Høringsinnspill fra Finnmark fylkeskommune

Høring: Forsvarsløftet - for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036
Innspillsdato:

Høringsinnspill fra Finnmark fylkeskommune til komitehøring LTP Forsvaret 18. april 2024

Finnmark fylkeskommune mener gjenoppbyggingen av forsvaret i Finnmark, som det legges opp til gjennom LTP, er helt nødvendig for å svare på det nye trusselbildet i Norge, Finnmark og i Nordområdene. Forsvarets tilstedeværelse i Finnmark er gjennom flere tiår blitt kraftig redusert, og for å oppnå en tilfredsstillende militær beredskap i Nordområdene må det gjøres mange grep.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene, med en stadig farligere og mer uforutsigbar nabo i øst, har kraftig forverret sikkerhetssituasjonen i den vestlige verden, og i Finnmark og Nordområdene spesielt.

Finnmark i dag har en liten befolkning, utfordrende demografi og består av mange små kommuner med begrensede ressurser.

Den nødvendige oppbyggingen av forsvaret som forespeiles gjennom langtidsplanen kan ikke skje utelukkende gjennom satsninger innenfor forsvarssektoren. Det krever også et omfattende samarbeid med sivil sektor i Finnmark. Det betyr at en opprusting av det sivile samfunnet i Finnmark betyr vel så mye for forsvarsevnen til Norge og Nordområdene som en opprusting av forsvaret alene.

Vekst i befolkningen og positiv samfunnsutvikling er derfor en forutsetning for en militær satsing i Finnmark.

Finnmark fylkeskommune er opptatt av sammenhengen mellom langtidsplanen for forsvaret og den nye planen for totalberedskap som er bebudet å komme som svar på totalberedskapskommisjonens utredning. Det er beklagelig at disse to meldingene ikke kommer samtidig.

Finnmark fylkeskommune mener den skisserte oppbygningen av forsvarsektoren i Norge er et helt nødvendig svar på den krevende geopolitiske situasjonen i verden. Samtidig vil dette kreve store ressurser som har potensiale til å fortrenge andre formål finansiert i statsbudsjettet. Finnmark fylkeskommune mener at større sambruk og en større sammenheng mellom ressursbruk til forsvar og sivile behov er en forutsetning for at dette skal ha legitimitet over tid. Finnmark fylkeskommune er derfor tydelig på at økt satsning på forsvar må ha med seg denne tilleggsdimensjonen.

Vi merker oss at langtidsplanen legger stor vekt på behovet for å revitalisere og styrke totalforsvaret.

Finnmark fylkeskommune vil bidra til et godt samarbeid med og om forsvaret/totalforsvaret i vår region, gjerne gjennom faste møteplasser der flere av de sentrale aktørene i totalforsvaret deltar (Forsvaret, Statsforvalteren, Politidistriktet og andre beredskapsaktører)

Finnmark fylkeskommune vil peke følgende momenter i den videre behandling av forslag til langtidsplanen:

 • Robuste og fungerende sivilsamfunn i hele Finnmark må være på plass for å kunne understøtte forsvarsevnen i Finnmark, samt gjøre det mulig for forsvarets oppbygning i Finnmark . Det må bo folk her og det må være tydelige avtrykk av sivile samfunnsaktører, makt og myndighet i Finnmark. Den beste formen for suverenitetshevdelse ar å sikre et tydelig sivilt avtrykk med stabil befolkning, tilstedeværelse av offentlige myndigheter og et variert og levende næringsliv.
 • Det er behov for målretta innsats med betydelige virkemidler for å trekke folk til Finnmark og få folk og familier til å bli. Dette gjelder også forsvarets egne ansatte. Det må legges bedre til rette for at forsvarsansatte velger å bosette seg på tjenestestedet framfor å pendle. For å få til dette må det bygges nye familievennlige boliger og lokalsamfunnene må rustes til å ta imot nye innbyggere. Dette er en forutsetning for å lykkes med å gjenoppbygge forsvaret i Finnmark, som igjen er viktig for forsvarsevnen i til Norge og våre forpliktelser overfor NATO.
 • Det betyr at regjeringen må satse på sivilsamfunnet parallelt med forsvarsutbyggingen. Behovene er stort sett sammenfallende og gjensidig avhengige av hverandre for å fungere. En så stor vekst i forsvaret i Finnmark som det legges opp til i langtidsplanen krever samtidig vekst og utvikling i sivilsamfunnet i form av infrastruktur, offentlige tjenester og ikke minst et variert næringsliv som også forsvaret trenger både i fredstid og i krise. Det betyr at Forsvaret aktivt må bidra til å understøtte lokalsamfunnene der de opererer.
 • Det er av stor betydning at lokale og regionale leverandørene brukes i størst mulig grad. Dette bidrar både til økt bærekraft og til samfunnsutvikling lokalt samtidig som det styrker beredskapen ved at forsyningssikkerheten sikres i en situasjon med krise eller krig . At lokalbefolkningen ser at Forsvaret bidrar til aktivitet og benytter lokale fagfolk vil også bidra positivt til samarbeidet og bidra til gode relasjoner mellom Forsvaret og lokalsamfunnene.
 • De gode erfaringene fra fylkeskommunens leverandørutviklingsprosjekt innrettet mot å få lokale SMB-er inn i som leverandører i forbindelse med re-etableringen av Finnmark landforsvar må videreutvikles nå som det skal satses enda mer i Finnmark. I den grad det er mulig, må store kontrakter deles opp og innrettes slik at flere lokale og regionale bedrifter har mulighetene til å få oppdragene. Leverandørutviklingsprosjektet viste at dette er mulig.
 • For å lykkes med ambisjonene om å styrke forsvaret i Finnmark og videreutvikle Finnmark Landforsvar til Finnmarksbrigaden må vi bygge og styrke gode relasjoner mellom forsvaret og sivilsamfunnet.
 • Finnmark fylkeskommune mener at blant annet Finlands inntreden i NATO gjør det aktuelt å på nytt vurdere behovet for jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi
 • Forsvaret har en stor utfordring med å sikre nødvendig antall personell i fylket og landsdelen med riktig kompetanse. Finnmark fylkeskommune peker på måten dette gjøres i det sivile samfunn ved at det opprettes utdanningsmuligheter i de regionene som trenger kompetanse. Dette har vært svært virkningsfullt, og Finnmark fylkeskommune mener forsvarsektoren har mye å lære av dette.
 • Både forsvaret og sivilsamfunnet er brukere av infrastrukturen i fylket. Infrastruktur som veier, havner, flyplasser og transportmidler må utvikles for å komme både forsvaret og sivilsamfunnet til gode
 • Finnmark og nordområdenes posisjon som energileverandør til Europa og verden ellers, er viktig for stabilitet og vekst i Norge og hos våre allierte. Langtidsplanen peker på at energi kan brukes som et middel under kriser og konflikt. Finnmark fylkeskommune er usikker på om langtidsplanen svarer godt nok på hvordan installasjoner og aktivitet i denne sektoren sikres godt nok i en verden der trusselbildet er mer utfordrende.
 • Det er viktig at forsvaret og våre allierte kan øve i hele Finnmark. Eventuelle selvpålagte hindringer for at dette kan skje bør fjernes, slik at forsvaret er best mulig forberedt på det verste. Dette er også viktig for å gjenetablere en avskrekking ovenfor mulige fiender.

 

Fylkeskommunen er beredt til å ta et stort medansvar for forsvar, sikkerhet og beredskap i Finnmark. Vi skal gjøre det vi kan for at forsvaret, forsvarsansatte og vernepliktige føler seg velkommen og verdsatt i Finnmark.  For å lykkes med et godt og utviklende samarbeid mellom sivil og militær side og spesielt i lys av Totalforsvaret er det viktig at fylkeskommunen får en plass ved bordet og tas med på råd før avgjørelsene tas.