Høringsinnspill fra Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Høring: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Innspillsdato: 25.10.2021

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon statsbudsjettet 2022

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er landet største interesse- og paraplyorganisasjon på rusfeltet. Vi er 139 medlemmer. Det er virksomheter og organisasjoner over hele landet og fra alle deler av rusfeltet. Fagrådet er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi bidrar i høringer og med innspill for å påvirke norsk alkohol- og narkotikapolitikk. Fagrådet samler og formidler kunnskap – fordi rus påvirker menneskers liv. Les mer om oss på rusfeltet.no.

Fremtidens ruspolitikk tar sikte på å forebygge fremfor å reparere. Det fordrer en forebyggingsoffensiv. Vi må ha en kunnskapsbasert ruspolitikk som bygger på solidaritet og respekt for enkeltmenneske.  


Rusfeltet må fortsatt prioriteres økonomisk.
Å sikre en forpliktende økonomisk prioritering av rusfeltet i kommunene og spesialisthelsetjenesten er nødvendig.  Ideell sektor yter nødvendige tjenester både på kommunalt og spesialisthelsetjeneste nivå og trenger forutsigbarhet. 
Vi har de siste 8 årene hatt den gylne regel som bidratt til oppmerksomhet rundt Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Det legges opp til en samlet aktivitetsvekst innenfor spesialisthelsetjenesten, kap 732 og 734. Innenfor TSB er det signaler om at en vil redusere antall sengeplasser. Fagrådet er bekymret for at vi får samme utviklingen som vi har sett innen psykisk helsevern hvor det antall sengeplasser er betydelig redusert og liggetiden er for kort. Innenfor psykisk helsevern er det fagmiljøer som hever røsten og melder bekymring. Fagrådet mener det er nødvendig for komiteen å gi et tydelig signal om fortsatt prioritering av rus og psykisk helsevern. Videre økt ruskompetanse i BUP, etablere TSB ung og fortsatt styrke FACT

Det er flere satsninger innen kommunal rus og psykisk helse som Fagrådet støtter og som gjerne kan forsterkes i lys av erfaringene fra pandemien, kap 765. Vi er overrasket over at 100 millioner til å etablere rådgivende enheter gis som en del av rammetilskuddet til kommunene over Kommunaldepartementet. Vår erfaring er at «alt» ikke kommer frem. Den nye regjeringen erkjenner dette i Hurdalsplattformen hvor en ønsker en ny Opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler. Det er behovet for å styrke ulike lavterskel tilbud til helsepersonell, men også for arbeid og aktivitet. Det bør vurderes å innføre rask rushjelp etter modell av rask psykisk helsehjelp. Det kan og bør vurderes sammen med etablering av rådgivende enheter i kommunene. For flere vil det handle om å styrke etablerte tjenester.   

Til Nasjonal overdosestrategi bevilges det 14 millioner kroner som er det samme som 2021 til tross for at vi 2020 hadde rekordmange narkotikautløste dødsfall, totalt 324 mennesker døde. Vi erkjenner at det ikke er noe quick-fix, men her bør det et krafttak til, ingen grunn til å ikke styrke de tiltak som vi vet har effekt. Et slikt tiltak er å sikre nalokson nesespray til hele landet. I dag er det ca 50 kommuner som har det i følge Helsedirektoratet.

 Fjerne egenandel ved rusbehandling.
Fagrådet mener det vil være samfunnsmessig riktig å fjerne egenandel ved behandling av rusrelaterte lidelser. Det er i tråd med Nordheim-utvalgets forslag som sier; Den samfunnsmessige gevinsten er større ved å få flere i behandling enn hva staten tar inn i egenandel for gruppen. Ruspasienter er en gruppe som mest sannsynlig er underbehandlet og ikke minst gjelder det for pasienter med alkoholavhengighet.

Økonomisk støtte til Fagrådet
Vi er fremdeles forundret over den forskjellsbehandling som foregår overfor paraplyorganisasjonene innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Det er i dag 3 etablerte paraplyorganisasjoner. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er den eneste som ikke er på statsbudsjettet. Vi må søke Helsedirektoratet om støtte hvert år og sjelden pris- og lønnsjustert støtte. Den offentlige stønaden er svært ulikt fordelt. Vi prøvde å visualisere dette, men dette systemet aksepterte ikke figurer eller så mestret jeg det ikke 

Tallene gjengis
Økonomisk støtte
Actis 16,4 mill foreslått for 2022
Rådet for psykisk helse 4,4 mill foreslått for 2022
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon ? for 2022, 3,650 mill i 2021

Medlemstallene
Actis 35 medlemmer
Rådet for psykisk helse 31 medlemmer
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon 140 medlemmer