Høringsinnspill fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

Høring: Statens pensjonsfond 2022
Innspillsdato: 27.04.2022

Innspill til Finanskomiteen i forbindelse med Meld. St. 9 (2021-2022)

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk takker for anledningen til å komme med innspill til Meld. St. 9 (2021-2022) – Statens pensjonsfond 2022. Vi registrerer forslaget om å ta ut dagens bestemmelse om statsfinansiell styrke fra forvaltningsmandatet. Dersom dette gjøres uten at formålet med de eksisterende retningslinjene for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner forankres i mandatet, mener vi det vil svekke hensynet til å sikre robust statsfinansiell styrke i fondets statsobligasjonsportofølje.

Vi deler synet om at hensynet til statsfinansiell styrke er ivaretatt i dagens rutine for godkjenning av utstedere, men mener denne rutinen har en svakere formell stilling enn forskriften. Hensynet til statsfinansiell styrke bør derfor forbli eksplisitt nevnt i mandatet, eventuelt gjennom en ny formulering i mandatsteksten. Vi vil i det følgende foreslå en relevant formulering, dersom det blir aktuelt å erstatte den omtalte bestemmelsen med en ny formulering som ivaretar samme formål.

Statsobligasjoner

SLUG har fulgt arbeidet med opprettelsen av systemet for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner tett. I perioden 2016-2019 ble det innført at Norges Banks hovedstyre skal godkjenne alle utstedere av statsobligasjoner før de tas inn i porteføljen. På grunn av kravet om godkjenning, fremlegges det i årets stortingsmelding et forslag om å fjerne bestemmelsen om statsfinansiell styrke (§ 2-4 (8)). Argumentet er at kravet har gjort bestemmelsen overflødig.

Hvor kravet omtales står det i mandatet (§ 3-10 (1)) at det skal finnes en rutine for slik godkjenning. Hva rutinen skal innebære er ikke spesifisert. Det betyr at bestemmelsen om statsfinansiell styrke er det eneste punktet i mandatet som konkretiserer hva hovedstyret skal ta i betraktning når de foretar vurderingene. Fjerner man bestemmelsen, uten å forankre rutinens hensikt i en annen bestemmelse, åpner man ytterligere opp for at rutinens intensjon kan endres vesentlig uten politisk diskusjon. 

Det finnes i dag offentlig tilgjengelig informasjon om retningslinjene rutinen består i. Vi er enig i at disse er formulert slik at de omfatter forhold knyttet til statsfinansiell styrke, og at de på den måten isolert sett gjør bestemmelsen ‘overflødig’. Det er imidlertid en svakhet at retningslinjene fungerer som en intern instruks, og ikke er nedfelt i fondets mandat. Dette åpner et stort rom for endring i ordlyd og hensikt uten demokratisk debatt og kontroll. For å styrke systemet for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner, mener vi derfor mandatet bør endres slik at det eksplisitt bekrefter formålet med de eksisterende retningslinjene.

SLUGs forslag

Eksisterende setning:

  • 3-10. Godkjenning av instrumenter og investeringsgjennomgang

(1) «For investeringer i statsobligasjoner skal hovedstyret godkjenne alle utstederland».

SLUGs foreslåtte tillegg:

«For investeringer i statsobligasjoner skal hovedstyret godkjenne alle utstederland i henhold til bestemmelser nedfelt i «Rutine for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner» som krever aktsomhet og forutsetter informasjonstilgang»

Med vennlig hilsen

Daglig leder

Maren Hemsett