Skriftlig innspill fra Norges Naturvernforbund og Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

Høring: Representantforslag om en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri
Innspillsdato: 15.03.2022

Innspill til representantforslag 111 S

Naturvernforbundet og Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs viser til representantforslag 111 S (2021-2022) fra stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde, Sandra Bruflot og Mari Holm Lønseth.

Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 100 fylkes og-lokallag over hele landet. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som organiserer alle de kommunale avfallsvirksomhetene.

Oppsummert ber vi om følgende

  • Det bør utredes en produsentansvarsordning for tekstiler som gir produsenter og importører økonomisk interesse av å produsere tekstiler av høyere kvalitet som varer lenger.
  • Styrk arbeidet til Miljømerking Norge og Svanemerket og gi norske forbrukere rett på god miljøinformasjon.
  • Norge bør ha større ambisjoner enn å implementere felles-europeiske minimumskrav.

Miljø og tekstiler

Produksjon og forbruk av tekstiler har et stort ressurs- og miljøavtrykk. For å redusere dette avtrykket kreves det mer ansvarliggjøring og sterkere virkemidler fra norske myndigheter. Produksjon av tekstilfibre medfører betydelige klimagassutslipp og forurensning, som er til skade både for mennesker og natur. Tekstilproduksjon krever mye vann og areal, og har store utslipp av miljøgifter fra farging og bearbeiding av tekstilene. Flere nyhetssaker den siste tiden har vist hvordan manglende ansvar for avfallshåndtering ved endt levetid kan forårsake lokal forurensning i land i sør. For og få bukt med miljøproblemene forbundet med tekstilproduksjon og forbruk, og sette fart på omstillingen til en bærekraftig og sirkulær tekstilindustri er det først og fremst viktig at mengden klær i omløp reduseres og at kvaliteten på de materialene som brukes må opp.

En politikk for en bærekraftig tekstilindustri må rette krav og plassere ansvar oppstrøms i verdikjeden. Nye virkemidler må prioritere økt levetid på produkter, opprettholde og legge til rette for gode systemer for innsamling til gjenbruk, og legge til rette for at tekstiler som ikke kan gjenbrukes blir materialgjenvunnet.  

Produsentansvar

Vi anbefaler at det utredes en produsentansvarsordning for tekstiler. En godt innrettet produsentansvarsordning kan gi incentiver til produsenter og importører for å redusere miljøavtrykket til sine produkter. En produsentansvarsordning er muligheten til å lage et regelverk som sørger for at det er i produsentenes interesse å produsere tekstiler av høyere kvalitet, som varer lenger, og hvor fibrene kan gjenvinnes og brukes på nytt ved endt levetid. Utredningen bør se nærmere på hvordan man ved å sette krav til øko-modulerte vederlagssatser[1] i produsentansvaret kan gi belønning til næringsaktører som tar ansvar for å redusere miljøavtrykket til egne produkter.

En produsentansvarsordning, hjemlet i forskrift, kan også tydeliggjøre ansvars og- kostnadsfordeling langs hele verdikjeden til produktene. Et av formålene med produsentansvarsordninger er å sørge for at nødvendige kostnader for innsamling og gjenvinning av produkter tilfaller produsenter og importører og ikke belastes husholdningene over renovasjonsgebyret. EUs tekstil-strategi vil trolig ikke inneha et eget krav om produsentansvar for tekstiler. Derimot vil krav om innsamling og sortering av tekstilavfall fortsatt medføre behov for investeringer i infrastruktur for sortering. Videre er et av målene med nye regler å fremskaffe økte mengder tekstilavfall egnet til materialgjenvinning, noe som igjen vil kreve infrastruktur for gjenvinning. Økte felles-europeiske krav om materialgjenvinning, lokal ressursutnyttelse av avfall og strengere regler for avfallseksport vil presse frem et behov for å ta hånd om mer av vårt eget avfall. En utredning av produsentansvarsordning bør spesielt se hvordan produsentansvaret kan bidra til kostnadsdekning for nødvendig infrastruktur.

Avfallspolitikken skal innrettes etter prioriteringene i avfallshierarkiet, det er derfor avgjørende at nye tiltak og virkemidler prioriterer levetid. Krav om separat sortering av tekstil-avfall må kombineres med og sees i sammenheng med gode løsninger for økt gjenbruk. Vi tror det er fordelaktig å inkludere og bygge på eksisterende systemer for innsamling av gjenbruks-tekstiler, likevel bør selve ansvaret for, og kostnadsdekning av innsamling av tekstiler til gjenbruk, være en del av produsentansvaret. Plikt til innsamling bør gjelde over hele landet og være hjemlet i forskrift.

Forbrukerrettigheter:

Vi støtter forslaget om å styrke arbeidet til Miljømerking Norge og Svanemerket. Det er viktig å gi norske forbrukere rett til mer og bedre informasjon om miljøavtrykket til sine produkter. Produkter bør merkes med produksjonsdato og forventet levetid, innhold og materialsammensetning inkludert kjemikaliebruk. Norge bør ta aktiv del i EUs initiativ for digitale produktpass.  

Videre bør den som setter et produkt på markedet pålegges å gi informasjon om reparerbarhet og tilgang på reparasjon av deres produkter, samt informasjon om sortering og innsamling til avfallsbehandling. Videre er det viktig at norske myndigheter gjør et aktivt arbeid for å beskytte norske forbrukere mot grønnvasking av produkter. Kriterier for bruk av grønne påstander kan og bør reguleres i egen forskrift på lik linje med annen villedende markedsføring rettet mot forbruker.  

Forhold til EU:

Regelverksutviklingen i EU bør ikke være en sovepute for norske myndigheter. EU-kommisjonen vil i slutten av mars legge frem forslag om en ny produktpolitikk med blant annet forslag om å utvide økodesign-direktivet, nye reguleringer for å motvirke grønnvasking, digitale produktpass og standardisering av merkeordninger med mer. Dette er en oppfølging av sirkulær økonomi-strategien til EU og setter nye minimumskrav for en ansvarlig produktpolitikk, kommisjonen oppfordrer samtidig enkeltland til å gå lenger i egen lovgivning. Norske ambisjoner bør være høyere enn å implementere felles-europeiske minimumskrav, vi anbefaler at komiteen innstiller på at Norge skal være et foregangsland i overgangen til en sirkulær og bærekraftig tekstilindustri.  

Med vennlig hilsen

Svein Kamfjord                                                                                Truls Gulowsen         

Direktør Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs                              Leder Naturvernforbundet 

[1] Skalerte satser for vederlag etter miljø-kriterier.