Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Linda C. Hofstad Helleland, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til at denne proposisjonen omhandler endring i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven).

Komiteen viser videre til at endringsforslaget i § 3 annet ledd annet punktum medfører at klageorganet ikke har vedtakskompetanse, men gir sin anbefaling til Norsk akkreditering, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Komiteen merker seg at hensikten med endringsforslaget er å sørge for at Norsk akkrediterings klageordning tilfredsstiller de krav som følger av den internasjonale standarden for akkreditering.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det ved utforming av forskrift om innholdet i klagebehandlingen må vektlegges å gjøre klageadgangen mest mulig reell.

Komiteen viser for øvrig til proposisjonen og slutter seg til regjeringens forslag.