Høringsinnspill fra Andøy kommune

Høring: Forsvarsløftet - for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036
Innspillsdato:

Høringsuttalelse til LTP 2024 fra Andøy kommune

Andøy kommune mener regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret er et viktig og nødvendig skritt for å tilpasse Forsvaret til en stadig forverret sikkerhetspolitisk situasjon. Andøy kommune er enig i hovedprioriteringene i planen og vil særlig peke på betydningen av å satse på folkene i Forsvaret gjennom et stort personell- og kompetanseløft, styrke sektoren med flere ansatte og øke Heimevernets størrelse. Samtidig er det nødvendig å øke kapasiteten til å motta allierte forsterkninger, styrke sjøforsvaret, anskaffe langtrekkende luftvern og satse framtidsrettet på anskaffelse av langtrekkende droner samt utvikle våre kapasiteter i verdensrommet slik regjeringen legger opp til i planen. 

Andøy kommune mener på denne bakgrunn det er riktig å beholde Andøya flystasjon i Forsvaret med daglig tilstedeværelse ved opprettelsen av en felles øvings- og utviklingsavdeling. En videreutvikling til å ivareta en operativ satsing på droner og romvirksomhet på Andøya i tråd med regjeringens anbefaling vil være framtidsrettet og dekke et økende behov for å ta i bruk ny teknologi i Forsvaret.  Andøy kommune støtter denne anbefalingen og mener det ligger godt til rette for et sivilt/militært samarbeid blant annet med Andøya Space.  

Etableringen av Andøya Spaceport representerer et tidsskille i norsk romvirksomhet. Romdomenet vil få økende betydning for Forsvaret og rombaserte overvåkingskapabiliteter vil kunne gi bedre situasjonsforståelse og oversikt.  Med økende etterspørsel etter kommersielle oppskytingstjenester er det avgjørende at Forsvaret ivaretar sine interesser.  Kapasitet og evne til raskt å erstatte satellitter eller få skutt opp nye satellitter når behovet tilsier det – såkalt Responsive Space, vil i en kritisk situasjon kunne være avgjørende for utfallet av en krise. 

I Nasjonal Transportplan pekes det på at utbedring av Andenes fiskerihavn vil bidra til samfunnssikkerhet og ivaretakelse av militære behov, bl.a. fordi norske og allierte forsvarsstyrker kan benytte havneanleggene under øvelser. Andøy kommune støtter dette og ber om at tiltaket prioriteres i tråd med forslaget i Nasjonal Transportplan. 

 

Flyplassdrift 

Andøy kommune er kjent med at flyplassdriften er besluttet overført til Avinor som et resultat av Stortingets behandling av Prop. 151 S (2015-2016) om nedleggelse av Andøya Flystasjon. Andøy kommune ber om at dette stilles i bero. I lys av regjeringens forslag om at flystasjonen skal beholdes i Forsvaret mener Andøy kommune det vil være hensiktsmessig å videreføre flyplassdriften i Forsvarets regi, blant annet av hensyn til de ansatte som har levd i usikkerhet i lang tid, men lojalt sørget for at basen har vært fullt ut operativ under krevende forhold.  

Arealer til Andøya Space og kommunens næringspark  

Regjeringen viser i Langtidsplanen (side 82) til at «det planlegges på sikt med avgivelse av deler av Forsvarets grunn for å gi mulighet for vekst knyttet til Andøya Space og kommunens næringspark. Samlet bidrar aktiviteten på Andøya til å tilrettelegge for en økt evne til mottak av allierte styrker».  

Andøy kommune viser til at arbeidet med å tilrettelegge arealer for næringsvirksomhet har pågått i et samarbeid mellom Forsvarsbygg, Forsvaret og Andøy kommune siden 2016, men at det så langt ikke er konkludert på omfang eller tilgjengelighet. Behovet for næringsarealer er økende, særlig som følge av vekst i romnæringen, blant annet Andøya Space. Tilgang til arealer i tilknytning til flyplassen vil gi synergier og mulighet for å utvikle et økosystem innenfor space/aerospace, særlig rettet mot utvikling, trening og testing av droner, som med Andøyas beliggenhet vil være unikt i europeisk sammenheng. Andøy kommune ber derfor om at arbeidet med å ta beslutning på hvilke områder som kan gjøres tilgjengelig prioriteres. 

Forskning og utvikling i nord 

Andøy kommune mener forslaget om at FFI skal etablere en teknologi- og kunnskapsintensiv satsing i Nord-Norge er viktig og vil bidra til å styrke landsdelen, og gi ringvirkninger både for akademia og næringslivet. Andøy kommune viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen sier at det skal arbeides for et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport realiseres.   

Andøy kommune mener Andøya vil være en særdeles godt egnet lokalisering av et senter med den profil regjeringen beskriver i langtidsplanen med lokalisering av Forsvarets langtrekkende droner, regjeringens prioritering av det ytre rom og Andøya Space Defence sitt skytefelt som anvendes for utvikling og testing av våpensystemer og flernasjonale fellesoperative øvelser. Etablering av et innovasjonsdrevet senter i tilknytning til en så omfattende og teknologibasert aktivitet som allerede finnes på Andøya vil styrke og bygge opp under et helhetlig miljø som vil tjene både Forsvaret og sivilt næringsliv i hele landsdelen og understøtte rekruttering til både Forsvaret og romklyngen på Andøya.  

Avslutning 

Vår handlefrihet og den internasjonale rettsorden er truet. Andøy kommune anmoder Stortinget om å stå samlet bak en nødvendig og kraftfull satsning for å tilpasse vårt Forsvar til denne mer utfordrende sikkerhetspolitiske situasjonen. Andøy har vært vertskap for Forsvaret i snart 70 år. Vi vil ta vår del av ansvaret og gjøre det som er mulig for å legge til rette for at Andøya fortsatt skal være et godt vertskap for Forsvaret og våre allierte.