Høringsinnspill fra Syklistenes landsforening

Høring: Statsbudsjettet 2023 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)
Innspillsdato: 16.10.2022

Syklistenes landsforening - Målrettede Sykkeltiltak

BAKGRUNN

Økt sykling gir sterke positive ringvirkninger for individ og samfunn, og bidrar inn mot flere av FNs
bærekraftsmål som det offentlige er forpliktet til å implementere i planer og drift. Overgangen til grønn mobilitet bidrar på bunnlinjen til alle de tre bærekraftsdimensjonene:  

-        Sosialt:       Bedre folkehelse, rimelig og inkluderende transporttilbud

-        Miljø:         Lavere utslipp, bedre luft, færre inngrep i naturen  

-        Økonomi: Grønn næringsutvikling, lavere helse-relaterte kostnader, effektivt arealbruk. 

På tross av klimamålene, har utslipp fra veitrafikken økt med 13 prosent fra 1990 til 2020.  Norske storbyer sliter også med å holde seg under EUs grenseverdier for luftkvalitet.[1] En viktig del av løsningen er å få flere til at velge bærekraftig, aktiv mobilitet - sykkel og gange. Stortinget har derfor vedtatt mål om 8% sykkelandel nasjonalt og 20% i de største byområdene (NTP). Skal man må dette målet må det iverksettes kloke tiltak for å legge til rette for, og motivere til, mer sykling. Å forflytte en sykkel som veier 20 kg sammenlignet med en el-bil som veier 2000 kg krever naturlig nok bare en brøkdel av energien, og det aspektet må synliggjøres i praktisk miljøpolitikk.

KONKRETE INNSPILL

ENOVA
Kapittel 1428 Post 50
– Overføring Klima- og energifondet

Utrulling av elsykkel-roadshow i de største byområdene

Elsykkelen er en «game changer» for utviklingen i sykkeltrafikken i Norge. Halvparten av alle personbilreiser er under 5 km., og selv om elsykkelsalget i Norge har økt kraftig over flere år, er vi fortsatt langt fra å nå potensialet.

 

El-sykling oppleves for mange mer komfortabelt enn tradisjonell sykling, radiusen øker og terskelen for å bytte ut bilreise med sykkelreise senkes betydelig for store grupper av befolkningen ved bruk av el-sykkel. Samtidig er investeringen en terskel for mange. Å sykle på el-sykkel er ganske annen opplevelse enn sykle på tråsykkel, derfor er det avgjørende at flere får testet el-sykling. Dette vil ha en direkte effekt på økning i sykkelreiser - på bekostning av personbilturer. Erfaringsbaserte tall viser at hverdagsreiser opp til 14 km er det realistisk å kunne ta med elsykkel.

 

SLF ber derfor om at det:

bevilges 2 millioner til planlegging og utrulling av et el-sykkel roadshow i de største byområdene i regi av Syklistenes Landsforening

 

ENOVA
Kapittel 1428 Post 50
– Overføring Klima- og energifondet

En typisk problematikk knyttet til bruk av el-sykkel er spørsmålet om lading. SLF ønsker at hurtigladestasjon for el-sykkel legges til under Enovas støtteordninger, og at ordninger lignende dagens ordning hvor både private og bedrifter kan søke støtte til å oppgradere til mer bærekraftige løsninger, også skal inkludere hurtigladestasjon for el-sykkel.

 

Etter hvert som el-sykkelen har inntatt markedet for fullt, er det nødvendig å utvikle infrastruktur også for denne kjøretøygruppen. Tilskuddsordningen bør derfor åpne for at det kan søkes støtte til etablering av trygg sykkelparkering med lademuligheter for el-sykkel. Dette for å gjøre det lettere og mer attraktivt å benytte el-sykkel gjennom å legge til rette for tilskuddsordninger der borettslag, sameier og andre boligselskap kan søke om midler til utbygging av slike fasiliteter.

El-sykkel er den nye «bil-nummer-to», og akkurat som noen biltyper har hatt mva-fritak m.m. for å få opp bruk og utbredelse, må også et slikt tiltak til for el-sykkel.

SLF ber om at:

Det etableres

-en tilskuddsordning der sameier, borettslag og bedrifter lignende kan søke om midler til å bygge ut sikre parkeringsfasiliteter og muligheter for lading av el-sykkel. En slik ordning bør ligne de eksisterende ordningene som finnes for bærekraftig oppgradering av bygningsmasse.

-en tilskuddsordning til innkjøp av el-sykkel

 

Klimasats

Programkategori 12.20 Klima, naturmangfald og forureining, Kap. 1420 Miljødirektoratet, post 01 Driftsutgifter

SLF har vært svært positive til de årlige bevilgningene til tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, og ønsker å henstille til en videreføring av denne ordningen. Og ikke opphøre slik som foreslått. SLF mener utbedring av sykkelfremkommelighet er et utmerket tiltak for dette formålet, og noe som kommunene i stor bør grad bidra i. Med stram kommuneøkonomi viser erfaringen at Klimasats gir et velkomment tilskudd, og SLF ber i denne sammenheng om at bevilgningen for foregående år videreføres i en ny femårsperiode, og følgende merknad/skriftlige føring tas inn:

Budsjettrammene for klimasats må sikres, og ordningen skal prioritere sykkelvennlige tiltak.

Ref

[1] «The Lancet Commision on Pollution and Health» (2017).