Skriftlig innspill fra Utdanningsforbundet

Høring: Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov
Innspillsdato: 29.04.2022

Innspill til representantforslag 204 S (2021–2022)

Utdanningsforbundet anerkjenner behovet for et mer fleksibelt barnehagetilbud for familier, slik Venstres representanter Raja, Melby, Almeland og Thorsvik foreslår. Representantenes forslag innebærer: 

  • å innføre en garanti slik at alle barn får tilbud om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uansett barnets alder.
  • å legge til rette for endringer i dagens finansiering av barnehager slik at flere barnehager kan tilby mer fleksible åpningstider.
  • å innføre gratis kjernetid for barn under 2 år i familier med lav inntekt.

For at disse tiltakene ikke skal få negative konsekvenser for bemanningstettheten i barnehagene, er det imidlertid nødvendig at de fullfinansieres. Dette er en kostbar prioritering. For eksempel viser departementet utregninger at et løpende barnehageopptak vil koste 6,6 mrd. og at den vil kreve 25000 nye barnehageplasser. Utdanningsforbundet mener det er feil bruk av ressurser å prioritere en kapasitetsøkning i sektoren, før vi får på plass grunnleggende struktur-kvalitet. I dag er det mange steder utfordringer med nok bemanning, kompetanse og lederressurser. Dette må løses først. Utdanningsforbundet mener derfor det ikke er riktig å prioritere representantenes forslag. 

I barnehagelovens § 1 skisseres formålet for barnehagen som virksomhet. Formålsparagrafen gir barnehagen et omfattende pedagogisk samfunnsmandat, og skal bidra til at alle barn får et likeverdig og godt tilbud. Utdanningsforbundet mener den viktigste prioriteringen fremover, er tiltak som bidrar til at barnehagens personale har ressurser til å arbeide i tråd med formålet, før det prioriteres å gjøre tilbudet mer fleksibelt. 

I en sektor som allerede oppleves å være alvorlig underbemannet, mener Utdanningsforbundet at bemanningssituasjonen må utbedres først. Utdanningsforbundet mener prioriteringen på barnehageområdet fremover bør være i tråd med det som er skissert i Hurdalsplattformen: Innføre krav om minst 50 % barnehagelærere, styrket styrerressurs og innføre tiltak som styrker den totale bemanningen.

Milena Adam, seksjonsleder

Morten Solheim, seniorrådgiver