                                                    
forbundsleder