Skriftlig innspill fra IKT-Norge

Høring: Representantforslag om å forebygge og redusere ensomhet
Innspillsdato: 29.04.2022

Høringsinnspill fra IKT-Norge: Redusere digitalt utenforskap og ensomhet blant eldreIKT-Norges høringsinnspill til representantforslag 219S (2021-2022) om å forebygge og redusere ensomhet

 

I bakgrunnen for representantforslaget står det at: “Ensomhet er en av vår tids største folkehelseutfordringer. Selv om ensomhet er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land og har ligget stabilt før pandemien, ser man en økning blant unge og blant eldre.”

 

IKT-Norge er representert i Regjeringens råd for et aldersvennlig Norge som har gitt innspill til “Folkehelsemeldingen” og “Digital hele livet - nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen”.

Inngangen til eldres behov har tradisjonelt sett vært knyttet til hvordan man kan få eldre til å delta oftere fysisk i ulike aktiviteter. Vi vet av erfaring at eldres helse gjør at de kan ha ulike ulike funksjonsnedsettelser som legger begrensninger for dere fysisk bevegelighet. 

 

Redusere digitalt utenforskap
Den raskt økende digitaliseringen av samfunnet er en utfordring for mange av dagens eldre og vil bli det for kommende eldre. Eldre er den største gruppen av de 600 000 som i dag ikke er digitale brukere. Digitalt utenforskap hindrer samfunnsdeltakelse og skaper ensomhet.

De seneste årene er det blitt utviklet teknologi rettet mot eldre, med fokus på å redusere ensomhet, deriblant NoIsolation og NYBY. NoIsolation leverer blant annet KOMP, et stort nettbrett som er utviklet i samarbeid med eldre og pårørende, som bidrar til tettere kommunikasjon. KOMP er tilpasset eldre ved at det blant annet er tilrettelagt for eldres tørre fingertupper (det vil ikke normale nettbrett gjøre) og er enkelt og brukervennlig. Pårørende har, ved hjelp av en app, mulighet til å sende bilder, film, øyeblikk og snakke med de eldre, og omvendt. NYBY har utviklet en plattform under samme navn som tilbyr en ny måte å organisere velferdstjenester og frivillighet på og ta i bruk uutnyttede ressurser, for eksempel ved at eldre kan få hjelp og ikke minst også at eldre kan bruke de ressursene de har til å bidra for andre.

Begge disse tjenestene er gode eksempler på digital inkludering og smart ressursutnyttelse, samt et bedre tjenestetilbud.

Slike leverandører er det flere av, og vi opplever en økende bevissthet rundt UX/brukernes behov og også «silver economy» som de eldre representerer. Likevel er det lang vei å gå ved å strategisk arbeide med forskning, kompetanse og utvikling. 

  • Det er behov for mer kunnskap om hva som fører til digitalt utenforskap og hvordan den digitale samfunnsutviklingen kan ta sterkere hensyn til de med svak digital kompetanse og dermed motvirke ensomhet.
  • Velferdsteknologi som KOMP og NYBY kan bedre livskvalitet. Det er da viktig at kommunene har en plan for anskaffelser og hvordan slike løsninger tilbys. Dette er altså noe mer enn kravet om universell utforming, da det griper inn i både hvordan det offentlige og frivillige tjenestetilbudet er organisert og hvilke tilbud eldre får i ulike faser av alderdommen.
  • Utprøvingen av piloter bør skje i større skala og man må raskt over fra pilotfase til drift. Små pilotprosjekter er uoversiktlige for brukere og pårørende.

På denne bakgrunn anmoder vi komiteen om å fremme følgende forslag: 

  1. Stortinget ber regjeringen kartlegge årsaker til digitalt utenforskap, særlig blant eldre og ensomme, og fremme nødvendige tiltak som kan motvirke dette.
  2. Stortinget ber regjeringen sikre at kommunesektoren tar i bruk velferdsteknologi som et virkemiddel for å motvirke ensomhet.
  3. Stortinget ber regjeringen om å utvide omfanget av pilotprosjekter knyttet til digitale løsninger for å motvirke ensomhet. 

 

Line Gaare Paulsen 

Direktør kompetanse, utdanning og samfunnskontakt

+47 920 65 300

 

www.ikt-norge.no

 

IKT Norge

Facebook Web Linkedin Twitter

Meld deg på IKT-Norges nyhetsbrev her.