Høringsinnspill fra Aktivitetsalliansen

Høring: Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Innspillsdato: 03.11.2021

Innspill til helse- og omsorgskomiteens høring for statsbudsjettet 2022

Innledning

Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel innen forebyggende helse. Aktivitetsalliansen avgir med dette vårt innspill relatert til statsbudsjettets område 10.10 Folkehelse m.v., samt tilhørende områder i Hurdals-erklæringen, der det er relevant.

 

Kort om Aktivitetsalliansen

Aktivitetsalliansen består av Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, VIRKE Trening, Norsk Sportsbransjeforening, Roede og Gjensidigestiftelsen.

Til sammen representerer vi over 1,1 millioner medlemskap. Vårt mål er å fjerne hindringer og legge til rette for mer fysisk aktivitet og inspirere flere til å ta sunne valg.

Aktivitetsalliansen ønsker å utfordre og inspirere befolkningen, fagmiljøer og politikere gjennom de tre plattformene; 10 tips til politikere, 15 aktivitetstips til befolkningen og 10 spådommer om fysisk aktivitet i fremtiden, som alle finnes på aktivitetsalliansen.no.

 

Derfor burde vi bevege oss mer

Fysisk aktive lever lenger, er friskere og mer robuste mot sykdom, motgang og kriser i livet. En inaktiv person som blir moderat fysisk aktiv kan få drøyt åtte ekstra leveår med god helse. Dersom alle fulgte anbefalingene om 30 min fysisk aktivitet om dagen ville dette gi en samfunnsøkonomisk velferdsgevinst på 239 milliarder kroner (Hdir 2014).

Kun 3 av 10 oppfyller i dag myndighetens anbefalinger om minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet pr uke, og Norge ligger langt bak WHO-målet om å redusere fysisk inaktivitet med 10 % innen 2025 (Statsbudsj 2022). Det er derfor viktig å prioritere fysisk aktivitet i større grad i det forebyggende helsearbeidet.

 

Hurdals-plattformen

Hurdals-plattformens ambisjon om et fremtidig helsevesen i verdensklasse knyttes til å prioritere forebygging som et sentralt virkemiddel (s. 6).

Daglig fysisk aktivitet i skolen nevnes flere steder, og vi ser frem til at Regjeringen setter kraft bak gjennomføring av dette viktige tiltaket. En mer aktiv barndom og tidlig kunnskap om fysisk aktivitet og sunt kosthold øker sjansen radikalt for å etablere sunne vaner som varer også inn i voksenlivet. Derfor er daglig fysisk aktivitet, helst en time hver dag, så utrolig viktig!

Et uttalt mål i plattformen er å sørge for gratis utlån av utstyr til aktivitet og friluftsliv til alle som trenger det. Dette vil senke terskelen for å være fysisk aktiv for mange,

Under avsnittet om folkehelse står det at Regjeringen vil gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Det er bra, så lenge det ikke går ut over den fysiske aktiviteten som gjøres i andre sammenhenger, og som kan være like viktig for helsa og livskvaliteten til flere grupper.

Det beste aktiviteten er den aktiviteten du får gjort. For noen er det helgeturen ute i naturen som motiverer mest. For andre er trening på det langåpne treningssenteret det man rekker om kvelden. For en annen gruppe er det kanskje aktivitet til og fra jobb som er mulig.

Aktivitetsalliansen likestiller fysisk aktivitet, og vi heier på alle gjør det lettere å være mer fysisk aktive, uavhengig om tilbudet er i offentlig, privat eller frivillig regi. . Og at det skjer på en måte som er realistisk, motiverende og som passer folks livssituasjon. Først da blir det et bærekraftig virkemiddel innen forebyggende helse som kan integreres i den enkelte over tid.

Psykisk helse er et prioritert område i plattformen, men vi savner fysisk aktivitet blant virkemidlene i forebygging og behandling av psykiske lidelser. Nyere forskning viser at fysisk aktivitet motvirker depresjon, stress og utbrenthet, og er noe av det beste man kan gjøre for god hjernehelse, mental kapasitet og psykisk helse (Hjelle 2018).

 

Nærmere om statsbudsjettet

Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet

Et av tiltakene som nevnes flere ganger i budsjettet er den Nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet (2020-2029), som den forrige regjeringen fikk på plass med deltakelse fra mange engasjerte aktører. Her er det lagt ned mye godt arbeid! Handlingsplanen inneholder en rekke gode beskrivelser og konkrete forslag til tiltak, som vi forventer at den nye regjeringen følger opp.

Aktivitet som medisin

Fysisk aktivitet anbefales i forebygging og behandling av mer enn 33 sykdommer og lidelser (Aktivitetshåndboken). Trening reduserer risikoen for å få kreft og øker sannsynligheten for overlevelse. Fysisk aktivitet hjelper mot smerter og psykiske lidelser og kan redusere behovet for medikamenter. Denne aktivitetsmedisinen er nesten kostnadsfri og nærmest uten bivirkninger. Hvorfor tar vi ikke mer av den?

Fire av fem går til fastlegen minst en gang i året, men kun 1 av 3 snakker med legen sin om fysisk aktivitet. Her går samfunnet glipp av en stor helsegevinst, som er nesten gratis!

Forslag: Fastleger motiveres gjennom incentiver; til å snakke med pasientene om fysisk aktivitet som medisin på lik linje med andre typer medisiner, der dette kan ha en forebyggende og/eller behandlende effekt.

Mer relevant kommunikasjon med befolkningen

Myndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet bør i større grad ta utgangspunkt i at folk lever svært ulike liv:

En baker er gjerne aktiv på jobb og sitter lite stille. Hva innebærer det? Ved å trene kondisjon og styrke et par ganger i uka vil bakeren møte alle anbefalinger om fysisk aktivitet, og helsegevinsten kan bli ekstra god.

Kontoransatte (eller Stortingsrepresentanter!) har en relativt stillesittende hverdag. Hva betyr det? De vil også ha behov for treningen, men har i tillegg behov for mer hverdagsaktivitet for å oppnå anbefalingene og den gode helsa. I praksis; å gå turer eller bryte opp stillesitting med små aktive pauser.

Yrkesutøvere med fysisk arbeid og tunge løft, står i fare for å slite seg ut. Skal de unngå mer fysisk aktivitet? Nei, her kan målrettet fysisk trening være helt nødvendig for å forebygge skader, samtidig som man avlaster tunge løft på arbeidsplassen.

Forslag: Det settes av ressurser til å nyansere og kommunisere anbefalingene så de blir mer relevante for hver og en av oss.

 

Andre tiltak anser som viktige i budsjettet:

Friluftsliv nærmere folket

9 av 10 nordmenn ønsker å gå en kveldstur, dersom de skulle bevege seg mer i hverdagen. Da er det viktig med turmuligheter der man bor, med maksimalt 500 meter fra nærmeste gangvei eller turvei.

Flere og tryggere gang- og sykkelveier

Sykling og gåing er de viktigste hverdagsaktivitetene våre, men vi trenger flere og ikke minst tryggere sykkelveier, samt gangveier og turstier som gjør det lettere og mer motiverende å være aktiv til og fra jobb eller å komme seg ut på kvelden. Det må bli enklere å la bilen stå og tryggere å sykle, om for eksempel sykkelen skal bli et reelt valg for flere.

Arbeidslivet som arena for mer fysisk aktivitet

Smart mosjon i arbeidslivet, er et nytt forebyggende opplegg, som tar utgangspunkt i om hverdagen på jobb er inaktiv, aktiv, eller fysisk krevende, og som skal få ned sykefraværet ved hjelp av fysisk aktivitet.

Vi mener også at økonomiske insentiver til arbeidsgivere som legger til rette for fysisk aktivitet til og fra jobb er et godt virkemiddel, som senke terskelen for aktivitet gjennom garderobefasiliteter, oppbevaring av sykkel, fleksibel arbeidsdag mtp trafikk osv.

Aktivitetsvennlige bygninger og offentlige rom

Fysisk aktivitet er i dag et aktivt valg, som det må legges til rette for. Omgivelsene må i større grad innby til å bevege seg på utearealer, i rom og bygninger. Det må oppleves enklere å være hverdagsaktiv (gå, sykle, ta trappa, stå i møter), gå på tur, mosjonere og trene, spesielt for den inaktive delen av befolkningen.

 

Kontaktinfo

Anders Hall Grøterud, daglig leder av Aktivitetsalliansen

 

+47-922 51 445