Skriftlig innspill fra Utdanningsforbundet

Høring: Representantforslag om erfaringer med skolelekser til erstatning for hjemmelekser
Innspillsdato: 24.04.2023

Innspill til representantforslag om erfaringer fra skolelekser til erstatning for hjemmelekser

Utdanningsforbundet er positivt innstilt til en gjennomgang og vurdering av erfaringene med å erstatte hjemmelekser med skolelekser.

Utdanningsforbundet ønsker ingen detaljstyring av leksene på den enkelte skole og mener en god leksepraksis kan ivaretas gjennom metodeansvar og prinsipper for god leksepraksis. 

Lærerprofesjonen har et metodeansvar når det gjelder opplæringen, og bruk av lekser er en del av den pedagogiske verktøykassen. Eventuelt pålagt hjemmearbeid må være pedagogisk forsvarlig og hjemmeleksene må også ligge på et på et nivå som gjør at elevene mestrer oppgavene uten hjelp.

Skolen er ut fra kompetanse og kjennskap til elevene, best til å vurdere hvordan opplæringen til elevene skal organiseres og gjennomføres, herunder lekser. Vurderingen om elevene skal jobbe med skolearbeid hjemme må bygge på god faglig og pedagogisk skjønnsutøvelse i profesjonen og på hvordan skolen velger å organisere opplæringstilbudet.

Utdanningforbundet mener viktige prinsipp fra Opplæringsloven og Overordnet del av læreplanverket må ligge til grunn når lekser skal vurderes. Lærere og skolen har hovedansvaret for opplæringen til elevene. Lekser er en naturlig del av dette faglige ansvaret. Samtidig mener vi at den beste måten å oppnå god leksepraksis på foregår gjennom samarbeid mellom lærere, skoleeiere, elever og foreldre. Følgende prinsipp bør ligge til grunn for dette samarbeidet:

  • Det må være helhet og sammenheng i opplæringen, og lærerne må ha en pedagogisk begrunnelse for å gi lekser.
  • Læreren har ansvaret for at oppgaver som blir gitt er tilpasset elevene og relevante for opplæringen.
  • Det må være rom for kritisk refleksjon og diskusjon i lærerkollegiet om leksepraksis ved egen skole.
  • Elevmedvirkning er særlig viktig i diskusjoner om lekser.
  • Et godt skole-hjem-samarbeid er viktig for å finne en god leksepraksis.
  • I samarbeid om leksepraksis er det viktig å ha en dialog om tidsbruk, og respekt for fritiden til barn og unge.

Leksepraksisen ved den enkelte skole må være en del av den pågående pedagogiske debatten i lærerkollegiet, hvor det gis rom for kritisk refleksjon og diskusjon. Leksefri, skolelekser og bruk av hjemmelekser må ses i sammenheng om hvordan opplæringen ellers er organisert ved den enkelte skole.

Et godt skole-hjem-samarbeid er viktig for god leksepraksis og leksene må tilpasses hverdagen til elevene. I samarbeid om leksepraksisen er det viktig med dialog om tidsbruk og fritiden til barn og unge. Hjemmelekser skal motivere til lærelyst og heve kunnskapsnivået. Innspill fra elevene bør også derfor tas på alvor i dialogen om lekser.

Morten Solheim                                              Mathias Myhrvold-Hanssen

Seksjonsleder                                                  Seniorrådgiver