Skriftlig innspill fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring: Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov
Innspillsdato: 28.04.2022

Høring - Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov

Høring - Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 25.000 små og store virksomheter. Bransjeområdet Virke ideell og frivillighet representerer mer enn 1100 virksomheter i hele bredden av ideell og frivillig sektor, deriblant ideelle barnehager.

 

Barnehageplassgaranti

Virke er enig med forslagsstillerne at det kan være utfordrende for foreldre som trenger barnehageplass mellom desember og august, men som ikke får det. Vi mener allikevel at det er noen organisatoriske og økonomiske konsekvenser som må løses, dersom barnehageplassgaranti skal kunne innføres.

De aller fleste barnehager er avhengige av å fylle opp plassene sine, noe som hovedsakelig blir gjort ved hovedopptaket etter 1. mars. Det medfører ofte at det ikke er plass til flere barn kommende barnehageår (fra august til august påfølgende år).

Hvis det skulle bli ledige plasser i løpet av året fordi familier for eksempel flytter eller bytter barnehage, så tilbys det plass til eventuelle barn som står på venteliste. Sånn sett kan man si at det allerede er løpende opptak i barnehagene. Men, for å kunne garantere plass til alle familier gjennom året, slik at det i praksis ikke finns ventelister, så må barnehagene gå med ledige plasser. Det har sannsynligvis ikke mange barnehager økonomisk handlingsrom til å gjøre, i hvert fall ikke over flere år, derfor må i tilfelle finansieringen styrkes slik at ledige plasser blir kompensert fullt ut for. Eventuelt kan enkelte barnehager finansieres til å ha som oppgave å ha ledige plasser gjennom året- altså en type "venteplass" til ordinært opptak.

En annen løsning kan derfor være å lovfeste to opptak i året og pålegge alle barnehager å holde av for eksempel 10 % kapasitet ved opptaket i mars, slik at man kan tilby disse plassene i for eksempel september. Kommunen må da garantere finansiering for alle plasser uavhengig av om barnehagene fyller den siste 10 % eller ikke.

Verken løpende opptak eller flere opptak gjennom året sørger med andre ord for garantert plass, når det ikke finns ledige plasser.  

En annen realitet er at barnehager gjerne blir lagt ned i takt med synkende barnetall i kommuner. For å kunne innføre plassgaranti bør i tilfelle nedleggelser bremses, samtidig som finansieringen styrkes, slik at man kan drifte barnehager med ledige plasser. I kommuner med befolkningsvekst, eller der det er lange ventelister, må plasstilbudet økes gjennom å bygge nye barnehager eller utvide eksisterende bygg for å skape overkapasitet. Dette mener vi må organiseres gjennom et samarbeid med ideelle og øvrige private barnehager.

  

Fleksible åpningstider

I Kommunerevisjonens rapport for Oslo kommune; Rapport 4/2022 Bemanning i barnehager, har forvaltningsrevisjonen nylig avdekket at mellom 79 og 87 prosent av styrerne var helt eller delvis enig i at det var for mange timer hver dag hvor det ikke var tilstrekkelig bemanning. At fraværet blant personalet gjorde at det ofte var for få ansatte på jobb til å drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Og at det var for lite bemanning til at barna fikk den oppmerksomheten fra voksne som de trengte. Virke mener at dette tydelig viser behovet for bedre bemanningstetthet før man vurderer andre grep som påvirker rammevilkår.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/bystyrets-utvalg/kontrollutvalget/motekalender-kontrollutvalget/mote-i-kontrollutvalget-70 

Den viktigste faktoren for å skape god kvalitet i barnehagen er menneskene som jobber der. Nesten alt kan knyttes opp mot de menneskelige faktorene, rammene og handlingsrommet de ansatte gis i arbeidet sitt. Og nettopp der ligger også hovedutfordringen i barnehagesektoren. Når disse faktorene er på et minimum eller utfordres, så får det direkte konsekvenser for barna. Flere undersøkelser viser nemlig at mange barnehager kun har full bemanning 2 til 3 timer hver dag, noe som er altfor dårlig. Virke mener derfor at det må innføres en bemanningsnorm som samsvarer med barnas oppholdstid.

Mer fleksible og lengre åpningstider innebærer at man må «strekke» minstenormen for bemanning over lengre tid og betyr i praksis enda lavere bemanningstetthet større deler av dagen. Derfor må i tilfelle tilskuddet økes, samtidig som bemanningsnormen først bedres til å samsvare med barnas oppholdstid.

Vi mener at konsekvensene som eventuelt lengre åpningstider gir, medfører at det må stilles krav til prosentvis økt bemanning i forhold til utvidelse av åpningstid. Kommuner må da gis et særlig ansvar i å sørge for at alle barnehager både settes i stand til å forsterke bemanningen og at de må kunne stille krav om at barnehagene faktisk gjør det.

Vi vil også påpeke at fleksibel åpningstid ikke må bety lengre åpningstider. Et eksempel er Larvik kommune, som har gått inn for å redusere åpningstiden til maks 9,5 timer per dag. Og så er det SU i den enkelte barnehage som avgjør åpningstiden. Om den for eksempel skal være fra kl. 07.00 - 16.30, eller kl. 07.15 -16.45.

Dersom man skal se på barnehagen som en pedagogisk institusjon som er første steget i barnas utdannelse, kan lange åpningstider og svært fleksibel bruk av barnehagen true barnas utbytte av tilbudet. I dag ses barnegruppen som kanskje den viktigste arenaen for å oppfylle rammeplanen. Små barn trenger stabile, forutsigbare og trygge rammer for å kunne utvikle seg. Barnegrupper der det er endringer i gruppa fra dag til dag kan skape hindringer i å skape vennskap og tilhørighet mellom barn. Dette handler om å ta hensyn til barnas beste.

 

 

Hovedorganisasjonen Virke

Royne K. Berget – bransjeleder for ideelle barnehager i Virke ideell og frivillighet

+47 975 27 837

royne.kristoffer.berget@virke.no