Høringsinnspill fra Melanor - bransjeorganisasjonen for medtek og lab

Høring: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Innspillsdato: 13.10.2022

Innspill til kapittel 732 Regionale helseforetak, post 231 Spesielle driftsutgifter

Melanor er bransjeorganisasjonen for etablerte leverandører og produsenter av medisinsk utstyr til Norge. Vi representerer rundt 120 bedrifter som leverer alt fra avanserte implantater, CT maskiner og annet avansert medisinsk teknisk utstyr til hjelpemidler, laboratorieutstyr og smittevernutstyr. Samlet utgjør våre medlemsbedrifter selve ryggraden i leveranser av medisinsk utstyr i Norge. Melanor er en bransjeorganisasjon under NHO Geneo.

 Medisinsk utstyr er en viktig innsatsfaktor og representerer helt nødvendige verktøy, hjelpemidler og forbruksmateriell som er avgjørende for en verdensledende helse- og omsorgstjeneste. Per i dag finnes det rundt to millioner ulike typer medisinsk utstyr. Melanor vil i vårt høringsinnspill legge vekt på medisinsk teknisk utstyr som inneholder avansert teknologi, slik som PET- og CT skannere, hjertestartere, røntgenmaskiner og mer som er en underkategori til medisinsk utstyr. 

I 2021 gjennomførte Riksrevisjonen en revisjon av tilstanden til helseforetakenes medisinsk-tekniske utstyr (MTU). Rapporten gav tydelige og dels alvorlige funn. Rapporten viser til at i et flertall av helseforetakene har andelen av den medisinsk-tekniske utstyrsparken som er eldre enn ti år økt fra 2015 til 2020. Flertallet av helseforetakene hadde i 2020 en medisinsk-tekniske utstyrspark hvor minst 30% av utstyret er over ti år gammelt. 

Det er flere utfordringer som oppstår når medisinsk utstyr blir gammelt. I sum vil utfordringene med så gammelt utstyr påvirke både pasientsikkerheten, men også effektiviteten i helse- og omsorgtjenesten. I tillegg vil det bli en økt belastning på ansatte i helsetjenesten, da sviktende utstyr krever flere ledige hender. Det vil også i økende grad bli et problem at gammelt utstyr hindrer innføring av nye behandlinger og arbeidsprosesser som følge av manglende støtte i gammelt utstyr. 

Vi ber helse- og omsorgskomiteen være oppmerksomme på at flere regionale helseforetak har vedtatt å ikke bruke midler på nytt medisinsk teknisk utstyr, på tross av at Riksrevisjonen påpeker at pasientsikkerheten er truet. Melanor ønsker å gjøre helse- og omsorgskomiteen oppmerksom på at manglende oppfølgning og risikovurderingen av situasjonen vil ha store konsekvenser for pasientsikkerheten. 

Riksrevisjonens rapport dekker ikke primærhelsetjenesten. Det er allikevel en rimelig antakelse at tilstanden ute i kommunene i stor grad er i samsvar med situasjonen i spesialisthelsetjenesten.

Melanor ber videre helse- og omsorgskomiteen merke seg at leveransesikkerheten av medisinsk teknisk utstyr til helse- og omsorgstjenesten er avhengig av gode og forutsigbare avtaler mellom helseforetakene og leverandørene. Dagens ubalanserte kontrakter med leverandører av medisinsk teknisk utstyr, representerer en stor risiko for leveransesikkerhet til helse- og omsorgstjenesten. Melanor ber helse- og omsorgskomiteen særlig merke seg at mange leverandører den siste tiden har måttet heve prisene som en konsekvens av at råvare-, energi-, og logistikk-kostnadene øker. Dagens kontrakter med helseforetakene åpner ikke for slike prisjusteringer. Dette medfører at mange leverandører nå leverer med tap. 

Melanors merknader til forslag til budsjett 2023

Melanor mener det er helt avgjørende at det i 2023 initieres og iverksettes nødvendige tiltak for å sikre en raskere utskifting og modernisering av medisinsk utstyr gjennom mer helthetlige planer, og økte investeringer.  

Melanor ber om at helse- og omsorgskomiteen i sin behandling av forslag til statsbudsjett for 2023 inkluderer nødvendige tiltak for å sikre beredskap og pasientsikkerhet i helsetjenesten. 

Starte arbeidet med en Nasjonal strategi for medisinsk utstyr

Melanor ber Stortinget så raskt som mulig iverksette et arbeid som leder ut i en Nasjonal strategi for medisinsk utstyr. Arbeidet bør ses i sammenheng med eventuelle endringer i den sentrale helseforvaltningen som legges frem i februar 2023, Sykehusutvalgets utredning som legges frem i mars 2023, den varslede stortingsmeldingen om helseberedskap og Nasjonal helse- og samhandlingsplan som legges frem i 2023. En nasjonal strategi bør omhandle medisinsk utstyr i bred forstand. Dette inkludere rammer og tiltak som sikrer gode strukturer for raskere tilgjengelighet til medisinsk utstyr, herunder balanserte kontrakter, og høyere investeringstakt. Dette er helt avgjørende for helse- og omsorgstjenesten. 

Øremerking av midler til investeringer i medisinsk teknisk utstyr.

Melanor viser til at det er et vesentlig behov for å starte raskt med å ta igjen etterslepet på medisinsk utstyr i helsetjenesten. Melanor har merket seg at det i budsjettforslaget er lagt inn en økning på 700 mill. i grunnfinansieringen til de regionale helseforetakene. Av disse midlene er 550 mill. øremerket vedlikehold, investering, beredskapsarbeid og bedre intensivkapasitet. Melanor er bekymret for at en overveiende del av disse midlene vil gå til nødvendig vedlikehold av bygg. Melanor ber derfor om at en andel av midlene øremerkes til helt nødvendige investeringer i og modernisering av medisinsk utstyr.