Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti om tilbaketrekking av Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

Til Stortinget

Innledning

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti meddelte i Stortingets møte 15. januar 2020 at hun på vegne av stortingsrepresentantene Solveig Skaugvoll Foss, Karin Andersen, Audun Lysbakken og seg selv trekker tilbake Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Arild Grande og Stine Renate Håheim, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Gisle Meininger Saudland og lederen Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, og fra Kristelig Folkeparti, Torill Selsvold Nyborg, tar meddelelsen fra stortingsrepresentanten Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti til etterretning.

Komiteens tilråding

Komiteen rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti datert 15. januar 2020 om tilbaketrekking av Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død – vedlegges protokollen.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. februar 2020

Erlend Wiborg

Torill Selsvold Nyborg

leder

ordfører