Høringsinnspill fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Høring: Representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten
Innspillsdato: 12.01.2023

STLs notat til høring om bedre støtteordninger til organisasjoner og frivilligheten

STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), som samler bredden av tros- og livssynssamfunn til dialog og arbeider for likebehandling, takker for muligheten til å avgi høringssvar vedrørende bedre støtteordninger til organisasjoner og frivilligheten.

STL er en paraplyorganisasjon for 15 ulike tros- og livssynssamfunn, inkludert tre store paraplyorganisasjoner, som sammen samler rundt 80% av befolkningen. Tros- og livssynssamfunnene utgjør en ikke ubetydelig andel av landets sivilsamfunnsaktører og har et mangfold av tilbud som de søker økonomisk støtte til på ulikt vis. En høring om bedre støtteordninger ønskes velkommen.

 

Frivillighetsregisteret

Forslagets første og andre punkt om Frivillighetsregisteret støttes. Dette har potensiale til å forenkle søknadsprosesser. Enkle systemer er av stor betydning.  Det kan være hyppige utskiftninger i hvem som innehar verv og ansvar for søknader o. l. i tros- og livssynsorganisasjoner. Slikt arbeid utføres av frivillige i mange organisasjoner i vår sektor, og uoversiktlige og tungvinte tilskuddsordninger og rapporteringssystemer er gjentagende frustrasjon hos flere.

 

Felles søknads- og rapporteringsportal

Tredje punkt i forslaget vil også bidra til forenkling og effektivisering. Med én portal for statlige tilskuddsordninger blir det mye lettere å finne relevante tilskuddsordninger, inkludert prosesser, krav, søknadsstruktur o.l. Dette oppleves uoversiktlig i dag, og selv om det fortsatt vil være søknadsordninger bl.a. i kommuner og private fond, vil det være en stor hjelp.

At tilskuddsgiver raskere skal kunne avklare og svare søkere vil gjøre både budsjettering, eventuelle ansettelser og ikke minst planlegging langt enklere. Dette kan gi profesjonalisering av tros- og livssynsorganisasjoner som en positiv bi-effekt. Klare regler, men ikke minst mulighet for overføring av midler til neste budsjettår vil også hjelpe. Det er mer hensiktsmessig å utsette bruken av midler enn å kreve gjennomføring som under vanskelige forhold kan gi lavere måloppnåelse enn ønsket. Dette er selvsagt særlig viktig om midler tildeles sent på året, men bør også være en mulighet der en organisasjon har støtt på uforutsette utfordringer i et prosjekt.

At søknadsordninger utvikles slik at man kan søke om flerårige tilskudd vil betydelig styrke sivilsamfunnsaktørers arbeid med å etablere gode, varige tilbud, ikke minst til barn og unge. For mange er faste aktiviteter viktig. I tillegg til selve aktiviteten bidrar det til tilhørighet, fellesskap, trygghet og mestring. Dette krever forutsigbar finansiering. Ikke minst vil det ivareta kompetanse i større grad enn i dag, ved at ansatte kan bli lenger med sin erfaring og kunnskap og kan prioritere sine ressurser på formålet, ikke gjentagende og krevende søknadsprosesser med usikkert utfall.

 

Brukervennlighet og kvalitet er viktigst

Selv om vi ønsker samkjøring og standardisering velkommen, vil vi understreke at det ikke er et mål i seg selv. Det viktigste er at frivilligheten får oversikt over hvilke ordninger som fins, har lik tilgang på å søke på det som er relevant og at både søknads- og rapporteringsprosessene er så enkle som mulig. Hvis samkjøring blir et mål i seg selv, risikerer vi at løsningen blir like dårlig for alle. Derfor er det viktig å sørge for at den tekniske og praktiske løsningen blir god, og at det fortsatt blir mulig å søke på midler til ønskede og målrettete aktiviteter.

 

Forenklingsråd

Behovet for forenkling for frivilligheten har vært kjent lenge og eksisterer fortsatt i dag. Et råd med dette som formål er et spennende forslag som ønskes velkomment. Rådet bør sikres både bred og spiss nok kompetanse til å ha innsikten i frivillighetens mange sektorer, med både fellesinteresser og rimelige særinteresser.

 

Åpne tilskuddsordninger – også for tros- og livssynsbaserte tilbud

Utover det forslaget rommer vil vi understreke viktigheten av åpne tilskuddsordninger som ikke utelukker tros- eller livssynsorganisasjoner. Tros- og livssynsorganisasjoner tilbyr en rekke aktiviteter utfra ønsket om å bidra til gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge og til gode sosiale arenaer og fellesskap for folk flest. Mange mennesker nyter godt av rimelige og gratis tilbud som besøkstjeneste, speider, kor, treningsgrupper, dialoggrupper og matutdeling. Dette er viktige bidrag i samfunnet, og selv om de drives av et tros- eller livssynssamfunn er de ofte i svært liten grad preget av forkynnelse. Da er det også urimelig at man ikke skal kunne motta støtte for å drive arbeidet som gir goder tilbake til fellesskapet.

 

Avslutning

Vi takker igjen for muligheten til å svare på høringen og ser frem til resultatet av den videre behandling av forslaget.

Med vennlig hilsen,

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn