Skriftlig innspill til Prop. 132 S (2020–2021)

Til Arbeids- og sosialkomiteen, 

Etter vedtak i Stortinget 18. februar 2021 hvor regjeringen bes om å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2021 og 2022 foreslår regjeringen i Prop. 132S endringer i statsbudsjettet 2021 knyttet til midlertidig innføring av feriepenger av dagpenger.  

Innledningsvis vil vi si at vi er glade for Stortingets enstemmige vedtak om midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger, selv om vi helst skulle sett at ordningen var permanent.  

Norsk Flygerforbund representerer arbeidstakere i en bransje som er hardest rammet av koronapandemien, og som i mer enn ett år har fått kuttet inntektsgrunnlaget sitt kraftig. 

Svært mange ansatte i norsk arbeidsliv har ikke sett arbeidsplassen sin siden nedstengningen av Norge 12. mars 2020.  Alle arbeidstakere som har vært og er arbeidsledige og permitterte har allerede tatt en stor belastning på vegne av fellesskapet. At regjeringen likevel presenterer et forslag med begrensninger, hvor denne gruppen ytterligere vil straffes, mener vi er både usolidarisk og uakseptabelt. Vi kan heller ikke se at forslaget er i tråd med Stortingets intensjon. 

Regjeringen har begrenset beregningsperioden for utbetaling i 2021 til å gjelde fra april-desember.  Alle som ble dagpengemottakere før 1. april faller derfor utenfor ordningen, og vi mener at Stortinget må utvide beregningsperioden.  Begrensningen på 25.000 kroner må også fjernes, slik at de som har vært uten arbeid lengst ikke taper så mye som opptil 8.000 kroner.     

Svært mange av våre medlemmer har snart stått 100 % permittert i 13 mnd. For denne gruppen har inntektsbortfallet i denne perioden vært på opptil 70 %. Ved et tak på 25.000 kroner for feriepenger rammes disse hardt igjen. Selv det justerte nivået for dagpenger har lagt en svært urimelig byrde på de som tar belastningen av nødvendige smittevernstiltak. Slik kan det ikke være i en dugnad. Fellesskapet må derfor stille opp og sørge for at dagpengemottakere også har ei lønn å leve av i sommer. Det betyr selvsagt svært mye for alle dette gjelder, men det er også i samfunnets interesse at dagpengemottakere sikres kjøpekraft.    

Bevilgningen til feriepenger på dagpenger bør økes. Vi anmoder derfor om at Arbeids- og sosialkomiteen endrer regjeringens forslag, og innstiller på at Stortinget både utvider beregningsperioden og fjerner begrensningen på feriepengebeløpet.  

Regjeringen sier at den vil komme tilbake med forslag for 2022 i statsbudsjettet. Allerede nå vet vi at svært mange også vil være permitterte eller arbeidsledige i store deler av 2021. Det er gledelig at samfunnet gradvis vil bli gjenåpnet, men i noen bransjer, som blant annet luftfart, vil det ta lenger tid å komme i normal drift selv etter at samfunnet gjenåpnes. Vi har derfor også forventninger til at de forutsetninger som pekt på over legges til grunn for feriepenger på dagpenger i både i 2021 og 2022.  

 
Med vennlig hilsen,  

Yngve Carlsen (sign)                                         Katinka Riksfjord Sporsem (sign) 

forbundsleder                                                   generalsekretær