Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
28.05.2019

Prop. 154 L (2016-2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Behandles av Justiskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 81 S (2018-2019)

Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen - Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Prop. 73 L (2018-2019)

Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:114 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:112 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:115 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen og Kjersti Toppe om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:119 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
20.06.2019
28.05.2019

Prop. 87 L (2018-2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Prop. 96 LS (2018-2019)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Prop. 96 LS (2018-2019)

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Prop. 97 L (2018-2019)

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Prop. 98 L (2018-2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Behandles av Finanskomiteen
14.06.2019
28.05.2019

Prop. 91 L (2018-2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
07.06.2019
28.05.2019

Prop. 100 L (2018-2019)

Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Behandles av Justiskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 88 L (2018-2019)

Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 89 L (2018-2019)

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 99 L (2018-2019)

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Behandles av Næringskomiteen
13.06.2019
28.05.2019

Prop. 90 L (2018-2019)

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Behandles av Næringskomiteen
13.06.2019
28.05.2019

Prop. 95 L (2018-2019)

Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)

Behandles av Næringskomiteen
13.06.2019
28.05.2019

Prop. 101 L (2018-2019)

Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Prop. 70 L (2018-2019)

Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 86 L (2018-2019)

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 102 L (2018-2019)

Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 104 L (2018-2019)

Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:117 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri klimastreikernes krav

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Prop. 108 L (2018-2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 79 L (2018-2019)

Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Prop. 69 L (2018-2019)

Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Prop. 82 S (2018-2019)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Prop. 77 L (2018-2019)

Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:46 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

Behandles av Næringskomiteen
13.06.2019
28.05.2019

Meld. St. 14 (2018-2019)

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Meld. St. 3 (2018-2019)

Statsrekneskapen 2018

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:84 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen og Runar Sjåstad om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:88 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektsdøden

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:93 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
07.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:102 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:104 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Martha Tærud og Nils T. Bjørke om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge

Behandles av Finanskomiteen
14.06.2019
28.05.2019

Prop. 53 L (2018-2019)

Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)

Behandles av Justiskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:106 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om klimastreik for klimakutt

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Prop. 65 L (2018-2019)

Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
11.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:107 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 58 L (2018-2019)

Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
11.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:108 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om et mer bærekraftig forbruk

Behandles av Finanskomiteen
14.06.2019
28.05.2019

Dokument 9 (2018-2019)

Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Prop. 68 L (2018-2019)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Dokument 8:110 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Prop. 64 L (2018-2019)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
07.06.2019
28.05.2019

Prop. 62 L (2018-2019)

Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
07.06.2019
28.05.2019

Meld. St. 20 (2018-2019)

Statens pensjonsfond 2019

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
28.05.2019

Prop. 66 L (2018-2019)

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
07.06.2019
28.05.2019

Prop. 63 L (2018-2019)

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
11.06.2019
28.05.2019

Prop. 78 L (2018-2019)

Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Prop. 76 L (2018-2019)

Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
06.06.2019
28.05.2019

Prop. 74 L (2018-2019)

Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Behandles av Arbeids- og sosialkomiteen
05.06.2019
28.05.2019

Prop. 72 LS (2018-2019)

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2019
29.05.2019

Dokument 5 (2018-2019)

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2019
29.05.2019

Dokument 17 (2018-2019)

Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
29.05.2019

Dokument 13 (2018-2019)

Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.06.2019
29.05.2019

Dokument 8:109 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2019
29.05.2019

Prop. 59 S (2018-2019)

Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.06.2019
29.05.2019

Prop. 60 S (2018-2019)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2019
29.05.2019

Meld. St. 23 (2018-2019)

Nordisk samarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen