Skriftlig innspill fra Skolenes landsforbund

Høring: Representantforslag om erfaringer med skolelekser til erstatning for hjemmelekser
Innspillsdato: 24.04.2023

Hjemmelekse vs skolelekse

Skolenes landsforbund takker for muligheten til å komme med innspill til høringsutkastet.

Lekser er tradisjon og noe som henger igjen fra gammelt av. At det nå er en diskusjon rundt dette er veldig positivt. 

Leksehjelp er allerede et lovfestet gjennom forpliktelsen kommunene har til å tilby gratis leksehjelp for elever i grunnskolen. I opplæringslova står det at kommunen fritt kan fordele hjelpen på trinn, og trenger ikke å tilby det på alle trinn. I tillegg er det kun krav om tilsyn, og når det for enkelte elever er problematisk å finne konsentrasjonen i vanlige timer vil dette eskalere her.

Det vi synes må være fokuset er innholdet i det vi i dag kaller hjemmelekser. Det er viktig å definere hva som er lekser og formålet med gjennomførelsen. Det er ikke noen langsiktig løsning å kun gi det et annet navn.

Noen barn får svært god hjelp hjemme, mens andre barn har foresatte som enten jobber skift, eller har flere barn som trenger tett oppfølging. Dette skaper ulikheter allerede fra tidlig alder i grunnskolen, og noen elever får et forsprang allerede fra småskolealder.

Dersom det legges på flere timer vil det både gå utover eleven i forhold til lange dager og fritidsaktiviteter, som ofte starter rett etter skolen. I tillegg til at den læreren som må føre tilsynet mister verdifull samarbeidstid med kollegaer.

Hjemmelekser er stadig et diskusjontema rundt omkring i de tusen hjem. For å beholde husfreden bør leksene kunne gjennomføres på kort tid og uten at det krever for høyt konsentrasjonsnivå. Der må diskusjonen tilbake til innholdet i hjemmearbeidet og motivasjonen hos elevene. Repetativ læring er bevist viktig for barns læring i hele skoleløpet. Det å for eksempel ha leselekser på norsk, og etterhvert engelsk, eller løse enkle matematikkoppgaver for  å få mengdetrening er viktig. Men lekser for leksens skyld er absolutt ikke et mål. 

Dette er som sagt en viktig diskusjon, og vi håper at den ikke bare forsvinner i mengden av faglige tiltak og diskusjoner. Skolenes landsforbund mener at tanken om heldagsskole med fysak, lunsj og at all tid sammen lærer og elev er undervisningstid bør utredes nærmere.

Lykke til med det videre arbeidet!

For Skolenes landsforbund, Lene Bakkedal, forbundssekretær.