Høringsinnspill fra Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner

Høring: Forsvarsløftet - for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036
Innspillsdato:

Høringsinnspill fra Veteranforbundet SIOPS- Prop. 87 S

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner er en frivillig medlemsbasert interesseorganisasjon som arbeider for skadde veteraners helsemessige, sosiale og økonomiske vilkår i samfunnet. For SIOPS er det viktig at myndighetene ivaretar menn og kvinner som har blitt sendt ut til krigs- og konfliktområder på vegne av landet vårt.    

SIOPS gir med dette et skriftlig innspill til stortingshøringen om Støre-regjeringens forslag til ny langtidsplan forsvarssektoren (2025-2036).

En god veteranivaretakelse styrker både norsk forsvarsevne og forsvarsvilje. Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren er ambisiøs, men likevel savner vi konkrete forslag for hvordan kompetansen til veteranene fra internasjonale operasjoner fortsatt kan benyttes i Forsvaret.

Veteranenes sentrale rolle i Forsvaret

Norske veteraner fra internasjonale operasjoner innehar en unik operativ og militærfaglig kompetanse som Forsvaret i større grad må benytte seg av. Dette er borgere som har håndtert krevende situasjoner i farlige omgivelser i utenlandet, og som har forvaltet stor tillit på vegne av Norge.

SIOPS er positive til regjeringens utalte ønske i proposisjonen om at Forsvaret i større grad nyttiggjør seg av den kompetansen som veteranene i dag besitter. Vi anbefaler at Forsvaret tar denne oppfordringen fra Støre-regjeringen.

Det er fortsatt utfordrende for veteraner fra internasjonale operasjoner med fysiske og/eller psykiske skader å fortsette sin militære karrierevei. Regjeringens mål om å øke antallet faste ansatte og reservister i Forsvaret, må ses i sammenheng med en forbedret karrieresituasjon for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner.   

Veteraner fra internasjonale operasjoner med fysiske skader kan inneha administrative funksjoner i avdelingenes operasjonssentraler, som etterretningsanalytikere, eller fungere som instruktører for operativt personell. Dette bidrar til å styrke Forsvaret hjemme i Norge.

SIOPS er positive til at regjeringen legger opp til bedre muligheter for re-rekrutering av tidligere militært personell til stillinger i Forsvaret, som veteranene fra internasjonale operasjoner. Veteranene fra internasjonale operasjoner kan være en av flere prioriterte grupper. SIOPS har tidligere foreslått en ordning med fortrinnsrett for INTOPS-veteranene for offentlige stillinger.

Et av de viktige grepene Forsvaret kan ta er å sørge for at skadde utenlandsveteraner kan fortsette sin aktive militære tjeneste. Forsvarsetaten vil i større grad beholde personell, og styrke rekrutteringen gjennom en god og prioritert veteranivaretakelse.

Veteraner fra internasjonale operasjoner kan benytte sin militære kompetanse som medlem av lokale og regionale samarbeids- og beredskapsorganer. Dette kan innlemmes som et konkret tiltak i interkommunale og kommunale veteranplaner, og bli en tydelig uttalt politisk ambisjon fra nasjonale politikere i regjeringen og Stortinget.

Forslag fra SIOPS:

  • Legge inn en merknad i komiteens innstilling om å opprette egne stillingshjemler for veteraner fra internasjonale operasjoner i Forsvaret. Stillingshjemlene deles opp og tildeles avdelinger som ønsker å bruke dette til å sysselsette skadde fra internasjonale operasjoner (og/eller andre). Dette kan være et prøveprosjekt for å øke sysselsettingen blant de som får skade, sykdom eller lyte som resultat av tjenesten i utlandet. Slike initiativ dekkes inn av en post fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 

  • Legge inn en merknad i komiteens innstilling om en jobbordning for veteraner for internasjonale operasjoner med fortrinnsrett på offentlige stillinger.

 

  • Legge inn en merknad i komiteens innstilling om at alle soldater skal tilhøre en avdeling i Forsvaret. Personell som reiser ut og kommer hjem alene (kontraktører, observatører og personell på utlån til en avdeling) skal tilknyttes den mest relevante avdelingen i Forsvaret, og følges opp av denne i etterkant.

  • Legge inn en merknad i komiteens innstilling om at finansieringen av veteranerstatningene tas fra forsvarsbudsjettet til justisbudsjettet slik som er vanlig i andre erstatningsløp fra staten. På denne måten synligjør det sivile samfunnet sitt ansvar for veteranene. Erstatningsutbetalingene etter det objektive ansvaret i forsvarsloven § 55 overføres til kapittel 471 Statens erstatningsansvar, post 71.

 

De frivilliges rolle i beredskapsarbeidet

Den pågående krigen i Ukraina aktualiserer viktigheten av gode systemer for veteranivaretakelse. Ivaretakelsen og oppfølgingen av skadde soldater fra striden virker positivt inn på Ukrainas militære slagkraft i dag. Støtten til Ukrainas forsvarskamp handler også om å ivaretakelsen av skadde ukrainske soldater som er til behandling på norske sykehus.   

SIOPS og andre frivillige veteranorganisasjoner kan støtte myndighetenes arbeid på dette feltet gjennom et offentlig-ideelt prosjekt.

SIOPS anser frivilligheten som en sentral ressurs i det norske beredskapsarbeidet. Ideelle aktører som de frivillige veteranorganisasjonene kan bidra til Norges samlede beredskap. Vi anbefaler at sittende og kommende regjeringskonstellasjoner prioriterer de frivillige veteranorganisasjonene som støtte til Forsvaret og til sivile beredskapsaktører.   

Forslag fra SIOPS:

  • Anmodningsvedtak: Stortinget ber regjeringen opprette et offentlig-ideelt samarbeid om ivaretakelse av skadde ukrainske soldater som er til behandling på norske sykehus. SIOPS og andre frivillige veteranorganisasjoner kan inneha et særskilt lederansvar i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.