Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap

Dette dokument

 • Innst. 54 S (2019–2020)
 • Kildedok:
 • Utgiver: valgkomiteen
 • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 12. juni 2019 ny lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), jf. Innst. 338 L (2018–2019), Prop 97 L (2018–2019). Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Ifølge sentralbankloven skal Norges Bank ha et hovedstyre, en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og et representantskap. Sentralbankloven kapittel 2 V fastsetter nærmere regler om representantskapets oppnevning og sammensetning, representantskapets oppgaver og representantskapets saksbehandling.

Representantskapet består av femten medlemmer som velges av Stortinget for fire år. Blant medlemmene velger Stortinget leder og nestleder for to år. Gjenvalg av medlemmer kan skje for en samlet periode av åtte år.

Valg av medlemmer

Det skal ved dette valg velges åtte medlemmer med funksjonstid 1. januar 2020–31. desember 2023. Dessuten skal det velges leder og nestleder med to års funksjonstid.

Valgkomiteen har mottatt forslag fra partiguppene.

Med funksjonstid fram til 31. desember 2019 er følgende valgt, jf. Innst. 137 S (2015–2016):

 1. Kjetil Lund, Oslo

 2. Randi Øverland, Kristiansand

 3. Vidar Bjørnstad, Bærum

 4. Tormod Andreassen, Horten

 5. Helle Hammer, Oslo

 6. Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar

 7. Morten Lund, Oslo

 8. Ingrid Fiskaa, Time

Godtgjørelse for representantskapet i Norges Bank

Stortinget fastsetter godtgjørelse for representantskapet i Norges Bank, jf. sentralbankloven § 2-16 fjerde ledd. Reguleringen skjer hvert annet år, jf. Innst. 121 S (2011–2012). Regulering fremmes for Stortinget samtidig med valg til representantskapet. I henhold til sentralbankloven har representantskapet opprettet et arbeidsutvalg, Den faste komité, som består av representantskapets leder og nestleder samt tre andre medlemmer fra representantskapet. Stortinget fastsetter også godtgjørelse for Den faste komité.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Som medlemmer til Norges Banks representantskap velges for tidsrommet 1. januar 2020–31. desember 2023:

 1. Marianne Aasen

 2. Truls Wickholm

 3. Eirin Kristin Sund

 4. Harald Espedal

 5. Lars Tvete

 6. Kari Anne Sand

 7. Ingrid Fiskaa

 8. Line Henriette Holten

II

Som leder og nestleder til Norges Banks representantskap velges for tidsrommet 1. januar 2020–31. desember 2021:

Julie Brodtkorb, Oslo, leder

Reidar Sandal, Flora, nestleder

III

Godtgjørelse for Norges Banks representantskap gjeldende fra 1. januar 2020 fastsettes slik:

Representantskapet:

Leder kr. 66 100 pr. år

Nestleder kr. 44 100 pr. år

Medlemmer kr. 33 100 pr. år

Den faste komité:

Leder kr. 99 100 pr. år

Nestleder kr. 66 100 pr. år

Medlemmer til Den faste komité kr. 66 100 pr. år

Varamedlemmer til Den faste komité kr. 3 800 pr. møte

Oslo, i valgkomiteen, den 21. november 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder