Istanbulkonvensjonen 10 år

Når Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) møtes til sesjon 21.–24. juni, vil parlamentarikarane markere at konvensjonen mot vald mot kvinner og i nære relasjonar blei vedtatt for 10 år sidan i Istanbul.

PACEs plenumssal. Foto: Council of Europe.
PACEs plenumssal. Foto: Council of Europe.

Istanbulkonvensjonen, konvensjonen mot vald mot kvinner og i nære relasjonar,  vil bli markert med ein høgnivådebatt der blant anna Nobelprisvinnar frå 2018, Nadia Murad, og FNs spesialrapportør mot vald mot kvinner skal delta.

I tillegg til markering av Istanbulkonvensjonen, er det satt av nesten ein heil dag til koronarelaterte debattar, herunder vaksinepass (juridiske implikasjonar og vern om grunnleggande rettigheiter), korleis handtere sosio-økonomiske konsekvensar av korona, og pandemiens innverknad på barn og barns rettigheiter.

Denne sesjonen blir også første gang det ungarske formannskapet møter parlamentarikarforsamlinga i plenum. Ungarn overtok formannskapet etter Tyskland og vil styre Europarådet fram til november i år. Etter det overtar Italia.

Dette blir igjen ein hybrid sesjon, men for første gang sidan januar 2020, vil Stortinget v/delegasjonsleiar Ingjerd Schou delta på møta i Strasbourg. Øvrige medlemmar i Stortingets PACE-delegasjon deltar digitalt.

I tillegg til dei nemnte debattane står også parlamentarisk immunitet, utanlandsk finansiering av politiske parti og nasjonal valkamp, lavt antal kvinner i politiske beslutningsprosessar, menneskerettssituasjonen for krimtatarar på Krim, europeisk diasporapolitikk og afrofobi i Europa på agendaen.

Sjå eigne nettsider for sesjonen

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikarforsamling består av følgjande medlemmar: delegasjonsleiar Ingjerd Schou (H), nestleiar Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Espen Barth Eide (A), Emilie Enger Mehl (Sp), Petter Eide SV), Jette Christoffersen (A), Kårstein Eidem Løvås (H), Silje Hjemdal (FrP), Alexander Stokkebø (H)

Europarådet og parlamentarikarforsamlinga

Europarådet blei oppretta i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har til formål å arbeide for styrking av menneskerettane, demokrati og rettsstaten i medlemslanda.

Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) består av representantar for medlemslandas nasjonalforsamlingar, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer).

Forsamlinga har ein rådgivande funksjon og spelar ei vesentleg rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjonar og anbefalingar til medlemslandas parlament og regjeringar på ein rekke område, og overvaker i kva grad medlemslanda overheld sine forpliktingar som medlem.


Sist oppdatert: 21.06.2021 09:38