Vedtak uke 42

I uke 42 vedtok Stortinget blant annet å heve kravet til norsk muntlig i statsborgerloven, endringer i integreringsloven og å be regjeringen sikre erstatning for norske veteraner med psykiske skader.

Norsk pass. Foto: iStock.
Norsk pass. Foto: iStock.

Endringer i statsborgerloven

Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven.

Endringene innebærer at kravet til ferdigheter i norsk muntlig heves fra krav om at søkere har oppnådd minimum nivå A2 (elementært nivå) på muntlig prøve i norsk til at søkere har oppnådd minimum nivå B1 (mellomnivå). Les mer om språknivåer (PDF).

Det ble vedtatt at kravet til språknivå skal fremgå av loven. Endringene medfører at det ikke lenger skal stilles krav om å dokumentere gjennomført norskopplæring eller gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Integreringsloven

Stortinget har vedtatt lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven).

Den nye loven innebærer at introduksjonsprogrammets varighet i større grad skal differensieres, og det legges til rette for at flere skal kunne gjennomføre videregående opplæring innenfor rammene av programmet.

Kravet om å ha gjennomført et visst antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap erstattes med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk.

Videre er det blant annet vedtatt å regulere fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet, å innføre et krav om at kommunens opplæring og tjenester skal være forsvarlige og å innføre et kompetansekrav for lærere som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap etter loven.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Representantforslag om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader

Stortinget har behandlet et representantforslag fra representant Bjørnar Moxnes om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader. Stortinget stemte for fire av de fem forslagene som ble lagt frem. Det siste forslaget ble fremmet med noen justeringer og fikk også flertall.

Alle vedtakene som ble gjort i saken er såkalte anmodningsvedtak, som regjeringen skal følge opp. Les mer om anmodningsvedtak her.

Andre vedtak

Stortinget har også behandlet en rekke andre saker denne uken, blant annet en meldingen fra regjeringen Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid og et par lover tilknyttet utbruddet av korona. Et representantforslag om en granskningskommisjon for Equinors utenlandsinvesteringer fikk ikke tilslutning fra flertallet på Stortinget.


Sist oppdatert: 16.10.2020 11:09