Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 420 S (2018–2019)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 3
Til Stortinget

Lønnskommisjonens mandat og sammensetning

Stortingets lønnskommisjon ble besluttet opprettet av Stortinget 21. juni 1996. I ny lov om godtgjørelser for stortingsrepresentanter, gjeldende fra 1. januar 2012, videreføres tidligere regelverk og praksis. Stortingets presidentskap oppnevner lønnskommisjonens leder og to andre medlemmer for fire år. I «Utfyllende regler for kommisjonens virksomhet», fastsatt av Stortingets presidentskap 21. juni 1996, med senere endringer, står det:

«Kommisjonens oppgave i henhold til Stortingets vedtak er – med Stortingets samtykke – å fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer. Kommisjonen skal fastsette den samme godtgjørelsen til alle stortingsrepresentantene. Kommisjonen skal fastsette en høyere godtgjørelse til statsministeren enn til de øvrige regjeringsmedlemmene.

Kommisjonens vurdering og fastsettelse skjer på fritt grunnlag. Godtgjørelsene fastsettes enten til bestemte kronebeløp eller i forhold til andre satser eller beløp.

Kommisjonen skal en gang i året overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sine beslutninger fram for Presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine beslutninger.»

I lov om godtgjørelser for stortingsrepresentanter er det presisert at Stortingets president tilkommer den samme godtgjørelse som statsministeren. Stortingets første visepresident tilkommer en tilleggsgodtgjørelse på 14 pst. av den årlige godtgjørelsen, mens de øvrige visepresidentene samt lederne for Stortingets fagkomiteer tilkommer en tilleggsgodtgjørelse på 7 pst.

Dagens lønnskommisjon ble oppnevnt for perioden 1. september 2016–31. august 2020. Lønnskommisjonens medlemmer er:

  • Inger E. Prebensen (leder)

  • Tidligere sorenskriver Geir Engebretsen

  • Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Tidligere godtgjørelse

I overensstemmelse med kommisjonens innstillinger har Stortinget fra 2006 vedtatt de godtgjørelser som fremkommer av tabellen under. Fram til og med 2008 ble reguleringen gjennomført per 1. oktober, deretter fra 1. mai. I 2011 ble det vedtatt en omfordeling av ytelsene til stortingsrepresentantene slik at de fikk et tillegg i sin godtgjørelse fra 1. januar 2012.

Per 1. jan 2012

Per 1. mai 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingsrepresentanter

777 630

811 505

836 579

865 100

885 491

906 928

928 602

956 463

Regj. medl.

1 111 200

1 158 927

1 195 072

1 234 100

1 264 040

1 294 216

1 325 358

1 365 016

Statsminister

1 366 700

1 425 352

1 469 831

1 519 700

1 555 640

1 593 242

1 631 346

1 680 277

Lønnskommisjonens forslag til godtgjørelser fra 1. mai 2019

I samsvar med de forannevnte utfyllende regler, og i tråd med presidentskapets anmodning av 26. mars 2009 om å avgi innstillingen i forlengelsen av årets lønnsoppgjør, har kommisjonen 27. mai i år lagt fram sin innstilling for Stortingets presidentskap med følgende begrunnelse:

«Stortingets lønnskommisjon legger med dette fram sitt forslag gjeldende fra 1. mai 2019.

Kommisjonen har i likhet med tidligere år innhentet opplysninger fra flere hold for å kartlegge lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og offentlig sektor. Videre har kommisjonen merket seg den enighet det har vært om nivået på årets oppgjør. Som i tidligere år er det lagt vekt på den forventede årslønnsvekst ved årets oppgjør. Kommisjonen har også i år valgt å foreta en regulering som tilsvarer årets frontfagsoppgjør, tilsvarende 3,2%.

Lønnskommisjonen er innforstått med at stortingspresidenten får samme godtgjørelse som statsministeren og at de øvrige presidenter og komitélederne tilstås et prosentvis tillegg til sin godtgjørelse.

Stortingets lønnskommisjon foreslår at de godtgjørelser som omfattes av kommisjonens mandat fastsettes med virkning fra 1. mai 2019 til:

Stortingsrepresentanter

kr 987 997

per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 410 073

per år

Statsminister

kr 1 735 682

per år

Innstillingen er enstemmig.»

Presidentskapets merknader

Presidentskapet viser til at lønnskommisjonen har avgitt sin innstilling i forlengelsen av de ordinære lønnsoppgjørene i tråd med presidentskapets anmodning og i samsvar med det mandatet Stortinget har gitt. Videre viser presidentskapet til at lønnskommisjonens innstilling innebærer en årslønnsvekst i 2019 for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 3,2 pst.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker i at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2019:

Stortingsrepresentanter

kr 987 997

per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 410 073

per år

Statsminister

kr 1 735 682

per år

Vedlegg
Innstilling fra Stortingets lønnskommisjon, datert 27. mai
INNSTILLING FRA STORTINGETS LØNNSKOMMISJON OM GODTGJØRELSER FOR STORTINGSREPRESENTANTENE OG REGJERINGENS MEDLEMMER

Stortinget vedtok 21. juni 1996, jf. Innst. S. nr. 282 (1995-96), å oppnevne en lønnskommisjon som med Stortingets samtykke skulle fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønnskommisjonen ble første gang oppnevnt av Stortingets presidentskap 13. september 1996. Dagens kommisjon ble oppnevnt 1. september 2016, med følgende sammensetning:

Inger E. Prebensen (leder)

Tidligere sorenskriver Geir Engebretsen

Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr

I de utfyllende reglene for kommisjonens virksomhet heter det bl.a. at kommisjonen en gang i året skal overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sin beslutning fram for presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine beslutninger. I brev av 26. mars 2009 anmodet presidentskapet kommisjonen om å endre sin praksis slik at innstillingene for framtiden kommer i umiddelbar forlengelse av vårens lønnsoppgjør, snarest mulig etter at det er tilendebrakt.

Kommisjonen har – i samsvar med sitt mandat – avgitt innstilling hvert år fra og med 1996.

Dette har ført til følgende utvikling av godtgjørelsene fra 2012, med vedtatt innjustert tillegg for bortfall av dagpenger fra 1. januar 2012:

Per 1. jan 2012

Per 1. mai 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stortings- representanter

777 630

811 505

836 579

865 100

885 491

906 928

928 602

956 463

Regjerings-medlemmer

1 111 200

1 158 927

1 195 072

1 234 100

1 264 040

1 294 216

1 325 358

1 365 016

Statsminister

1 366 700

1 425 352

1 469 831

1 519 700

1 555 640

1 593 242

1 631 346

1 680 277

Stortingets lønnskommisjon legger med dette fram sitt forslag gjeldende fra 1. mai 2019.

Kommisjonen har i likhet med tidligere år innhentet opplysninger fra flere hold for å kartlegge lønnsutviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og offentlig sektor. Videre har kommisjonen merket seg den enighet det har vært om nivået på årets oppgjør. Som i tidligere år er det lagt vekt på den forventede årslønnsvekst ved årets oppgjør. Kommisjonen har også i år valgt å foreta en regulering som tilsvarer årets frontfagsoppgjør, tilsvarende 3,2%.

Lønnskommisjonen er innforstått med at stortingspresidenten får samme godtgjørelse som statsministeren og at de øvrige presidenter og komitélederne tilstås et prosentvis tillegg til sin godtgjørelse.

Stortingets lønnskommisjon foreslår at de godtgjørelser som omfattes av kommisjonens mandat fastsettes med virkning fra 1. mai 2019 til:

Stortingsrepresentanter

kr 987 997

per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 410 073

per år

Statsminister

kr 1 735 682

per år

Innstillingen er enstemmig.

Inger E. Prebensen

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Geir Engebretsen

Cathrine Brevik Førland

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 6. juni 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja