Høringsinnspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Høring: Representantforslag om en helhetlig ungdomsskolereform
Innspillsdato: 06.01.2022

Notat til Dokument 8:18 S (2021-2022) Representantforslag om en helhetlig ungdomsskolereform fra FUG

Vi vil takke for anledningen til å gi innspill til dette representantforslaget. Representantforslaget berører spørsmål og utfordringer som vi i FUG er særlig opptatt av i inneværende utvalgsperiode. Vi har arbeid for trygge og gode overganger for alle barn og unge gjennom hele skoleløpet og arbeid for å sikre inkludering og forebygge utenforskap som prioriterte områder. Et styrket søkelys på både overganger og inkludering mener vi har en sentral plass i møte med de utfordringene som forslagsstillerne peker på.

Etter vår forståelse er deler av forslaget sammenfallende med intensjoner i Hurdalsplattformen, hvor vi blant annet finner overskriftene «Meir praktisk læring i skulen» og «Elevar må ha det bra for å lære bra». Det framgår videre av Hurdalsplattformen at:

Regjeringa vil:
 Vektleggje praktiske ferdigheiter tydelegare i alle fag, i kompetansemål, vurderings- og eksamensformer, og styrkje desse i etter- og vidareutdanningstilbodet for lærarar.
 Sikre at alle elevar i ungdomsskulen får tilbod om å velje arbeidslivsfag og minst eitt praktisk retta valfag, og gi elevar moglegheit til å velje fleire praktiske og estetiske fag.
 Innføre ei rentekompensasjonsordning for investering i utstyr og areal som er tilrettelagt for praktiske fag og undervisingsmetodar.
 Gi fleire lærarar i praktiske og estetiske fag tilbod om etter- og vidareutdanning og styrkje plassen og andelen til desse faga i lærarutdanningane.

Med representantforslaget og utdraget fra Hurdalsplattformen som knagger er vi positive til at det opprettes et partssammensatt utvalg for å utrede en helhetlig ungdomsskolereform. Vi opplever ungdomsskolen som en avgjørende, men samtidig følsom, fase mot fullføring av videregående opplæring.

Følgende elementer mener vi at det er viktig at en helhetlig ungdomsskolereform tar inn over seg:
 Det er viktig at et partssammensatt utvalg involverer foreldreperspektivet, da vi anser foreldrene som en viktig ressurs i møte med de 5 hovedutfordringene som beskrives i representantforslaget.
 Begrepene «tett på» og «tidlig innsats» må følge elevene også gjennom ungdomsskoleløpet.
 Vi ønsker videre å peke på at gode relasjoner til voksne, tverrfaglig samarbeid og kompetente rådgivere kan ha stor betydning i møte med utfordringene i ungdomsskolen, og at krav til faglige kvalifikasjoner hos lærere kan bidra til at elevenes relasjoner til voksne i skolen fragmenteres.
 Vi støtter det sterke fokuset som forslaget har på betydningen av overganger. Arbeidet med overganger er avgjørende for motivasjon, mestring og læring, og vi mener det er viktig å se på overganger i et vidt perspektiv, ikke bare overgangen fra mellomtrinn til ungdomsskole, men også overganger underveis i ungdomsskoleløpet, som f. eks lærerbytte, klassebytte og skolebytte.
 Vi mener det er avgjørende at en ungdomsskolereform er "åpen" mot både barneskolen og vgs, og at man ser hele opplæringsløpet i et helhetlig perspektiv.
 Når det gjelder kjønnsforskjellene i ungdomsskolen når det gjelder fravær, prestasjoner og retningsvalg, tror vi at sosiale og kulturelle forhold er dominerende faktorer. I dette perspektivet vil involvering av foreldre være av stor betydning siden foreldre er viktige kulturelle og sosiale påvirkere.
 Vi tror også at det er viktig i arbeidet med en helhetlig ungdomsskolereform å foreta en grundig gjennomgang av bruken av digitale plattformer i relasjon til trivsel, læring og mestring.
 Det bør utredes hva som kjennetegner de skolene som faktisk lykkes på de utfordrende punktene.

Med vennlig hilsen
Marius Chramer
leder FUG