Høringsinnspill fra Oslo Cancer Cluster

Høring: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til næringskomiteen)
Innspillsdato: 12.10.2022

Oslo Cancer Cluster vil se en nasjonal satsing på helsenæring

Høringsinnspill fra Oslo Cancer Cluster

Høring: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Innspillsdato: 12.10.2022

Oslo Cancer Cluster takker for at vi får gi innspill til næringskomiteen om Statsbudsjettet 2023. Vi mener at helsenæringen har et potensial at skape enorme verdier for Norge og spille en sentral rolle i Norges omstilling til et bærekraftig samfunn, men det krever en nasjonal satsing på helsenæring.

Helse – en grønn næring

Regjeringen vil ha mer grønn nærings- og eksportomstilling, og foreslår derfor å omprioritere deler av midlene i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Foreslåtte tiltak er blant annet ny utlysning under Grønn plattform med en ramme på 600 millioner kroner, å øke rammen for Innovasjon Norges Grønne vekstlån, å tilførse kapital til Siva, og å styrke Innovasjon Norges arbeid med strategiske eksportfremmesatsinger.

Det er viktig for oss å understreke at norsk helsenæring er en grønn næring, der eksport trenger en strategisk satsing.

Flere næringer har en negativ påvirkning på miljøet i form av økt konsum, transport og produksjon. Helsenæringen er en næring der påvirkningen på miljøet ofte er netto positiv, blant annet raskere sykdomsforløp for pasienter som fører til mindre tid på sykehus, digitalisering av prosesser i helsevesenet som fører til mindre transport av pasienter og nasjonal produksjon av legemidler som begrenser global transport. Innføring av presisjonsmedisin forsterker omstillingen til et bærekraftig samfunn ytterligere, da mer presis behandling sikrer at effekt på flere pasienter av medisinen. Slik unngår vi å produsere og transportere legemidler som ikke fungerer etter hensikten.

Helsenæringen hører derfor naturlig hjemme i en norsk satsing på grønn eksport.

Bygger helsenæring

Eiendomsvirksomheten i det statlige foretaket Siva foreslås styrket med 100 millioner kroner i 2023. 35 millioner blir tilført som risikokapital, mens de resterende 65 millionene blir tilført som egenkapital.

Dette er viktig for kreftinnovasjon, fordi eiendomsvirksomheten til Siva har vært, og er, sentral for utviklingen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og innovasjonsmiljøet ved Radiumhospitalet.

Siva er en av eierne i Oslo Cancer Cluster innovasjonspark og inkubator. Sammen med innovasjonsparken og Oslo Science Hub planlegger Oslo Cancer Cluster å utvikle et internasjonalt offentlig-privat samarbeid på presisjonsmedisin, etter ønske fra forskningsmiljøer og industri. En utvidelse vil innebære flere laboratorier, og mer nødvendig plass til bedrifter innen helsenæringen.

Markedsverdien av selskaper skapt av ideer fra og koblinger til dette miljøet er i dag på over 35 milliarder kroner. Vi ser at betydelig høyere verdier kan skapes fremover om det satses på helseindustri i Norge.

Vennlig hilsen,

Ketil Widerberg
Daglig leder, Oslo Cancer Cluster