Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 135 S (2017–2018)
  • Kildedok:
Til Stortinget

Innledning

Stortinget vedtok 30. mars 2017, jf. Innst. 230 S (2016–2017), at lønnen for Høyesteretts medlemmer fra 1. oktober 2016 skulle være:

Høyesterettsjustitiarius

kr 1 996 288 per år

Høyesterettsdommer

kr 1 721 856 per år

Lønnen ble regulert opp med kr 46 788 per år for høyesterettsjustitiarius og kr 40 356 per år for høyesterettsdommer.

Utviklingen i Høyesteretts lønn har siden 2010 vært følgende:

01.10.2010

01.10.2011

01.10.2012

01.10.2013

01.10.2014

01.10.2015

01.10.2016

Høyesterettsjustitiarius

1 650 000

1 724 000

1 802 000

1 875 083

1 940 000

1 949 500

1 996 288

Høyesterettsdommer

1 423 000

1 487 000

1 554 000

1 617 027

1 673 000

1 681 500

1 721 856

Presidentskapets merknader

Presidentskapet viser til at lønnen til dommerne i Høyesterett ble løftet betydelig i 2007 etter en grundig drøfting. I innstillingen fra presidentskapet til Stortinget ble det lagt til grunn at landets øverste dommere har en funksjon både faglig og konstitusjonelt som gjør det rimelig at avlønningen ligger i øverste sjikt av statlige lederlønninger, jf. Innst. S. nr. 55 (2007–2008). Dette synet er senere gjentatt av presidentskapet, jf. Innst. S. nr. 168 (2011–2012). Også ved behandlingen i Stortinget har det vært kommentert at lønnsutviklingen for høyesterettsdommere bør følge nivået og lønnsutviklingen i det øvre sjiktet av statlige lederlønninger.

Ved regulering av lønnen til dommerne i Høyesterett har presidentskapet særlig vektlagt den faktiske lønnsutviklingen for lederne i statens lederlønnssystem året før og utviklingen for dommerne i første og annen instans. I tillegg har presidentskapet merket seg lønnsoppgjøret i privat og offentlig sektor samt oppgjøret for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønnsutviklingen til høyesterettsdommere har over tid vært på nivå med dem som omfattes av statens lederlønnssystem, og dommerne i første og annen instans. De siste par årene har imidlertid lønnsutviklingen for høyesterettsdommere vært noe under dette nivået. Landets øverste dommere har en funksjon både faglig og konstitusjonelt som gjør det uheldig dersom lønnsutviklingen blir liggende under lønnsutviklingen i det øverste sjiktet av statlige lederlønninger.

Presidentskapet viser til tidligere uttalelser om rekrutteringssituasjonen og det faktum at dommerembetene i Høyesterett må være «attraktive sammenliknet med andre karrieremuligheter for de dyktigste og mest erfarne juristene», slik det er uttrykt i Innst. 168 S (2011–2012). Det er viktig at rekrutteringen til Høyesterett skjer både fra privat sektor og offentlig sektor, herunder fra både ting- og lagmannsrettene.

Presidentskapet er likevel av den oppfatning at dagens lønnsnivå for Høyesteretts dommere ivaretar hensynet til rekruttering på en tilfredsstillende måte.

Under henvisning til de nevnte forhold foreslår presidentskapet å øke lønnen med kr 55 896 for høyesterettsjustitiarius og kr 48 212 for øvrige høyesterettsdommere.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Med virkning fra 1. oktober 2017 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik:

Høyesterettsjustitiarius

kr 2 052 184

Høyesterettsdommer

kr 1 770 068

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 15. februar 2018

Olemic Thommessen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja