Skriftlig innspill fra Likestillingssenteret KUN

Høring: Representantforslag om en bedre barselomsorg
Innspillsdato: 04.03.2022

Økt fokus og satsing på bedre svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen

Vi ser behov for økt fokus og satsing på bedre svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen, og ser derfor positivt på initiativet til representantforslaget. Gravide og fødende i distriktet møter en rekke utfordringer på grunn av lang reisevei og manglende tilbud på oppfølging og helsetjenester. Dette mener vi er svært viktig å ha mer fokus på for at alle skal få likeverdige tjenestetilbud.  

Vi støtter forslagene, og ser i tillegg behov for: 

 • Styrkning av seksukers kontrollen.  
  Legens kompetanse på hva slik kontroll skal inneholde er svært varierende. Mange opplever at denne kontrollen i hovedsak handler om prevensjon.  
   
 • Økonomiske rettigheter til gravide 
  Gravide som får redusert arbeidsevne på grunn av svangerskapet mottar sykepenger. Hvis de også etter fødsel blir sykemeldt, så risikerer de fort å overstige det året man har rett til sykepenger, og må da over på AAP med den økonomiske avkortningen det innebærer. Svangerskapspengeordningen knytter seg strengt til at noe ved arbeidet er uegnet for gravide (løsemidler, stråling etc), men vi mener denne ordningen bør vurderes å dekke alle forhold der graviditet er årsak til at arbeidsevnen endres. På den måten holder man sykepengene atskilt fra forhold knyttet til graviditet som den særlige perioden det er i kvinners liv.  
   
 • Dobling av omsorgspermisjon til partnere.  
  Med dagens lovverk har partnere rett til 14 dagers omsorgspermisjon. Vi vurderer fire uker som en mer hensiktsmessig lengde på permisjonen. Fire uker vil ta hensyn til at den fødende skal komme seg etter fødsel og ha støtte i en sårbar første fase med barnet. Samtidig kan det bidra til at rutiner rundt barnet i større grad etableres av foreldrene sammen, og at tilknytning mellom barn og partner får bedre vilkår fra starten av. 
   
 • Systematisk screening av psykisk helse hos gravide. 
   
 • Bedre informasjon om vold i nære relasjoner.  
   
 • Jordmorvakt 24/7 også i distrikter. 
   
 • Støtte flerkulturell doula i regi av Norske sanitetskvinner.