Tannlegeforeningens innspill til høring om Prop. 92 L , Dokument 8:111 S, Dokument 8:119 S

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å delta i høring om Prop. 92 L (2020-2021), Dokument 8:111 S (2020-2021), Dokument 8:119 S (2020-2021).

NTF vil benytte anledningen til å påpeke betydningen av et godt fungerende tannhelsetilbud til mennesker med rusproblemer og avhengighet, spesielt er det viktig når man skal forsøke å komme seg ut av rusavhengighet. Dette er ikke gitt oppmerksomhet hverken i NOU 2019:26 eller i denne proposisjonen til Stortinget.

Betydningen av god oral helse

Oral helse påvirker fysisk og psykisk helse og motsatt. Problemer knyttet til den orale helsen kan føre til store smerter og vanskeligheter med å ta til seg næring. Det kan også føre til at det er meget krevende å ha et sosialt liv og å mestre for eksempel en normal jobbsituasjon.

Personer med rusproblemer og avhengighet har ofte orale helseutfordringer og det er svært viktig at dette også avhjelpes for at personer med rusproblemer og avhengighet skal klare å få et velfungerende liv.

Utfordringer for personer med rusproblemer og avhengighet

Den offentlige tannhelsetjenestens har ansvar for tannhelsetilbudet til noen av dem med rusutfordringer.  

Behandlingen som den offentlige tannhelsetjenesten gir, skal sikre at pasientene oppnår akseptabel oral helse. Dette innebærer at brukeren ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen, at brukeren har tilfredsstillende tyggefunksjon, og at brukeren kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene. Tannhelsepersonalet må alltid vurdere i det enkelte tilfellet hva som er nødvendig og forsvarlig tannbehandling for den enkelte pasient, og tilpasse behandlingen deretter.

Tilbudet fra DOT er viktig, men det er svært mange med rusproblemer og avhengighet som faller utenfor disse gruppene. De har ikke noe tilrettelagt tilbud og må betale for sin egen tannbehandling som alle andre voksne i Norge. Vi ser ofte at disse menneskene ikke prioriterer tannbehandling, enten fordi de ikke har penger eller fordi det rett og slett er for krevende å ta ansvar for sin egen orale helse.

Tannlegeforeningen opplever også at det er et problem at ordningene for denne gruppen opphører hvis man kommer seg ut av institusjon eller ut av LAR-systemet. De får altså ikke støtte til oral rehabilitering hvis de kommer seg ut av rusavhengigheten. Dette er en svakhet ved dagens system. Disse menneskene bør få stønad, for eksempel gjennom folketrygdens stønadsordning, til oral rehabilitering. Dette ville styrke sjansene for at man raskere vil komme tilbake i samfunnet.

Vårt viktigste budskap til komiteen er at det må legges bedre til rette for samarbeid og koordinering på tvers av forvaltningsnivåer og tjenester for at tannhelsetilbudet for personer med rusproblemer og avhengighet skal fungere. Vi må sikre at de som har krav på et lovfestet tannhelsetilbud får det, og det bør vurderes å gi de som i dag ikke har rett til et lovfestet tilbud stønad til nødvendig tannbehandling, for eksempel gjennom folketrygdens stønadsordning.  

Rådgivende enheter for narkotikasaker

Departementet vil innføre en kommunal plikt til å etablere en rådgivende enhet for narkotikasaker. Enheten skal ta imot personer som er ilagt møteplikt av politiet i henhold til ny bestemmelse i politiloven § 9 c og personer som er ilagt møteplikt som vilkår for påtaleunnlatelse mv. Departementet foreslår at plikten fastsettes i ny § 3-9 b i helse- og omsorgstjenesteloven. Enheten skal fungere som møtepunkt og gi tilpasset råd og veiledning, og informasjon om risiko og mulige konsekvenser av narkotikabruk og, etter samtykke, kartlegge eventuelt tjenestebehov og tilby nødvendig behandling og oppfølging.  

Departementet ønsker ikke å gi regler om standardisering av enhetens virksomhet eller innføre særlige krav til kompetanse som skal inngå i enheten, men de ser behov for at det utvikles en likeverdig praksis i kommunene. De vil derfor gi Helsedirektoratet i oppdrag å utforme faglige retningslinjer/forskrift for enhetens arbeid. Dette kan inkludere regler om organisering og innhold, og også krav om samhandling med andre tjenester.

NTF støtter dette og vil påpeke viktigheten av at enheten også inkluderer kartlegging av oral helse i sitt arbeid og at de bidrar til at disse personene også får tilbud om adekvat behandling og oppfølging i tannhelsetjenesten. For å utføre disse oppgavene er vil det antageligvis være nødvendig at enheten knytter til seg odontologisk kompetanse.

Det vil være helt avgjørende med et godt samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og tjenester for disse menneskene. Oral helse og tannhelsetjenesten er ikke nevnt i proposisjonen som en tjeneste det er viktig å samarbeide med. Det understreker at det er behov for å påpeke viktigheten av dette i de faglige retningslinjene/evt. forskriften som skal utarbeides for å sikre et adekvat og helhetlig helsetilbud til mennesker med rusproblemer og avhengighet.

Ved eventuelle spørsmål kan følgende kontaktes:

President Camilla Hansen Steinum, 99 69 71 20 / chs@tannlegeforeningen.no

Politisk rådgiver Øyvind Berdal, 45 85 04 97 / ob@tannlegeforeningen.no