Skriftlig innspill fra Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet

Høring: Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige)
Innspillsdato: 03.05.2023

Innspill fra Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet til Prop. 103 L (2022-2023)

  1. Innledning

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet (Tilsynsrådet) har som oppgave å føre tilsyn med driften av utlendingsinternatet og behandlingen av de internerte som oppholder seg der (Trandum og Haraldvangen). I tillegg fører Tilsynsrådet også tilsyn med tvangsreturer. https://www.sivilrett.no/tilsynsradet

 Som en del av dette mandatet fører Tilsynsrådet også tilsyn med behandlingen av barn når disse interneres. Fra 2018 har internering av mindreårige skjedd ved Haraldvangen.    

 I Prop. 103 L (2022-2023) foreslår departementet å endre utlendingsloven § 106 c tredje ledd som innebærer at adgangen til å internere barn i praksis utvides ved at dagens regel om at mindreårige «normalt ikke holdes lenger enn 24 timer» fjernes.

 Det fremkommer av proposisjonen at høringen i saken ble sendt 6. oktober 2021.  Tilsynsrådet ble ikke gjort til høringsinstans, noe som ville vært naturlig ut fra temaet i lovforslaget.

 Tilsynsrådet mener at grunnlaget for lovforslaget er mangelfullt og at det er egnet til å krenke barns rettigheter og rettssikkerhet. Lovforslaget er heller ikke i samsvar med internasjonal utvikling når det gjelder adgangen til å internere barn.

 2. Forslaget vil både lede til at antallet interneringer av mindreårige øker samt at varigheten av slike interneringer øker.

 Dagens regel er at mindreårige som hovedregel ikke kan interneres mer enn 24 timer. På side 24 i proposisjonen er det angitt at lovforslaget om å erstatte tidsfristen med formuleringen «dagen etter» innebærer: at en mindreårig som for eksempel pågripes kl. 07.00 om morgenen en onsdag, kan holdes på familieenheten hele den påfølgende dagen (torsdag), så lenge uttransportering skjer før midnatt denne dagen.

Tilsynsrådet anser det som svært uheldig at departementet foreslår en slik betydelig utvidelse av varigheten for internering av barn i hovedregelen. Forslaget underspiller de grunnleggende betenkeligheter som knytter seg til frihetsberøvelse av barn, jf. nedenfor. I tillegg innebærer forslaget at det blir lettere for politiet å anvende internering i forkant av uttransportering av barn. Forslaget vil derfor lede til en økning i antall interneringer av barn, noe som bør unngås.

Lovforslaget er, slik Tilsynsrådet ser det, i strid med hensynet til barnets beste i barnekonvensjonen. Det beste for barnet er å ikke bli internert. Dagens ordning, som holder antall barneinterneringer på et noenlunde moderat nivå, bør ikke fravikes. Politiet har opplyst til Tilsynsrådet at det i 2022 (pr 8. desember) ble internert 11 barn fordelt på 5 familier.

 3.Grunnleggende menneskerettigheter og internasjonale anbefalinger: Internering av barn bør forbys.

Tilsynsrådet minner om at enhver internering må hensynta at grunnlaget for frihetsberøvelsen ikke er kriminelle handlinger. For mindreårige gjelder i tillegg at de sjelden har hatt innflytelse på de forhold som har ledet frem til interneringen. Proposisjonen omtaler EMK artikkel 5, Grunnloven §§ 94 og 104, EMK artikkel 3 og 8 samt barnekonvensjonen artikkel 37. Departementet har imidlertid, etter Tilsynsrådets syn, ikke lagt tilstrekkelig vekt på bestemmelsene ved utarbeidingen av lovforslaget. 

Lovforslaget er også mangelfullt ettersom det ikke omtaler internasjonale trekk som gjelder internering av barn, som går i retning av totalforbud:

  • Europarådet har i, vedlagt resolusjon 2020 fra 2014, anbefalt at medlemslandene avslutter praksisen med å internere barn. Fra punkt 9 gjengis:

The assembly considers that it is urgent to put an end to the detention of migrant children and that this requires concerted efforts from the relevant national authorities.

  • UNHCRs syn er at internering av barn «is never in their best interests», og organisasjonens globale strategi er at internering av barn opphører helt, jf. vedlagte anbefalinger fra januar 2017.
  • FNs Barnekomitè og FNs “Committee on the Protection of the Rights of All Migrant

Workers and Members of Their Families” har også på en tydelig måte gitt uttrykk for at det ikke er anledning til å internere barn:

Every child, at all times, has a fundamental right to liberty and freedom from immigration detention. The Committee on the Rights of the Child has asserted that the detention of any child because of their or their parents’ migration status constitutes a child rights violation and contravenes the principle of the best interests of the child. In this light, both Committees have repeatedly affirmed that children should never be detained for reasons related to their or their parents’ migration status and States should expeditiously and completely cease or eradicate the immigration detention of children. Any kind of child immigration detention should be forbidden by law and such prohibition should be fully implemented in practice. (Joint general comment av 16. November 2017 avsnitt 5)

  • Vi vedlegger også artikkelen “Towards a Complete Prohibition on the Immigration Detention of Children” av Ciara M. Smyth i Human Rights Law Review 2019-19 side 1-36.

 4. Rettssikkerhet: Manglende rettslig kontroll av interneringer av barn.

Det foretas i dag i svært liten grad rettslig kontroll av politiets avgjørelser om å internere barn. Politiets absolutte plikt til å forelegge begjæring om interneringen av den mindreårige inntrer når vedkommende holdes lenger enn 24 timer. I praksis innebærer dette at grunnlaget for politiets interneringer av barn i liten grad blir belyst. Blant annet med bakgrunn i dette rettet Tilsynsrådet henvendelse til Haraldvangen 16. juni 2022 med anmodning om å få kopi av påtegninger fra politiet hvor begrunnelsen for interneringene fremgikk. Den 23. juni 2022 avslo politiet anmodningen. Politiet anga at temaet faller utenfor Tilsynsrådets mandat. Tilsynsrådet bemerker at den foreslåtte forlengelsen på varigheten av barneinterneringer vil føre til en tilsvarende svekkelse i rettssikkerheten til barn som interneres. Det fremgår eksplisitt av proposisjonen på side 21 at et av formålene med å utvide fristen er å utvide adgangen til å internere vedkommende uten at det må begjæres kjennelse fra retten. Ulempene dette har for barna er imidlertid ikke drøftet i proposisjonen.

5. Forslaget mangler tilstrekkelig faktisk og barnepsykologisk grunnlag

Tilsynsrådet slutter seg til innvendingene fra Barneombudet, Redd Barna og UNICEF om at det ikke er holdepunkter for at det er et faktisk behov for den foreslåtte regelendringen.

Ressurssituasjon og praktiske behov i politiet kan ikke vektlegges foran barns grunnleggende rettigheter. Tilsynsrådet mener også at departementet ikke gir en korrekt fremstilling av kravet om at handlinger skal være til barnets beste ifølge barnekonvensjonen når dette brukes som argument for å utvide fristen for fremstilling av interneringen av barn. Det er ikke, som er berørt av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i deres høringsuttalelse til Departementet, en treffende tilnærming å spørre om det er til barnets beste at det gis mer tid til å områ seg før uttransport når det først er besluttet frihetsberøvelse av barnet etter de strenge vilkår som gjelder for dette. Som belyst over er dette også årsaken til at den internasjonale utviklingen går i retning av å totalforby internering av barn.    

Det må legges til grunn at internering i seg selv uansett vil være en svært dramatisk begivenhet for ethvert barn. Når innholdet ved interneringen skal analyseres må man altså se etter elementer som går utover det som ligger i selve interneringen i seg selv. Gjennomføringen av interneringen må selvsagt alltid ha barnets beste for øye, men selve gjennomføringen kan i liten grad kompensere for den belastning som ligger i selve interneringen. Tilsynsrådet har ikke mottatt informasjon fra Haraldvangen som tyder på at 24-timers-fristen har gått utover de barna som har vært på der på en kvalifisert måte.

Tilsynsrådet mener at det ikke er faglig grunnlag for å hevde at det vil være til barnets beste å utvide rammene for internering. Vurderingen fra de to eksterne fagpersonene (Langballe og Schultz) som lovforslaget støtter seg til, virker ikke å være forankret i observasjoner gjort på Haraldvangen eller samtaler med barnefamilier som har blitt internert. Den bygger heller ikke på teoretisk eller klinisk erfaring som det er faglig enighet om. Vurderingen har ikke tatt høyde for at lovendringen vil øke antall barneinterneringer, noe som både er i strid med internasjonale føringer og barns grunnleggende rettigheter.

Tilsynsrådet er enig i at det er viktig å sikre forberedelse, informasjon, støtte og medvirkning når barn pågripes og interneres. Dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor fristen som i dag er gjeldende, bør måten interneringen skjer på endres eller ikke finne sted. Et lengre opphold vil verken avhjelpe krisen familiene befinner seg i, eller gjøre at barna nyttiggjør seg av disse ekstra timene på en måte som fører til økt ro og reorientering til en ny situasjon. Det er viktig å understreke at barna settes i en situasjon hvor de venter på å sendes ut av landet mot familiens ønske, ofte til et land de ikke kjenner og sammen med foreldre som har det svært vanskelig. Det er lite trolig at noen ekstra timer på Haraldvangen vil gjøre at barna forsoner seg mer med situasjonen enn det de eventuelt allerede har gjort. Erfaring fra asylmottak, gitt at rammene for psykososial støtte er tilfredsstillende, er at det kan være fordelaktig med noe tid til å «lande» mentalt etter å ha kommet fra krig og flukt og i påvente av bosetting i en kommune. Disse situasjonene kan imidlertid ikke sammenlignes.

Belastningene og utfordringene ved å internere barn tilsier snarere at internering ikke bør finne sted, enn at barn bør interneres over flere timer.

6. Tilsynsrådets anbefaling

En fordel med dagens 24-timers-regel er at den setter en tydelig ramme for interneringens varighet. Dagens ordning fungerer tilfredsstillende. Det er ikke påvist vektige grunner for å utvide denne, jf. ovenfor. Lovforslaget om utvidelse av interneringens varighet bryter dermed med kravet i barnekonvensjonen artikkel 37 bokstav b om at frihetsberøvelse av barn skal skje «for et kortest mulig tidsrom».

 

Tilsynsrådet anbefaler at Stortinget ikke vedtar lovforslaget.

 

Pål Morten Andreassen

Leder av Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet