Komiteens gjennomgang av benådningssaker i perioden 1. januar til 30. juni 2019

Stortinget har den 23. september 2019 mottatt følgende tallmessige oppstilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om benådningssaker i tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019:

«Første halvår 2019 er det innvilget 2 søknader om benådning for ilagt straff etter straffeloven eller annen lov, slik:

A. Frihetsstraff

Benådning uten prøvetid

0

Benådning til betinget straff

med prøvetid på 2 år, jf. straffeloven § 34

1

Benådning til løslatelse på prøve

hvor soning er påbegynt

1

Benådning til betinget straff med prøvetid

og ubetinget bot

0

Benådning etter klage til Kongen

0

B. Bøter

Hel eller delvis benådning

betinget benådning

0

C. Samfunnsstraff

Delvis eller betinget benådning

0

I henhold til kongelig resolusjon 5. juni 1981 om delegering av Kongens myndighet etter Grunnloven § 20 til å avslå søknader om benådning til Justis- og beredskapsdepartementet, har departementet i samme tidsrom avslått 23 søknader slik:

A. Fengselsstraff:

14

B. Bøter:

8

C. Samfunnsstraff:

0

D. Forvaring:

1

I samme periode er 5 klager over departementets avslag på søknad om benådning ikke tatt til følge av Kongen i statsråd (4 av disse gjelder dom på fengselsstraff, 1 gjelder dom på forvaring).»

Komiteen har ingen merknader til benådningssakene i perioden. 1. januar til 30. juni 2019.