Høringsinnspill fra Skolelederforbundet

Høring: Representantforslag om en helhetlig ungdomsskolereform
Innspillsdato: 04.01.2022

Skolelederforbundets innspill til representantforslag om en helhetlig ungdomsskolereform

Skolelederforbundet støtter at det opprettes en arbeidsgruppe som skal gjennomgå behovet for en reform i ungdomsskolen. Vi forventer at det blir en god involvering av partene i sektor.

Det er viktig at mandatet er så tydelig at det dekker og tar opp i seg de erfaringer en har gjort i tidligere forskning og har dette som basis for arbeidet.  Arbeidsgruppen må legge frem modeller med konkrete og tydelige tiltak som binder sammen opplæringen i hele grunnskolen. Hele det 13-årige skoleløpet må styrkes for å forberede elever til yrkesfaglig utdanning, ikke bare til en teoretisk studiespesialiserende retning. En reform må også si noe om kompetansen hos lærere som skal undervise i fag som er starten på en y-vei i ungdomsskolen. Mandatet må dessuten omhandle rådgivningstjenesten sett i lys av utdanningsvalg.

Skolelederforbundet mener det er på høy tid at ungdomsskolen kommer i takt med utviklingen i videregående skole. Ungdomsskolen er slik vi opplever den, alt for teoretisk. Og kunnskapen i og om yrkesfag er liten. Økt antall timer i praktiske fag er kanskje ikke det viktigste for å skape motivasjon og mestring. Det kreves derimot et mye tettere og forpliktende samarbeid med fylkeskommunen og arbeidslivet. Det vil også være svært viktig at den overgangen som skjer mellom ungdomsskole og videregående skole blir mer sømløs. VG1 må ikke være en repetisjon av ungdomsskolen, noe vi har fått forståelsen er opplevelsen for svært mange elever. Fullføringsreformen har gitt føringer for videregående skole. Denne må kobles til en kommende reform i ungdomsskolen, i tillegg til at en ser på sammenhengen med ny opplæringslov.

Kompetansen i rådgivningstjenesten må som nevnt styrkes. Det kan være en ide at videregående skole har et større ansvar i denne sammenhengen, og at rådgivere i ungdomsskolen «sertifiseres» av den videregående skolen. Elever må velge riktig, og de må være kvalifisert til neste nivå i sin utdanning. Feilvalg har for store konsekvenser, både for den det gjelder, men også for samfunnet og arbeidslivet som sådan. 

Skolelederforbundet ser frem til å kunne bidra ytterligere i dette viktige arbeidet.