Høringsinnspill fra Grønt Helsevesen

Høring: Videokonferansehøring for representantforslag om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren
Innspillsdato: 15.04.2021

Grønt Helsevesens innspill til forslag om utarbeidelse av en klimaplan for helsesektoren

Det internasjonalt anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet har konstatert at klimaforandringene er vår tids største helseutfordring og en alvorlig trussel mot folkehelsen både lokalt og globalt (1). Spredning av smittsomme sykdommer, vannmangel, tapt matproduksjon og følgende underernæring, og ressursknapphet er bare noen av de mange helsemessige konsekvensene klimaendringene vil føre til. 

Grønt Helsevesen er derfor svært glad for og støtter representantforslaget til SV om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren. For at dette skal kunne bli en realitet ønsker vi å komme med ytterligere presiseringer av representantforslaget som vi mener vil styrke målet om en klimanøytral helsesektor. Vi foreslår derfor følgende presiseringer til representantforslaget: 

  •  Målet om en klimanøytral helsesektor må være mer konkret. Det er nødvendig med et klart mål om når og hvordan den norske helsesektoren skal bli klimanøytral, med tydelige delmål.
  • Det må utarbeides et presist og konkret klimabudsjett som er forankret i kartlegging av hvorklimagassutslippene i den norske helsesektoren stammer fra. 
  • Det må presiseres at klimaplanen gjelder både spesialist - og primærhelsetjenesten.

Helsesektoren står for en stor andel av utslipp fra offentlig sektor (39 % i England) (2). Sektorer under direkte statlig kontroll fordrer mer handling fra myndighetene. For å kunne utarbeide en konkret og oppnåelig klimaplan for den norske helsesektoren er det dermed nødvendig at Stortinget kommer med en klar og konkret målsetting om når og hvordan den Norske helsesektoren skal bli klimanøytralt. 

Helsesektoren har i stor grad vært distansert fra den politiske innsatsen for å takle klimaendringer, både når det kommer til klimagassutslipp fra helsesektoren og til helsekonsekvenser av klimaendringene. Vi er dermed glade for at representantforslaget fremmes i Stortinget, men det er fremdeles er en lang vei å gå. Vi trenger politisk engasjement og vilje til å redusere klimagassutslippene i helsesektoren, samt å anerkjenne klimakrisen som en helsekrise.  

For å kunne gjennomføre kutt i klimagassutslipp fra helsesektoren er man nødt til å kutte utslippene i hele verdikjeden. Organisasjonen Heath Care Without Harm har i sin rapport fra 2020 (3) kartlagt hvor klimagassutslippene i helsesektoren kommer fra globalt; den største delen, hele 71% av utslippene, kommer fra forsyningskjeden. Dette inkluderer produksjon, transport og tilgjengelighet av varer som legemidler og andre kjemikalier, mat, landbruksprodukter og medisinsk utstyr og instrumenter. Vi ønsker å bemerke at disse tallene er globale, noe som illustrerer nødvendigheten og behovet for en nasjonal kartlegging av klimagassutslipp fra den norske helsesektoren.  

Helse Bergen har de siste årene utarbeidet et energi- og klimaregnskap (4), med denne rapporten som eksempel bør det årlig utgis et nasjonalt energi- og klimaregnskap fra den norske helsesektoren som inkluderer både spesialist – og primærhelsetjenesten. I stortingsforslaget står det at «klimabudsjettet må inkludere utslipp fra drift, innkjøp, transport og bygg» –vi ønsker dermed at Stortinget utarbeider et presist og konkret klimabudsjett som er forankret i kartleggingen av hvor klimagassutslippene i den norske helsesektoren kommer fra. Denne kartleggingen bør fordeles etter Greenhouse Gas Protocol sine tre grupperinger av omfang, «Scope 1-3».  

I 2015 ble alle sykehusene i Norge miljøsertifiserte. Resultatet av miljøsertifiseringen, fremlagt i spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 (5), viser at klimagassutslippene fra det Norske spesialisthelsetjenesten økte fra 2018-2019. Dette er ikke godt nok, og viser dessverre at miljøsertifiseringen ikke er et tilstrekkelig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra den norske helsesektoren.  

Den britiske helsesektoren (NHS) leder an i arbeidet mot en klimanøytral helsesektor ved å ha forpliktet seg til å bli klimanøytralt med spesifikke mål for når (6). Dette skal gjøres gjennom å kutte utslipp som helsesektoren har direkte kontroll over med 80% innen 2032 og 100% in 2040 , men utslipp fra hele verdikjeden skal kuttes med 80% innen 2039 og 100% innen 2045 (6). Klimarapporten fra den engelske helsesektoren viser at det er mulig å gjøre to ting på en gang; levere gode helsetjenester og jobbe for å redusere klimagassutslippene. 

Klimakrisen er en helsekrise, og helsesektoren er selv nødt til å bidra i kampen mot klimaendringene. Ved å skape en klimanøytral helsesektor vil en også skape en helsesektor som er bedre rustet til å takle fremtidige helseutfordringer. En grønn investering i dagens helsesektor vil kunne spare helsesektoren for fremtidige kostnader som følge av de helsemessige konsekvensene av klimaendringene og bedre folkehelsen.  

Helsearbeidere over hele landet er allerede motivert i kampen mot klimaendringer. Vi må lytte til de i klinikken som står ovenfor konsekvensene av klimaendringene hver eneste dag. Sammen med helsearbeidere kan man utarbeide gode tiltak i form av reduksjon av klimagassutslipp som vil skape en bedre klinisk hverdag for alle. Allikevel er mange av de nødvendige tiltakene utenfor kontrollen til den enkelte helsearbeider, dette være seg globale forsyningskjeder, stimulering av forskning og innovasjon, og tilrettelegging for valg av lavkarbonalternativer. Det er her politikerne må på banen.   

Argumentene og de grønne løsningene er mange, nå trengs det politisk vilje for å sette de til verks. Grønt Helsevesen anmoder Stortinget om å støtte SV sitt forslag for å utarbeide en klimaplan for helsesektoren. 

Mvh
Grønt Helsevesen (gronthelsevesen@gmail.com) (https://www.gronthelsevesen.org/)
Referanser: 

  1. https://www.thelancet.com/countdown-health-climate  
  2. http://documents1.worldbank.org/curated/en/322251495434571418/pdf/113572-WP-PUBLIC-FINAL-WBG-Climate-smart-Healthcare-002.pdf(Side 3) 
  3. https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf 
  4. https://docplayer.me/123238036-Helse-bergen-hf-energi-og-klimaregnskap-anskaffelser-i-helsesektoren-haukeland-universitetssjukehus-utfort-av.html 
  5. https://helse-midt.no/Documents/2020/Spesialisthelsetjenestens%20rapport%20for%20samfunnsansvar%202019.pdf 
  6. https://www.england.nhs.uk/greenernhs/wp-content/uploads/sites/51/2020/10/delivering-a-net-zero-national-health-service.pdf