Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, - Dokument 8:46 S (2020-2021)

Høringsuttalelse:

Den norske jordmorforening takker for muligheten til å komme med innspill på denne høringen og stiller oss bak mange av de foreslåtte endringene. Vi ønsker imidlertid å kommentere følgende:

Nyere forskning viser at gravide kvinner med innvandrerbakgrunn er en utsatt gruppe som er assosiert med en økt risiko for en rekke uheldige svangerskapsutfall. Dette gjelder blant annet risiko for dødfødsel, prematur fødsel, lav Apgar score og morkakeløsning. Det finnes lite litteratur om svangerskapsutfall blant papirløse migranter i europeisk setting, men den litteraturen som finnes viser at papirløse kvinner i Europa er forbundet med økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt. Den samme systematiske oversiktsartikkelen peker på at asylsøkere i Europa er forbundet med økt sykelighet og dødelighet hos mor. Dette er interessant da asylsøkere trolig har et bedre utgangspunkt enn papirløse.

Slik det er i dag får papirløse noe oppfølging i Oslo og i Bergen. Den norske jordmorforening foreslår at hjelp i forbindelse med svangerskap-, fødsel og barseltid bør gis uavhengig av hvor i landet kvinnen oppholder seg. Det er viktig at tilbudet er tilgjengelig og gis til kvinner der de befinner seg.

 

Videre foreslår Den norske jordmorforening at Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket presiserer under § 5.Rett til helsehjelp som ikke kan vente mv. følgende:

Nå:                        b)            nødvendig helsehjelp før og etter fødsel

Forslag:                b)            gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels - og barselomsorg

Bakgrunnen for dette forslaget er at hva som er nødvendig helsehjelp før og etter fødsel er lite spesifikt og Den norske jordmorforening er bekymret for om dette kan bidra til at hjelpen som tilbys ikke vil være av god nok kvalitet. Vi mener også at hjelp i svangerskap og barseltid bør nevnes spesifikt da denne oppfølgingen er svært viktig med tanke på å oppdage eventuelle risikosvangerskap som krever spesiell oppfølging, samt betydningen av å avdekke kvinner med psykiske plager i svangerskap og barseltid. Forslaget er også i tråd med hva som står på Helsenorge om hjelp til gravide uten lovlig opphold: «Gravide har full rett til svangerskaps-, fødsels – og barselomsorg, og abort.»

Videre ønsker Den norske jordmorforening å poengtere at det er to individer en skal ivare ta her (mor og barn), og mulig flere ved flerlingsvangerskap eller hvis en inkluderer hele familien i ligningen. Spesielt ønsker vi å understreke at de negative konsekvensene etter en dødfødsel er store med både på lang og kort sikt for mor, partner, familien og samfunnet for øvrig. Når det gjelder papirløse migranter kan en også spørre seg om hva som er verdien av et gratis helsetilbud dersom tilbudet ikke er kjent. Å endre lovverket er derfor ikke nok, informasjon om helsetilbudet må også gjøres kjent i de kretser der dette er nødvending. Det kan i seg selv være en stor utfordring da papirløse migranter ansees som en hard-to-reach/hard-to-study population.

Det bør planlegges for finansiering slik at man sikrer denne gruppen gratis prevensjon, fortrinnsvis LARC. Dette er et av spørsmålene vi får fra jordmødre som møter denne gruppen i kommuner der de ikke har helsesenter for papirløse.

Tolk i helsetjenesten

Du skal få informasjon om din helse, sykdom og behandling på et språk du forstår. Som pasient med begrensede norskkunnskaper har du rett til tolk på ditt foretrukne språk.

 

Med vennlig hilsen 

Kari Aarø

politisk leder

 

Karolina S. Mæland, Nils‐Halvdan Morken,  Erica Schytt,  Vigdis Aasheim  Roy Miodini Nilsen (2020). Placental abruption in immigrant women in Norway: a population‐based study

Vik, E. S., Aasheim, V., Schytt, E., Small, R., Moster, D., & Nilsen, R. M. (2019). Stillbirth in relation to maternal country of birth and other migration related factors: a population-based study in Norway. BMC pregnancy and childbirth, 19(1), 5.

Vik, E. S., Nilsen, R. M., Aasheim, V., Small, R., Moster, D., & Schytt, E. (2020). Country of first birth and neonatal outcomes in migrant and Norwegian-born parous women in Norway: a population-based study.

Gieles, N. C., Tankink, J. B., van Midde, M., Düker, J., van der Lans, P., Wessels, C. M., ... & Rijken, M. J. (2019). Maternal and perinatal outcomes of asylum seekers and undocumented migrants in Europe: A systematic review. European journal of public health, 29(4), 714-723.

Heazell, A.E.P., et al., Stillbirths: economic and psychosocial consequences. The Lancet, 2016. 387(10018): p. 604-616. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00836-3.