Vedtak uke 22

I uke 22 behandlet Stortinget en rekke saker, blant annet regjeringens forslag til rusreform, graderte opplysninger i Frode Berg-saken samt Sivilombudsmannens melding for 2020.

Helse- og omsorgsminister Bent Høies var med da regjeringens forslag til rusreform ble debattert i Stortinget. Bildet er fra en tidligere debatt i mars. Foto: Stortinget.
Helse- og omsorgsminister Bent Høies var med da regjeringens forslag til rusreform ble debattert i Stortinget. Bildet er fra en tidligere debatt i mars. Foto: Stortinget.

Rusreform og opphevelse av straffansvar

Regjeringens forslag om å oppheve straffansvaret for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk, fikk ikke flertall.

Det ble vedtatt at kommunene skal ha en rådgivende enhet for rus-saker, som skal møte personer når dette er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon.

Det er videre vedtatt at regjeringen skal:

  • foreslå lovendringer slik at fengsel ikke lenger blir straffereaksjon ved bruk og besittelse av narkotika til eget bruk
  • sørge for at politiet ikke straffeforfølger rusbruk hos personer som yter assistanse eller tilkaller nødetatene i akutte situasjoner
  • sørge for at opplysninger i reaksjonsregisteret om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter tre år
  • sørge for at samfunnets reaksjoner ved problematisk bruk av rusmidler er forholdsmessige
  • gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser sammenheng mellom bruk av rusmidler og føring av motorvogn

Graderte opplysninger i Frode Berg-saken

Stortinget har behandlet særskilt melding fra EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste) om graderte opplysninger i Frode Berg-saken.

Stortinget fattet følgende vedtak:

  • Stortinget anerkjenner EOS-utvalgets grundige arbeid og støtter utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019–2020

Stortinget har behandlet regjeringens årlige melding til Stortinget om oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak.

Det opplyses i meldingen at det er 280 vedtak der rapporteringen ikke kan avsluttes, noe som utgjør 15% av anmodningsvedtakene fra og med sesjonen 2012–2013.

I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vises det til at årets rapportering på anmodningsvedtak stort sett gir gode svar på oppfølgingen, men peker også på at det i flere departementer synes å være for dårlige rutiner for å følge opp og kvittere ut anmodningsvedtak som stammer fra flere år tilbake.

Komiteen understreker statsrådenes plikt til å følge opp Stortingets vedtak, og mener dette i flere departementer må følges opp raskere og tydeligere enn i dag.

Sivilombudsmannen 2020

Stortinget har behandlet melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen merker seg at Sivilombudsmannen har mottatt rekordhøye 4 009 klager i 2020 og at mer enn halvparten av disse har blitt avvist.

Komiteen setter pris på at Sivilombudsmannen av eget tiltak har iverksatt en større, systematisk undersøkelse av kommunale vedtak om dispensasjon for oppføring av tiltak i strandsonen. Komiteen merker seg at undersøkelsen samlet sett viser store mangler ved dispensasjonspraksisen. Komiteen støtter Sivilombudsmannens anbefalinger.

Komiteen understreker viktigheten av ombudsmannens kontroll av forvaltningens oppfølging av koronaloven og pandemiens konsekvenser for borgerne i møte med forvaltningen ellers.

Komiteen fremhever Sivilombudsmannens funksjon som rettssikkerhetsgaranti for den enkelte borger og ombudsmannens bidrag til en bedre forvaltning og uttrykker tydelig hvor viktig det er at forvaltningen retter seg etter ombudsmannens uttalelser.

Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen

Ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett

Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven om at ekteskap inngått etter utenlandsk rett som hovedregel ikke skal anerkjennes dersom én eller begge parter var under 18 år da de giftet seg. Dette gjelder der partene var uten tilknytning til Norge, i form av statsborgerskap eller bosted, da de giftet seg.

Hovedregelen blir dermed lik den som gjelder for personer med tilknytning til Norge da de giftet seg.

Det er vedtatt to unntaksregler, blant annet av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser.

Statsforvalteren skal håndtere saker etter unntaksreglene. Søksmålsfristen for å få kjent et tvangsekteskap ugyldig er utvidet fra seks måneder til ett år.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Andre saker

Stortinget har behandlet flere andre saker i uke 22, blant annet Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen og meldingen fra regjeringen Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester.

Stortinget har også vedtatt:

Videre ble en rekke representantforslag behandlet. Det ble gjort vedtak i forslaget om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet, men de fleste representantforslagene oppnådde ikke tilstrekkelig flertall til å bli vedtatt.


Sist oppdatert: 07.06.2021 10:26